InfoWMS biedt:

  • Informatie over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms)
  • Informatie over het project Versterking medezeggenschap
  • Ondersteuning bij de uitvoering van de Wms in de praktijk

Volg Versterking-MR en Onderwijsgeschillen

 

Deze website wordt onderhouden door Onderwijsgeschillen. Volg Onderwijsgeschillen voor nieuws over de Wms.

Volg Versterking-MR op twitter voor nieuws over het project Versterking medezeggenschap.

14-09-16

Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen treedt in werking op 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 worden alle wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) ten gevolge van de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen van kracht. Dit werd vandaag bekend gemaakt in het Staatsblad.
Per 1 januari 2017 moeten ook de medezeggenschapsreglementen en -statuten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving. Op dit moment wordt gewerkt aan de aanpassing van de modelreglementen en -statuten op deze website. De modellen zullen dit najaar via infowms gepubliceerd worden.

Lees meer over de wijzigingen in de Wms in het overzicht wijzigingen Wms door Wetsvoorstel versterking bestuurskracht

Nieuwe programmamanager Versterking medezeggenschap Kitty Ramakers

Foto Kitty Ramakers

‘Met elkaar de verbinding zoeken

Per 1 augustus 2016 is Kitty Ramakers de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap. Ramakers komt uit het onderwijs, heeft veel ervaring met medezeggenschap en is een groot voorstander van samenwerking.

Ramakers vindt dan ook dat bestuur en MR zoveel mogelijk moeten samenwerken. 'Het is belangrijk dat bestuurders de MR in een vroeg stadium betrekken bij plannen en daar helder over communiceren, zodat de leden ook daadwerkelijk inbreng kunnen hebben en invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. 
Lees meer...

15-08-16

Heeft u zich al ingeschreven voor het 10e WMS congres 'Medezeggenschap en good governance' ?

Het 10e WMS congres op woensdag 9 november 2016 staat in het teken van 'Medezeggenschap en good governace' en vindt plaats in de ReeHorst in Ede. De landelijke onderwijsorganisaties verzorgen 46 workshops en lezingen verdeeld over 3 rondes. In één dag bent u weer helemaal bij!
Inschrijven; Buro Bombarie Kosten € 90,- p.p. inclusief lunch. Lees meer......

Downloaden 
Uitnodiging 10e WMS congres

30-05-16

Handreiking oprichting MR voor personeel in het samenwerkingsverband

Elk samenwerkingsverband passend onderwijs moet een medezeggenschapsraad voor het personeel (MRp) vormen. Veel samenwerkingsverbanden hebben dat nog niet gedaan. Om deze samenwerkingsverbanden te ondersteunen heeft het project Versterking medezeggenschap een handreiking samengesteld voor de oprichting en opzet van een MRp.

Downloaden: Handreiking voor de oprichting en opzet van een MR voor personeel in het samenwerkingsverband

12-05-16

Internetconsultatie instemmingsbevoegdheid (G)MR op hoofdlijnen begroting

Op 9 mei 2016 is de internetconsultatie gestart over de instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsraad op de hoofdlijnen van de begroting van scholen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so).
Belanghebbenden, waaronder MR-leden en besturen van scholen, kunnen tot 6 juni 2016 reageren op het concept-wetsvoorstel. Het concept-wetsvoorstel regelt een wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), waarmee een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting wordt toegevoegd aan de instemmingsbevoegdheden van de (G)MR (artikel 10 Wms). Lees meer...

22-02-16

Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school

Welke procedure kan de Medezeggenschapsraad (MR) volgen bij het voorstellen van een alternatief als het schoolbestuur voornemens is de school te sluiten of te laten fuseren met een andere school?
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een ‘Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school’ opgesteld. Lees meer.....

16-02-16

Schoolbesturen en MR’s krijgen mogelijkheid bij fusies pre-toets aan te vragen bij CFTO

Schoolbesturen en medezeggenschapsraden krijgen de mogelijkheid om bij de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) een vertrouwelijke pre-toets te vragen aan de hand van een compleet aangeboden fusie-effectrapportage. De Tweede Kamer nam hierover op 15 december 2015 een motie aan. De motie was ingediend tijdens het overleg over krimp in het onderwijs en de initiatiefnota ‘Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans’.
Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet fusietoets heeft in januari 2016 een veldraadpleging plaatsgevonden waarbij OCW met deskundigen, ouders, leerkrachten en andere belanghebbenden in gesprek ging over de uitwerking van de aanbevelingen van de Commissie fusietoets en het evaluatieonderzoek. De uitkomsten van deze veldraadpleging worden uiterlijk 1 maart 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Lees meer over de evaluatie van de Wet fusietoets op de website van Onderwijsgeschillen.

02-12-15

Evaluatie Wet fusietoets: heroverweging gewenst

De Wet fusietoets in het onderwijs werkt in de praktijk niet goed uit als het gaat om de menselijke maat, de feitelijke keuzevrijheid op lokaal niveau en bij de aanpak van krimp. Een heroverweging van de wet is daarom gewenst. Dit is één van de conclusies van de evaluatie van de Wet fusietoets.
Het evaluatierapport werd op 11 november 2015 met een beleidsreactie naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De minister en staatssecretaris van OCW gaan naar aanleiding van het rapport in gesprek met het onderwijsveld. Eén van de aandachtspunten daarbij is de versterking van de medezeggenschap.
De fusietoets werd ingevoerd in 2011 en bracht en wijziging van de Wms met zich mee. De medezeggenschapsraad kreeg instemmingsrecht op een fusie en op de fusie-effectrapportage. 
Lees meer over de evaluatie van de Wet fusietoets op de website van Onderwijsgeschillen.

website: Netcreators