U bevindt zich op: WMS / Actueel

Jaarverslag van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 2016 gepubliceerd

dinsdag, 7 maart 2017

Dit jaarverslag brengt u op de hoogte van de activiteiten van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) in het kalenderjaar 2016 en geeft een overzicht van de uitspraken die de Commissie in 2016 heeft gedaan. Het jaarverslag geeft ook een beeld van de ontwikkelingen in het werkterrein van de Commissie. Dit jaar wordt het jaarverslag uitsluitend digitaal uitgebracht.

In het verslagjaar bereikte de Commissie een beperkter aantal verzoeken om een geschil te beoordelen dan in eerdere jaren. Een verklaring is daarvoor niet te geven. Het aantal uitgebrachte oordelen is relatief nog beperkter: van de twaalf geschillen zijn er zeven ingetrokken, waarvan één na mediation door mediators van Onderwijsgeschillen. Dat betekent dat het indienen van een verzoek tot geschilbeslechting in die gevallen niet met zich heeft gebracht dat het overleg tussen bevoegd gezag en het medezeggenschapsorgaan is opgehouden. De wil om er gezamenlijk uit te komen blijft aanwezig. Dat is bemoedigend, aldus de voorzitter van de Commissie, Irene Asscher-Vonk.

Integrale kindcentra (IKC’s)

De ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap staan niet stil. In het primair onderwijs is in toenemende mate sprake van de vorming van integrale kindcentra (IKC’s), waar kinderopvang en onderwijs in elkaar overgaan en in één organisatie gerealiseerd worden. De medezeggenschap in scholen en in de kinderopvang is echter verschillend geregeld. Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft een expertmeeting georganiseerd om de stand van zaken te inventariseren. Resultaat van de bijeenkomst was onder meer de opdracht aan J. Sperling en F. Brekelmans om een nader advies over de organisatie van medezeggenschap in IKC’s op te stellen. 
Meer informatie treft u op pagina 8.

Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

De invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is een feit. Deze wet bevat belangrijke wijzigingen voor de medezeggenschap. Deze gaan met name over de bevoegdheden van de MR en over wijzigingen in de bevoegdheid van de LCG WMS. De Commissie heeft zich voorbereid op deze wijzigingen en staat dan ook klaar om desgevraagd een oordeel te geven in geschillen over de rechten en verplichtingen die uit deze wet voortvloeien. Op pagina 11 e.v. leest u daar meer over.

Publicaties

In het verslagjaar zijn twee herziene publicaties verschenen op het gebied van medezeggenschap: Zakboek medezeggenschap Wms en de Wet medezeggenschap op scholen toegelicht. Beide publicaties kunt u via deze site bestellen.

Beroep Ondernemingskamer

Tegen één uitspraak van de LCG WMS is beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer (OK). Het betrof een geschil over de inperking van het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR. De OK heeft de uitspraak van de LCG WMS vernietigd.

Downloaden

Jaarverslag Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 2016

website: Netcreators