U bevindt zich op: WMS / Home

21-06-17

Uitbreiding bevoegdheden PMR door wijzing Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017

Met ingang van 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet. De gewijzigde wet vergroot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, versterkt de positie van de preventiemedewerker en verduidelijkt de adviserende rol van de bedrijfsarts. De personeelsgeleding van de (G)MR krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de school.

Wat verandert er?

Een kort overzicht van wat er verandert:

  • werknemers krijgen het recht om een ‘second opinion’ aan te vragen van een andere bedrijfsarts;
  • iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur';
  • afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’;
  • de preventiemedewerker krijgt een duidelijker rol in de organisatie: hij krijgt als taak om te adviseren en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;
  • het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. 

De gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet geldt ook voor het onderwijs (op grond van art. 1.10 Arbeidsomstandighedenbesluit).

Instemmingsrechten personeelsgeleding (G)MR

De personeelsgeleding van de (G)MR krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de school (art. 13 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet). Daarnaast heeft de PMR instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid (art. 12 lid 1 aanhef en onder k Wms). Dit betekent dat de PMR moet instemmen met het nieuwe basiscontract met de arbodienst. Als de PMR weigert in te stemmen, kan het bevoegd gezag aan de geschillencommissie toestemming vragen om de regeling vast te stellen. De nieuwe contracten moeten voor 1 juli 2018 worden afgesloten.

Overleg bedrijfsarts, arbodeskundige, preventiemedewerker en PMR

De bedrijfsarts en andere arbodeskundigen krijgen het recht om met het medezeggenschapsorgaan en met de preventiemedewerker overleg te voeren (art. 13, lid 7 onder b en art. 14 lid 2 onder i  Arbeidsomstandighedenwet). Dit wordt vastgelegd in het basiscontract.

Aanpassing model-reglementen

De model-reglementen worden na de zomer aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Downloaden

Wet van 25 januari 2017 ter wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet
Memorie van Toelichting

website: Netcreators