U bevindt zich op: WMS / Actueel

Wijziging Wms: raadplegen achterban bij fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school wordt verplicht

woensdag, 21 juni 2017

Op 21 juni 2017 werd de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs gepubliceerd. De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Deze wet beoogt dat schoolbesturen in het primair onderwijs de negatieve gevolgen van leerlingendaling beter het hoofd kunnen bieden. De wet bevat ook wijzigingen van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

In de Wms wordt opgenomen dat het bevoegd gezag de ouders moet raadplegen voordat het:

  • een voorgenomen besluit tot (wijziging van het beleid ten aanzien van) overdracht of fusie van de school ter instemming aan de MR voorlegt;
  • een voorgenomen besluit tot wijziging van (het beleid ten aanzien van) de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan ter instemming aan de MR voorlegt;
  • een voorgenomen besluit tot sluiting van de school voor advies voorlegt aan de MR.

Ga voor meer informatie naar het overzicht van de wijzigingen in de Wms.

website: Netcreators