U bevindt zich op: WMS /Wet medezeggenschap op scholen / Wijzigingen op komst

Wijzigingen in de Wms op komst

Wijzigingen in de Wms worden pas in de wettekst op deze website verwerkt op het moment dat de wijzigingen in werking zijn getreden. Als de wetswijzigingen aanleiding geven om de modelreglementen aan te passen, zal dat na de inwerkingtreding van de wet gebeuren.

Om de (G)MR toch tijdig te informeren over aankomende wetswijzigingen, worden hier de belangrijkste voorstellen op een rijtje gezet.

 • Internetconsultatie actualisatie deugdelijkheidseisen funderend onderwijs
  Op 6 juli 2017 is het concept-wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs voor internetconsultatie aangeboden. Het concept-wetsvoorstel bevat ook wijzigingen van de Wms. Het gaat daarbij vooral om tekstuele en technische verbeteringen. Een inhoudelijke wijziging is dat de benoeming van bestuurders in het samenwerkingsverband passend onderwijs in lijn wordt gebracht met de procedure voor benoeming van het bevoegd gezag van een school. Lees meer...

 • Wijziging Wms: raadplegen achterban bij fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school wordt verplicht
  Op 21 juni 2017 werd de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs gepubliceerd. De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. De wet beoogt dat schoolbesturen in het primair onderwijs de negatieve gevolgen van leerlingendaling beter het hoofd kunnen bieden. Het wetsvoorstel bevat ook wijzigingen van de Wms. De wijzigingen gelden ook voor het vo en (v)so. Lees meer... 
 • Concept-wetsvoorstel instemmingsbevoegdheid hoofdlijnen begroting funderend onderwijs
  Op 9 mei 2016 is een internetconsultatie gestart over de instemmingsbevoegdheid van de (G)MR op de hoofdlijnen van de begroting. Het concept-wetsvoorstel regelt een wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), waarmee een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting wordt toegevoegd aan de instemmingsbevoegdheden van de (G)MR (artikel 10 Wms).
  Staatssecretaris Dekker heeft in een brief van 11 juli 2017 aangekondigd dat de regering naar aanleiding van een rapport van de Raad van State de voorstellen gaat heroverwegen. 
  Lees meer...
website: Netcreators