InfoWMS biedt:

 • Informatie over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms)
 • Informatie over het project Versterking medezeggenschap
 • Ondersteuning bij de uitvoering van de Wms in de praktijk

Volg Versterking-MR en Onderwijsgeschillen

 

Deze website wordt onderhouden door Onderwijsgeschillen. Volg Onderwijsgeschillen voor nieuws over de Wms.

Volg Versterking-MR op twitter voor nieuws over het project Versterking medezeggenschap.

19-08-15

Aanpassing ondersteuningsplan in verband met integratie lwoo en pro in passend onderwijs

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het voortgezet onderwijs moeten uiterlijk 1 september 2015 een nieuw concept-ondersteuningsplan voor instemming voorleggen aan de ondersteuningsplanraad (OPR). In dit ondersteuningsplan is voor het eerst het beleid van het samenwerkingsverband ten aanzien het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) opgenomen. Er is sprake van een aangepaste procedure. Het nieuwe ondersteuningsplan treedt per 1 januari 2016 in werking. Lees meer...

17-08-15

Aanvragen voor advies en begeleiding of Quickstart medezeggenschap

Helaas is het op dit moment niet mogelijk een aanvraag te doen voor advies/ begeleiding/ Quickstart medezeggenschap. Het budget is op en het project is in gesprek met OCW over een verdere financiering.

01-08-15

WMS congres 2015 Ambitie en versterking. Inschrijving is nu geopend!

Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9e WMS congres plaats en vanaf nu kunt u zich inschrijven! Dit jaar heeft het WMS congres als thema ‘Ambitie en versterking’ en vindt plaats in het congrescentrum de ReeHorst in Ede.

De inhoudelijke organisatie van het congres is in handen van Stichting Onderwijsgeschillen samen met project Versterking medezeggenschap. Het congres biedt 47 verschillende workshops/presentaties/lezingen aan, verdeeld over drie ronden. In het workshopschema kunt u lezen wat voor soort bijeenkomst het is. Tijdens de plenaire opening is er een gastoptreden van George Parker. 
De workshops worden verzorgd door onder andere ouder- en leerlingorganisaties, vakorganisaties, sectorraden en samenwerkingsverbanden, maar dit jaar ook door andere organisaties, zoals de Commissie fusietoets in het onderwijs en de VOION.
Een divers programma, gericht op deskundigheidsbevordering, inhoudelijk en op het gebied van vaardigheden, versterking van medezeggenschap, met ruim aandacht voor actuele thema’s. Schrijf u snel in! 

Inschrijven
Praktische informatie over de inschrijving:
U kunt zich hier inschrijven (uitsluitend individueel)  
Deelnamekosten bedragen € 85,- per deelnemer, incl. lunch.   

Downloaden
Het volledige programma 

11-08-15

Wms gewijzigd per 1 augustus 2015

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is per 1 augustus 2015 gewijzigd in verband met de inwerkingtreding van twee nieuwe wetten: de Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so en de Wet modernisering en vereenvoudiging onderwijstijd voortgezet onderwijs.
Met de Variawet krijgt de ondersteuningsplanraad (OPR) per 1 augustus 2015 instemmingsrecht op de faciliteitenregeling en adviesrecht op de door het samenwerkingsverband vast te stellen competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan. De Wet ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs bevat technische wijzigingen van artikelen 8, 10, 13 en 14 Wms in verband met het nieuwe artikel 6g WVO over onderwijstijd.
De modelreglementen worden zo spoedig mogelijk aangepast aan de wijzigingen. Lees meer...

24-07-15

Twee uitspraken van de Ondernemingskamer inzake uitspraken van de LCG WMS

De Ondernemingskamer bij het gerechtshof Amsterdam heeft zich uitgesproken over twee uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). Op 20 juli 2015 heeft de Ondernemingskamer een beroep tegen een uitspraak van de LCG WMS in een instemmingsgeschil (106275) over de fusie van twee basisscholen verworpen. Lees meer....

Op 13 juli 2015 heeft de Ondernemingskamer een uitspraak van de LCG WMS in een interpretatiegeschil (106563) over de vraag of invoering nieuwe digitale rekenmethode een wijziging van het schoolplan is, vernietigd. Lees meer....

10-07-15

Wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen gepubliceerd!

Dit wetsvoorstel houdt onder meer in:

 • uitbreiding bevoegdheden medezeggenschapsorganen t.a.v. bestuursbenoemingen
 • verplicht overleg tussen toezichthouder en medezeggenschapsorgaan
 • wettelijke faciliteitenregeling voor de MR in het primair en voortgezet onderwijs
 • nieuwe bevoegdheden LCG WMS 

In het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht zijn alle onderdelen verwerkt van het onafhankelijk advies ‘Doeltreffender en meer effect’ dat door mr.drs. F.H.J.G. Brekelmans en mr.dr. J. Sperling, LLM. in opdracht van het Expertisecentrum in 2011 is uitgebracht.  Lees meer ......

24-06-15

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: "Goede medezeggenschap is niet te onderschatten."

In deze videoboodschap benadrukt Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, dat het belang van goede medezeggenschap niet te onderschatten is. Besturen en mensen in de school moeten samen optrekken. Het gaat om een proces van jezelf voortdurend scholen en bekwamen. Een schoolvoorbeeld van goede medezeggenschap.

04-06-15

Veldexperts medezeggenschap gezocht voor onderzoek en expertmeeting 17 juni

Het project Versterking Medezeggenschap zoekt voor het kwalitatieve gedeelte van een onderzoek ervaringsdeskundigen, zowel MR-leden als schoolleiders, in het primair en voortgezet onderwijs, die onderscheidend bezig zijn of zijn geweest met een van de volgende thema's:

 • informatievoorziening
 • personele bezetting van de MR (personeel, ouders, leraren, leerlingen)
 • professionaliteit van de medezeggenschap
 • contact met de achterban

Daarnaast organiseert het project op woensdag 17 juni een veld-expert meeting. Veldexperts uit alle geledingen (bevoegd gezag, leerlingen, leraren, ouders) zijn welkom. Tijdens de meeting wordt een aantal agenda-thema’s voorgelegd om zo tot analyses en oplossingen te komen die nuttig kunnen zijn voor het veld. Lees meer…

26-05-15

AVS-voorzitter Petra van Haren: "Goede medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs"

Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders, vindt het belangrijk dat schoolleiders en MR investeren in professionaliteit, dit maakt zij duidelijk in een videoboodschap. “Het ambitiegesprek is een prima manier om het schooljaar mee te beginnen. Je bespreekt met elkaar wat je wilt gaan doen, wat je van elkaar verwacht en waar je samen naartoe wilt werken.” Een schoolvoorbeeld van goede medezeggenschap.

 

 

We willen de medezeggenschap op school verbeteren, wat moeten we dan doen?

28-04-15

Quickstart Medezeggenschap: een goede start voor het nieuwe schooljaar

In het kader van de campagne Versterking Medezeggenschap heeft het ministerie van OCW extra budget ter beschikking gesteld om medezeggenschapsraden én hun bestuurder een goede start te laten maken voor het nieuwe schooljaar 2015-16. U kunt u opgeven voor een dag- of avonddeel van circa 4 uur op locatie met een gekwalificeerde trainer/adviseur afkomstig van de verschillende onderwijsbonden en besturenraden op kosten van het ministerie. Het aanbod geldt tot het budget op is. De sluitingstermijn is 1 oktober 2015.
Ga naar Quickstart Medezeggenschap

Wat is onderwijstijd?
Het moet gaan om onderwijsactviteiten die onder de verantwoordelijkheid van de school bewust gepland en verzorgd worden. Op schoolniveau moet met instemming van de medezeggenschap worden afgesproken welke activiteiten meetellen als onderwijstijd.

21-04-15

Nieuwe regeling van de onderwijstijd: wat betekent dit voor de medezeggenschap?

Na jarenlange discussie wordt de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs per 1 augustus 2015 vereenvoudigd en gemoderniseerd. De nieuwe wetgeving biedt scholen meer ruimte om het onderwijsprogramma flexibel in te vullen. Er ontstaan ook meer mogelijkheden voor maatwerk voor individuele leerlingen. Bij besluiten over onderwijstijd moet de school overleggen met de (G)MR of met zijn geledingen. Op een aantal punten heeft de medezeggenschap op grond van de Wms instemming- of adviesrecht. Zij kan daarmee bijdragen aan een goede invulling van de onderwijstijd en aan de kwaliteit van het onderwijs.
Lees meer...

20-04-15

Succes met medezeggenschap! Conferentie versterking medezeggenschap op 10 juni 2015

Medezeggenschap is een zaak van personeel en directie. Goede inspraak zorgt voor beter en breder gedragen beleid. De AOb organiseert daarom samen met het project Versterking medezeggenschap een conferentie voor voorzitters, secretarissen van medezeggenschapsraden en directies. Om samen over goede medezeggenschap een indringend gesprek te voeren. Hoe kunnen we samen medezeggenschap tot een succes maken?
Ga naar Conferentie versterking medezeggenschap.

08-04-15

Jaarverslag 2014 van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS beschikbaar

Het jaarverslag van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 2014 is voor Pasen in gedrukte vorm naar alle scholen (directies en MR's) en besturen in het funderend onderwijs gestuurd.
Naast de behandelde geschillen informeert de Commissie u ook over andere activiteiten die verband houden met de medezeggenschap op scholen, waaronder ontwikkelingen in de wetgeving die van invloed zijn op de praktijk van de geschillencommissie. In het verslag is ook aandacht voor de inzet van mediation ter oplossing van medezeggenschapsgeschillen. Meer informatie over de Commissie, haar werkwijze en haar uitspraken, maar ook over ontwikkelingen rond de Wms kunt u vinden op www.onderwijsgeschillen.nl, maar ook op deze vernieuwde website. 
Voor het versturen van de jaarverslagen is het adressenbestand van Cfi gehanteerd (Brinnummers). 

Het jaarverslag van de LCG WMS kunt u hier downloaden. 

01-04-15

Aandachtspunten relatie ondersteuningsplanraad en MR’s

Tussen de ondersteuningsplanraad (OPR) en medezeggenschapsraden in het samenwerkingsverband passend onderwijs bestaan nauwe banden. Hoe kan de relatie tussen de OPR en de MR’s in het samenwerkingsverband concreet worden vormgeven? Het project Versterking medezeggenschap en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs hebben als hulpmiddel een aantal aandachtspunten en ideeën op een rij gezet.
Download hier de Aandachtspunten relatie OPR-MR.

09-02-15

Nieuw: model huishoudelijk reglement MR-P samenwerkingsverband

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft in nauwe samenwerking en overeenstemming met de PO-Raad en de VO-raad, een model huishoudelijk reglement voor de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband opgesteld. Het model kan als basis worden gebruikt om te komen tot een huishoudelijk reglement voor de MR-P van het samenwerkingsverband. Naast de wettelijk verplichte bepalingen, bevat het model een aantal keuze-elementen.
Download hier het model huishoudelijk reglement MR-P samenwerkingsverband.

30-01-15

Advisering over fusie-effectrapportage aan medezeggenschapsraden

Medezeggenschapsraden hebben instemmingsrecht voor fusies in het onderwijs. Als u zich als MR onvoldoende toegerust voelt om de fusie-effectrapportages van uw schoolbestuur te beoordelen, kunt u vanaf nu de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) om advies vragen. Het gaat om fusies die niet-toetsplichtig zijn. Dergelijke fusies hoeven niet voor goedkeuring te worden voorgelegd aan de minister. Wel dient de fusie-effectrapportage te worden ingevuld en de medezeggenschapsraad te worden geraadpleegd.
Lees meer op de website van de Commissie Fusietoets Onderwijs.

12-01-15

Schoolvoorbeelden goede medezeggenschap

Vanuit het project Versterking Medezeggenschap worden schoolvoorbeelden van goede medezeggenschap op film opgenomen om daarmee anderen te inspireren. Daarbij kunt u denken aan tips en trucs om de medezeggenschap te versterken. Draagt u de medezeggenschap een warm hart toe en wilt u zelf ook een bijdrage leveren? Neem contact op!
In onderstaande videoboodschap benoemt Sander Dekker (staatssecretaris OCW) het nut van het project Versterking medezeggenschap en van het delen van schoolvoorbeelden van goede medezeggenschap.

10-12-14

Compilatie impressie WMS congres 2014 'Sterker, beter, passend'

10-12-14

Aanpassing in model huishoudelijk reglement OPR per dec. 2014

In het model huishoudelijk reglement voor de ondersteuningsplanraad (OPR) zijn twee technische fouten hersteld. Artikel 4 lid 8 en artikel 9 lid 2 zijn aangepast. Per abuis stond in deze artikelen vermeld 'de gemeenschappelijke ondersteuningsplanraad'. Wat precies gewijzigd is vindt u hier.
Het model huishoudelijk reglement is opgesteld door het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs in nauwe samenwerking en overeenstemming met de PO-Raad en de VO-raad.

17-11-14

Presentaties van de workshops WMS congres 2014 gepubliceerd

Het WMS congres 2014 Medezeggenschap : sterker, beter, passend bood naast een plenair programma 46 verschillende workshops aan.
Een groot deel van de presentaties van de workshops en de plenaire inleidingen zijn nu beschikbaar op deze site.


12-11-14

Drukbezocht WMS congres in Ede rond thema’s passend onderwijs en Versterking medezeggenschap

Philippe Abbing

Op 12 november vond in de Reehorst te Ede het 8e landelijke WMS congres plaats onder de titel ‘Medezeggenschap: sterker, beter, passend’. Het congres werd dit jaar georganiseerd door Onderwijsgeschillen, het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs en het project Versterking medezeggenschap. Met 375 deelnemers was het congres volgeboekt. Dit jaar werden 46 workshops aangeboden, waarin de invoering van passend onderwijs en versterking van medezeggenschap centraal stonden.

Voorafgaand aan de workshops vond het plenaire gedeelte plaats, waarin Hilde Mertens, directeur/bestuurder van Onderwijsgeschillen, het congres heeft geopend. Daarna volgde de kick off van het project Versterking Medezeggenschap door projectleider Philippe Abbing. Lees meer...

10-09-14

Aanpassing Regelgeving fusietoets: MR kan advies vragen bij fusies in krimpgebieden

De regelgeving over de fusietoets is aangepast, omdat deze in de praktijk belemmerend werkte voor scholen en besturen in krimpgebieden. Aanvragen van schoolbesturen die te kampen hebben met forse leerlingendaling zullen in de toekomst direct door de minister worden afgedaan zonder tussenkomst van de Adviescommissie fusietoets (CFTO). Nieuw is dat de MR in dat geval de mogelijkheid krijgt om een advies te vragen aan de Adviescommissie fusietoets over de aan hen voorgelegde fusie-effectrapportage. Lees meer...


01-08-14

Laatste wijzigingen Wms i.v.m. passend onderwijs per 1 augustus 2014

Per 1 augustus 2014 treden de laatste wijzigingen in de Wms ten gevolge van de invoering van de Wet passend onderwijs in werking. De wettekst van de Wms op deze website is daarom geactualiseerd. Een overzicht van de wijzigingen per 1 augustus 2014 vindt u hier.

20-02-14

Aangenomen moties versterken medezeggenschap bij fusies

Op 20 februari 2014 werden in de Tweede Kamer enkele moties aangenomen over de fusietoets en de versterking van de medezeggenschap bij fusies. De moties waren ingediend bij het voortgezet algemeen overleg (VAO) over de fusies en voorzieningenplanning po en vo 2014. Met de moties wordt gevraagd de eerder voorgestelde versoepeling van de fusietoets aan te passen. Doel van deze versoepeling was om belemmeringen weg te nemen voor scholen die willen samenwerken in verband met de teruglopende leerlingenaantallen. Met de aangenomen moties:

 • wordt de fusietoets verplicht bij scholen die na fusie onderwijs gaan verzorgen aan 2.500 leerlingen of meer in het primair onderwijs en aan 5.000 leerlingen of meer in het voortgezet onderwijs.
 • krijgt de MR de mogelijkheid om de fusie-effectrapportage te laten beoordelen door de Commissie Fusietoets in het Onderwijs (CFTO), ook wanneer de fusietoets niet verplicht is.
 • krijgen ouders het initiatiefrecht, om binnen het experimenteerartikel in de WPO, de laatste dorpsschool op te nemen binnen een coöperatie.

Lees meer...