U bevindt zich op: WMS /Versterking medezeggenschap / Project Versterking medezeggenschap

Project Versterking medezeggenschap

De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het Advies ‘goede medezeggenschap’ uitgebracht. Dit advies is een uitvloeisel van de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) in 2012. Daarbij werd geconstateerd dat verbeteringen in de uitvoering van de wet nodig waren. Het project Versterking medezeggenschap heeft tot doel deze verbeteringen te realiseren. Het uitgebrachte advies vormt het uitgangspunt voor het project dat tot 1 januari 2019 loopt. Per 1 januari 2016 is het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs ondergebracht bij het project Versterking medezeggenschap.

De evaluatie van de Wms in 2 minuten


Met het advies 'goede medezeggenschap' vragen de organisaties van leerlingen, ouders, werknemers en schoolleiders en bestuurders aandacht voor het gezamenlijke belang van de medezeggenschap in de onderwijssector. Medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs, die we niet moeten ervaren als een wettelijke dwang, maar als een ondersteuning van ieders streven naar beter onderwijs. Het advies 'goede medezeggenschap' vult de wetten en reglementen aan met een stelsel van adviezen voor de praktische uitvoering van de ‘kleine lettertjes’, met oog voor ieders belangen, op weg naar de beste oplossingen voor de problemen waar we ons dagelijks voor zien gesteld.

Deze adviezen moeten onderdeel gaan vormen van de code goed bestuur en verder gaan dan alleen handreikingen en adviezen. Het moet leiden tot versterking medezeggenschap in de breedste zin van het woord.

 Voorgenomen tijdpad

website: Netcreators