07-02-17

Wms wordt gewijzigd m.b.t. medezeggenschap cluster 1 en 2

Op 2 maart werd de wet gepubliceerd, waarin wordt geregeld dat met de ouders overeenstemming moet zijn over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief wordt de ondersteuning en begeleiding van de leerling beschreven. De wet treedt in werking op 1 augustus 2017.

Met de wet wordt ook de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd. Ouders van leerlingen, die regulier onderwijs volgen met een ondersteuningsarrangement van een instelling in cluster 1 of 2, krijgen medezeggenschap bij het beleid van de instelling die de ondersteuning verleent. De Tweede Kamer had hierover eerder een amendement aangenomen. 

Medezeggenschap cluster 1 en 2

Instellingen in cluster 1 en 2 hebben een ondersteuningsplicht voor leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege hun visuele, auditieve of communicatieve beperking onderwijsondersteuning nodig hebben. Maar ouders van deze leerlingen hebben nog geen medezeggenschap op het niveau van de instellingen in cluster 1 en 2. Met de nieuwe wet wordt deze medezeggenschap nu geregeld in de Wms. In de MR van de instelling in cluster 1 of 2 moet ook een ouder van een leerling in het reguliere onderwijs, met ondersteuning van die instelling, zitting hebben.

Wat is er veranderd in de Wms?

Artikel 3 Wms gaat onder andere over de samenstelling van de MR.
Aan artikel 3, vierde lid, van de Wms is toegevoegd:

Voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra is een van de leden een ouder van een leerling van een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, die wordt ondersteund door die instelling. De in de vorige volzin bedoelde ouder wordt gekozen door de ouders van de in de vorige volzin bedoelde leerlingen.

Meer lezen

website: Netcreators