InfoWMS biedt:

  • Informatie over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms)
  • Informatie over het project Versterking medezeggenschap
  • Ondersteuning bij de uitvoering van de Wms in de praktijk

Volg Versterking-MR en Onderwijsgeschillen

 

Deze website wordt onderhouden door Onderwijsgeschillen. Volg Onderwijsgeschillen voor nieuws over de Wms.

Volg Versterking-MR op twitter voor nieuws over het project Versterking medezeggenschap.

20-07-17

Geen verzending van publicaties tijdens de zomermaanden

In de maanden juli en augustus worden er geen Wms publicaties bezorgd. 
U kunt uw bestelling wel plaatsen en dan wordt het na de schoolvakantie geleverd. 
Bestellen publicaties 

13-07-17

Heroverweging concept-wetsvoorstel instemmingsbevoegdheid hoofdlijnen begroting

Op 11 juli 2017 heeft staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het concept-wetsvoorstel over een wijziging van de Wms in verband met het versterken van de medezeggenschap op hoofdlijnen van het financieel beleid in het funderend onderwijs. In het concept-wetsvoorstel krijgt de (G)MR instemmingsbevoegdheid op de hoofdlijnen van de begroting.
In de brief laat Dekker de Kamer weten dat de regering naar aanleiding van een rapport van de Raad van State het voorstel gaat heroverwegen. Er wordt een veldconsultatie uitgevoerd waarbij nader onderzoek zal worden gedaan naar de werking in de praktijk van het voorgestelde instemmingsrecht van de (G)MR op de hoofdlijnen van de begroting en naar de werking van het huidige adviesrecht.
Het concept-wetsvoorstel werd op 9 mei 2016 voor internetconsultatie aangeboden. Lees meer...

12-07-17

Internetconsultatie actualisatie deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Op 6 juli 2017 is het concept-wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs voor internetconsultatie aangeboden. De voorstellen in dit concept-wetsvoorstel hebben betrekking op de bekostigingsvoorwaarden voor en verplichtingen van scholen en het toezicht daarop.
Er wordt onder andere geregeld dat als sprake is van een overtreding van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) die leidt tot een lichte sanctie, deze voortaan door de Inspectie van het Onderwijs kan worden opgelegd.
Het conceptwetsvoorstel bevat ook wijzigingen van de Wms. Het gaat daarbij vooral om tekstuele en technische verbeteringen. Een inhoudelijke wijziging is dat de benoeming van bestuurders in het samenwerkingsverband passend onderwijs in lijn wordt gebracht met de procedure voor benoeming van het bevoegd gezag van een school. Lees meer...

29-06-17

Vooraankondiging WMS congres 2017

Kom op woensdag 29 november naar het WMS congres in de ReeHorst in Ede met dit jaar als thema; Medezeggenschap, zo doe je dat!Het is een dag vol inspirerende workshops en lezingen voor iedereen die betrokken is bij zeggenschap en medezeggenschap in het funderend onderwijs. Het aanbod van de workshops en lezingen sluit aan bij thema’s en onderwerpen waar u in uw dagelijkse praktijk mee te maken krijgt of gaat krijgen.
Nieuw dit jaar! Tijdens het middagdeel bieden enkele ouderorganisaties een aantal speciale workshops voor ouders in de (G)MR aan. 
De officiële online inschrijving start begin september. Maar u kunt nu alvast uw interesse voor dit WMS congres kenbaar maken bij Buro Bombarie

21-06-17

Uitbreiding bevoegdheden PMR door wijzing Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017

Met ingang van 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet. De gewijzigde wet vergroot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, versterkt de positie van de preventiemedewerker en verduidelijkt de adviserende rol van de bedrijfsarts. De personeelsgeleding van de (G)MR krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de school.
Lees meer over de wijzigingen in de Arbowet en de uitbreiding van bevoegdheden van de PMR

21-06-17

Wijziging Wms: raadplegen achterban bij fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school wordt verplicht

Op 21 juni 2017 werd de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs gepubliceerd. De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
Deze wet beoogt dat schoolbesturen in het primair onderwijs de negatieve gevolgen van leerlingendaling beter het hoofd kunnen bieden. De wet bevat ook wijzigingen van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). In de Wms wordt opgenomen dat het bevoegd gezag de ouders moet raadplegen voordat het:

  • een voorgenomen besluit tot (wijziging van het beleid ten aanzien van) overdracht of fusie van de school ter instemming aan de MR voorlegt;
  • een voorgenomen besluit tot wijziging van (het beleid ten aanzien van) de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan ter instemming aan de MR voorlegt;
  • een voorgenomen besluit tot sluiting van de school voor advies voorlegt aan de MR.

Ga voor meer informatie naar het overzicht van de wijzigingen in de Wms.

23-05-17

Nieuwe handreiking: contact (G)MR en Raad van Toezicht

Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over het contact tussen de (G)MR en de Raad van Toezicht.  
Met de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per 1 januari 2017 zijn (G)MR en toezichthouder verplicht minimaal twee maal per jaar met elkaar te overleggen. Wat is het doel van dit overleg, wie zijn er bij aanwezig en welke onderwerpen zet je op de agenda? In de handreiking worden deze vragen beantwoord.
Het project Versterking medezeggenschap wil hiermee bereiken dat het overleg zinvol wordt voor alle partijen. (G)MR en de Raad van Toezicht hebben immers een gezamenlijk belang: bijdragen aan een goed bestuur van de school.
Ga naar de Handreiking Overleg met de Toezichthouder 
Download het Persbericht Versterking medezeggenschap 23 mei 2017 (pdf).

09-05-17

Save the date: WMS congres woensdag 29 november 2017

Op woensdag 29 november 2017 vindt het jaarlijkse WMS congres plaats in de ReeHorst in Ede. Online inschrijven is vanaf begin september mogelijk via Buro Bombarie. Houdt u deze site in de gaten voor meer informatie en op een later moment voor het programma. 

11-04-17

Fusie of sluiting van de school? Vernieuwde Handreiking aan MR voor voorstellen van alternatieven

Als een bevoegd gezag een fusie overweegt kan de (G)MR, de personeels- of oudergeleding op grond van het initiatiefrecht in de Wms een voorstel doen voor een alternatief plan voor de fusie. De procedure die de (G)MR hierbij kan volgen staat beschreven in de Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school. Ook staat in de Handreiking wat de procedure kan zijn als het schoolbestuur het alternatief van de MR afwijst.
De handreiking is opgesteld door het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen op verzoek van de staatssecretaris van OCW en in overleg met de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) en het onderwijsveld. De handreiking is geactualiseerd in april 2017.

Meer informatie over medezeggenschap bij fusie en over actuele ontwikkelingen vindt u op de themapagina medezeggenschap bij fusie in het funderend onderwijs op de website van Onderwijsgeschillen.

04-04-17

Levendige discussie over medezeggenschap in IKC’s op 31 maart 2017

Op 31 maart 2017 organiseerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen de tweede bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s). De eerste bijeenkomst vond plaats op 18 maart 2016. Naar aanleiding van deze eerste bijeenkomst hebben mr. dr. F.H.J.G Brekelmans en mr. dr. J. Sperling, beiden experts op gebied van medezeggenschap en onderwijsrecht, de opdracht gekregen om advies uit te brengen over de mogelijke inrichting van de medezeggenschap in IKC’s. Op de bijeenkomst van 31 maart werd het advies van Brekelmans en Sperling, ‘Nader advies medezeggenschap in integrale kindcentra’, in conceptvorm gepresenteerd.
Lees meer op de website van Onderwijsgeschillen

07-03-17

Jaarverslag LCG WMS 2016 gepubliceerd

Het jaarverslag brengt u op de hoogte van de activiteiten van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) in het kalenderjaar 2016. Ook geeft het jaarverslag een beeld van de ontwikkelingen in het werkterrein van de Commissie. Het jaarverslag wordt uit efficiency overwegingen uitsluitend digitaal uitgebracht. 

In het verslagjaar bereikten de Commissie een beperkter aantal verzoeken om een geschil te beoordelen dan in eerdere jaren. Het aantal uitspraken van de Commissie is relatief nog beperkter: van de twaalf geschillen zijn er zeven ingetrokken, waarvan één na mediation door mediators van Onderwijsgeschillen. Dat betekent dat het indienen van een verzoek tot geschilbeslechting in die gevallen niet met zich heeft gebracht dat het overleg tussen bevoegd gezag en het medezeggenschapsorgaan is opgehouden. De wil om er gezamenlijk uit te komen blijft aanwezig. Dat is bemoedigend, aldus de voorzitter van de Commissie, mevrouw prof. mr. I. Asscher-Vonk. Lees meer.....

22-02-17

Ondernemingskamer vernietigt uitspraak LCG WMS over beperking passief kiesrecht

Op 31 oktober 2016 deed de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS uitspraak (107381) in een interpretatiegeschil over de beperking van het passief kiesrecht in het reglement. De Ondernemingskamer heeft deze uitspraak op 22 februari 2017 vernietigd. Lees meer...

20-02-17

Wetsvoorstel wijziging Wms: raadplegen ouders bij fusie of sluiting wordt verplicht

Op 17 januari 2017 is een wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer dat beoogt dat schoolbesturen in het primair onderwijs de negatieve gevolgen van leerlingendaling beter het hoofd kunnen bieden. Het wetsvoorstel bevat ook een wijziging van de Wms. Het bevoegd gezag moet eerst de ouders raadplegen over de overdracht of fusie van de school. Deze wijziging geldt ook voor het vo en (v)so. Lees meer... 

08-02-17

Wms wordt gewijzigd m.b.t. medezeggenschap cluster 1 en 2

De Eerste Kamer heeft op 7 februari 2017 het wetsvoorstel aangenomen, waarin wordt geregeld dat met de ouders overeenstemming moet zijn over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Met het aangenomen wetsvoorstel wordt ook de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd. Ouders van leerlingen, die regulier onderwijs volgen met een ondersteuningsarrangement van een instelling in cluster 1 of 2, krijgen medezeggenschap bij het beleid van de instelling die de ondersteuning verleent. De Tweede Kamer had hierover eerder een amendement aangenomen. Lees meer...

26-01-17

Tips voor MR-leden: besteed aandacht aan positieve zaken en blijf vragen stellen

Op het WMS congres in november 2016 is aan de deelnemers gevraagd tips te geven voor MR-leden. De twee winnende tips hebben we hier al gepubliceerd, maar er waren meer goede suggesties. We geven een overzicht van alle goede en praktisch bruikbare tips. U vindt de tips in de toolkit: Tips voor MR-leden

01-01-17

Wms gewijzigd op 1 januari 2017 door inwerkingtreding Wet versterking bestuurskracht

Op 1 januari 2017 is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Infowms.nl is aangepast aan alle wijzigingen.
U vindt hier:

24-11-16

De winnende medezeggenschapstips van het WMS congres 2016

Tijdens het tiende WMS congres op 9 november jl. in de ReeHorst in Ede zijn twee prijzen uitgereikt aan de beste medezeggenschaptips. Alle 375 deelnemers vulden bij aanmelding hun beste tip in. Daaruit hebben Stichting Onderwijsgeschillen, organisator van het congres, en het project Versterking medezeggenschap de twee winnaars geselecteerd. Zij ontvingen een cheque van 500 euro voor hun medezeggenschapsraad. Lees meer ..

17-11-16

Presentaties en inleidingen WMS congres 2016 beschikbaar!

Op 9 november 2016 vond in de ReeHorst in Ede het 10e landelijke WMS congres plaats onder de titel ‘Medezeggenschap en good governace'. Het congres werd georganiseerd door Onderwijsgeschillen en het Project versterking medezeggenschap. Dit jaar werden er 46 workshops aangeboden, waarin onder meer aandacht was voor thema’s met betrekking tot medezeggenschap en good governance. Ook vele andere onderwerpen werden gepresenteerd.


09-11-16

10e WMS congres ‘Medezeggenschap en good governance’ volgeboekt

Vanmorgen is het volgeboekte 10e WMS congres ‘Medezeggenschap en good governance’ geopend door Hilde Mertens, directeur/bestuurder Onderwijsgeschillen.

Ruim 375 deelnemers woonden het congres in de ReeHorst in Ede bij. Hilde Mertens stond stil bij het feit dat het WMS congres al weer 10 jaar succesvol wordt georganiseerd en nog steeds voldoet aan een behoefte. Het is en blijft een plek van ontmoeting en kennisdelen. 10 jaar geleden hadden we 22 workshops. Dit jaar zijn er maar liefst 46! De organisatoren zijn verheugd ieder jaar weer zo’n mooi congres te mogen organiseren. Lees meer op de website van Onderwijsgeschillen.

09-11-16

Nieuwe uitgaven Zakboek medezeggenschap en WMS toegelicht beschikbaar

Er zijn nieuwe uitgaven van het Zakboek medezeggenschap WMS en de Wet medezeggenschap op scholen toegelicht verschenen. Beide uitgaven zijn aangepast aan de wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), die op 1 januari 2017 van kracht worden. De publicaties zijn uitgegeven in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen.
Ga naar het bestelformulier Zakboek medezeggenschap WMS.
Ga naar het bestelformulier Wet medezeggenschap op scholen toegelicht.

02-11-16

Modelreglementen en -statuten aangepast aan Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per januari 2017

Alle modelreglementen en modelstatuten bij de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) zijn door Onderwijsgeschillen geheel aangepast aan de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Deze wet brengt met ingang van 1 januari 2017 grote aanpassingen in de Wms met zich mee.
Verder is in de nieuwe modelreglementen de vaststelling van de klokkenluidersregeling toegevoegd aan het instemmingsrecht van de (G)MR. De wet Huis voor Klokkenluiders verplicht sinds 1 juli 2016 onderwijsinstellingen, waar 50 of meer mensen werkzaam zijn, tot het vaststellen van een klokkenluidersregeling.

De aanpassingen zijn zo omvangrijk, dat wij u aanraden om gebruik te maken van de nieuwe modelreglementen en -statuten en deze aan te passen aan uw eigen situatie. De modellen zijn kosteloos te downloaden. Ga naar: modelreglementen en modelstatuten.

14-09-16

Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen treedt in werking op 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 worden alle wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) ten gevolge van de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen van kracht. Dit werd vandaag bekend gemaakt in het Staatsblad.

Lees meer over de wijzigingen in de Wms in het overzicht wijzigingen Wms door Wetsvoorstel versterking bestuurskracht

Nieuwe programmamanager Versterking medezeggenschap Kitty Ramakers

Foto Kitty Ramakers

‘Met elkaar de verbinding zoeken

Per 1 augustus 2016 is Kitty Ramakers de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap. Ramakers komt uit het onderwijs, heeft veel ervaring met medezeggenschap en is een groot voorstander van samenwerking.

Ramakers vindt dan ook dat bestuur en MR zoveel mogelijk moeten samenwerken. 'Het is belangrijk dat bestuurders de MR in een vroeg stadium betrekken bij plannen en daar helder over communiceren, zodat de leden ook daadwerkelijk inbreng kunnen hebben en invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. 
Lees meer...

15-08-16

Inschrijving voor het 10e WMS congres 'Medezeggenschap en good governance' gesloten!

Het 10e WMS congres op woensdag 9 november 2016 staat in het teken van 'Medezeggenschap en good governace' en vindt plaats in de ReeHorst in Ede. De landelijke onderwijsorganisaties verzorgen 46 workshops en lezingen verdeeld over 3 rondes. In één dag bent u weer helemaal bij!
Inschrijven; Buro Bombarie Kosten € 90,- p.p. inclusief lunch. Lees meer......

Downloaden 
Uitnodiging 10e WMS congres

30-05-16

Handreiking oprichting MR voor personeel in het samenwerkingsverband

Elk samenwerkingsverband passend onderwijs moet een medezeggenschapsraad voor het personeel (MRp) vormen. Veel samenwerkingsverbanden hebben dat nog niet gedaan. Om deze samenwerkingsverbanden te ondersteunen heeft het project Versterking medezeggenschap een handreiking samengesteld voor de oprichting en opzet van een MRp.

Downloaden: Handreiking voor de oprichting en opzet van een MR voor personeel in het samenwerkingsverband

12-05-16

Internetconsultatie instemmingsbevoegdheid (G)MR op hoofdlijnen begroting

Op 9 mei 2016 is de internetconsultatie gestart over de instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsraad op de hoofdlijnen van de begroting van scholen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so).
Belanghebbenden, waaronder MR-leden en besturen van scholen, kunnen tot 6 juni 2016 reageren op het concept-wetsvoorstel. Het concept-wetsvoorstel regelt een wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), waarmee een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting wordt toegevoegd aan de instemmingsbevoegdheden van de (G)MR (artikel 10 Wms). Lees meer...

22-02-16

Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school

Welke procedure kan de Medezeggenschapsraad (MR) volgen bij het voorstellen van een alternatief als het schoolbestuur voornemens is de school te sluiten of te laten fuseren met een andere school?
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een ‘Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school’ opgesteld. Lees meer.....

16-02-16

Schoolbesturen en MR’s krijgen mogelijkheid bij fusies pre-toets aan te vragen bij CFTO

Schoolbesturen en medezeggenschapsraden krijgen de mogelijkheid om bij de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) een vertrouwelijke pre-toets te vragen aan de hand van een compleet aangeboden fusie-effectrapportage. De Tweede Kamer nam hierover op 15 december 2015 een motie aan. De motie was ingediend tijdens het overleg over krimp in het onderwijs en de initiatiefnota ‘Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans’.
Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet fusietoets heeft in januari 2016 een veldraadpleging plaatsgevonden waarbij OCW met deskundigen, ouders, leerkrachten en andere belanghebbenden in gesprek ging over de uitwerking van de aanbevelingen van de Commissie fusietoets en het evaluatieonderzoek. De uitkomsten van deze veldraadpleging worden uiterlijk 1 maart 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Lees meer over de evaluatie van de Wet fusietoets op de website van Onderwijsgeschillen.

02-12-15

Evaluatie Wet fusietoets: heroverweging gewenst

De Wet fusietoets in het onderwijs werkt in de praktijk niet goed uit als het gaat om de menselijke maat, de feitelijke keuzevrijheid op lokaal niveau en bij de aanpak van krimp. Een heroverweging van de wet is daarom gewenst. Dit is één van de conclusies van de evaluatie van de Wet fusietoets.
Het evaluatierapport werd op 11 november 2015 met een beleidsreactie naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De minister en staatssecretaris van OCW gaan naar aanleiding van het rapport in gesprek met het onderwijsveld. Eén van de aandachtspunten daarbij is de versterking van de medezeggenschap.
De fusietoets werd ingevoerd in 2011 en bracht en wijziging van de Wms met zich mee. De medezeggenschapsraad kreeg instemmingsrecht op een fusie en op de fusie-effectrapportage. 
Lees meer over de evaluatie van de Wet fusietoets op de website van Onderwijsgeschillen.

website: Netcreators