InfoWMS biedt:

  • Informatie over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms)
  • Informatie over het project Versterking medezeggenschap
  • Ondersteuning bij de uitvoering van de Wms in de praktijk

Volg Versterking-MR en Onderwijsgeschillen

 

Deze website wordt onderhouden door Onderwijsgeschillen. Volg Onderwijsgeschillen voor nieuws over de Wms.

Volg Versterking-MR op twitter voor nieuws over het project Versterking medezeggenschap.

09-02-15

Nieuw: model huishoudelijk reglement MR-P samenwerkingsverband

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft in nauwe samenwerking en overeenstemming met de PO-Raad en de VO-raad, een model huishoudelijk reglement voor de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband opgesteld. Het model kan als basis worden gebruikt om te komen tot een huishoudelijk reglement voor de MR-P van het samenwerkingsverband. Naast de wettelijk verplichte bepalingen, bevat het model een aantal keuze-elementen.
Download hier het model huishoudelijk reglement MR-P samenwerkingsverband.

30-01-15

Advisering over fusie-effectrapportage aan medezeggenschapsraden

Medezeggenschapsraden hebben instemmingsrecht voor fusies in het onderwijs. Als u zich als MR onvoldoende toegerust voelt om de fusie-effectrapportages van uw schoolbestuur te beoordelen, kunt u vanaf nu de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) om advies vragen. Het gaat om fusies die niet-toetsplichtig zijn. Dergelijke fusies hoeven niet voor goedkeuring te worden voorgelegd aan de minister. Wel dient de fusie-effectrapportage te worden ingevuld en de medezeggenschapsraad te worden geraadpleegd.
Lees meer op de website van de Commissie Fusietoets Onderwijs.

12-01-15

Schoolvoorbeelden goede medezeggenschap

Vanuit het project Versterking Medezeggenschap worden schoolvoorbeelden van goede medezeggenschap op film opgenomen om daarmee anderen te inspireren. Daarbij kunt u denken aan tips en trucs om de medezeggenschap te versterken. Draagt u de medezeggenschap een warm hart toe en wilt u zelf ook een bijdrage leveren? Neem contact op!
In onderstaande videoboodschap benoemt Sander Dekker (staatssecretaris OCW) het nut van het project Versterking medezeggenschap en van het delen van schoolvoorbeelden van goede medezeggenschap.

10-12-14

Compilatie impressie WMS congres 2014 'Sterker, beter, passend'

10-12-14

Aanpassing in model huishoudelijk reglement OPR per dec. 2014

In het model huishoudelijk reglement voor de ondersteuningsplanraad (OPR) zijn twee technische fouten hersteld. Artikel 4 lid 8 en artikel 9 lid 2 zijn aangepast. Per abuis stond in deze artikelen vermeld 'de gemeenschappelijke ondersteuningsplanraad'. Wat precies gewijzigd is vindt u hier.
Het model huishoudelijk reglement is opgesteld door het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs in nauwe samenwerking en overeenstemming met de PO-Raad en de VO-raad.

17-11-14

Presentaties van de workshops WMS congres 2014 gepubliceerd

Het WMS congres 2014 Medezeggenschap : sterker, beter, passend bood naast een plenair programma 46 verschillende workshops aan.
Een groot deel van de presentaties van de workshops en de plenaire inleidingen zijn nu beschikbaar op deze site.


12-11-14

Drukbezocht WMS congres in Ede rond thema’s passend onderwijs en Versterking medezeggenschap

Philippe Abbing

Op 12 november vond in de Reehorst te Ede het 8e landelijke WMS congres plaats onder de titel ‘Medezeggenschap: sterker, beter, passend’. Het congres werd dit jaar georganiseerd door Onderwijsgeschillen, het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs en het project Versterking medezeggenschap. Met 375 deelnemers was het congres volgeboekt. Dit jaar werden 46 workshops aangeboden, waarin de invoering van passend onderwijs en versterking van medezeggenschap centraal stonden.

Voorafgaand aan de workshops vond het plenaire gedeelte plaats, waarin Hilde Mertens, directeur/bestuurder van Onderwijsgeschillen, het congres heeft geopend. Daarna volgde de kick off van het project Versterking Medezeggenschap door projectleider Philippe Abbing. Lees meer...

15-09-14

Wijziging van de Wms door nieuwe wetsvoorstellen over onderwijstijd en Variawet

In september 2014 werden bij de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen ingediend waarmee onder andere ook de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) wordt gewijzigd. Het gaat om het wetsvoorstel Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so en het wetsvoorstel ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. De wetswijzigingen leiden ook tot aanpassing van de modelreglementen. Nadat de nieuwe wetgeving in werking is getreden, worden de reglementen op deze website geactualiseerd. Lees meer...


10-09-14

Aanpassing Regelgeving fusietoets: MR kan advies vragen bij fusies in krimpgebieden

De regelgeving over de fusietoets is aangepast, omdat deze in de praktijk belemmerend werkte voor scholen en besturen in krimpgebieden. Aanvragen van schoolbesturen die te kampen hebben met forse leerlingendaling zullen in de toekomst direct door de minister worden afgedaan zonder tussenkomst van de Adviescommissie fusietoets (CFTO). Nieuw is dat de MR in dat geval de mogelijkheid krijgt om een advies te vragen aan de Adviescommissie fusietoets over de aan hen voorgelegde fusie-effectrapportage. Lees meer...


01-08-14

Laatste wijzigingen Wms i.v.m. passend onderwijs per 1 augustus 2014

Per 1 augustus 2014 treden de laatste wijzigingen in de Wms ten gevolge van de invoering van de Wet passend onderwijs in werking. De wettekst van de Wms op deze website is daarom geactualiseerd. Een overzicht van de wijzigingen per 1 augustus 2014 vindt u hier.

08-05-14

Ingrijpende wijzigingen Wms: internetconsultatie Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

Op 8 mei 2014 werd het concept-wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen aangeboden voor internetconsultatie op overheid.nl. Dit concept-wetsvoorstel bevat voorstellen tot wijziging van de onderwijswetten, waaronder de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Doel is de versterking van de bestuurskracht in het onderwijs. Het voorstel geeft uitwerking aan de brief Versterking governance in de praktijk, die minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW op 5 februari 2014 naar de Tweede Kamer stuurden. Met dit wetsvoorstel worden ook de knelpunten in de uitvoering van de Wms aangepakt die bij de evaluatie van de Wms in 2010 werden geconstateerd. Lees meer...

20-02-14

Aangenomen moties versterken medezeggenschap bij fusies

Op 20 februari 2014 werden in de Tweede Kamer enkele moties aangenomen over de fusietoets en de versterking van de medezeggenschap bij fusies. De moties waren ingediend bij het voortgezet algemeen overleg (VAO) over de fusies en voorzieningenplanning po en vo 2014. Met de moties wordt gevraagd de eerder voorgestelde versoepeling van de fusietoets aan te passen. Doel van deze versoepeling was om belemmeringen weg te nemen voor scholen die willen samenwerken in verband met de teruglopende leerlingenaantallen. Met de aangenomen moties:

  • wordt de fusietoets verplicht bij scholen die na fusie onderwijs gaan verzorgen aan 2.500 leerlingen of meer in het primair onderwijs en aan 5.000 leerlingen of meer in het voortgezet onderwijs.
  • krijgt de MR de mogelijkheid om de fusie-effectrapportage te laten beoordelen door de Commissie Fusietoets in het Onderwijs (CFTO), ook wanneer de fusietoets niet verplicht is.
  • krijgen ouders het initiatiefrecht, om binnen het experimenteerartikel in de WPO, de laatste dorpsschool op te nemen binnen een coöperatie.

Lees meer...