U bevindt zich op: WMS /Wet medezeggenschap op scholen / Wijzigingen op komst

Wijzigingen in de Wms op komst

Wijzigingen in de Wms worden pas in de wettekst op deze website verwerkt op het moment dat de wijzigingen in werking zijn getreden. Als de wetswijzigingen aanleiding geven om de modelreglementen aan te passen, zal dat na de inwerkingtreding van de wet gebeuren.

Om de (G)MR toch tijdig te informeren over aankomende wetswijzigingen, worden hier de belangrijkste voorstellen op een rijtje gezet.

  • Wijziging Wms: raadplegen achterban bij fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school wordt verplicht
    Op 21 juni 2017 werd de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs gepubliceerd. De wet beoogt dat schoolbesturen in het primair onderwijs de negatieve gevolgen van leerlingendaling beter het hoofd kunnen bieden. Het wetsvoorstel bevat ook wijzigingen van de Wms. De wijzigingen gelden ook voor het vo en (v)so. Lees meer... 

  • Wms wordt gewijzigd i.v.m. medezeggenschap cluster 1 en 2
    Ouders van leerlingen in het regulier onderwijs, met extra ondersteuning door instellingen in cluster 1 en 2 krijgen medezeggenschap op het beleid van de instelling die de ondersteuning verleent. Lees meer...
  • Concept-wetsvoorstel instemmingsbevoegdheid hoofdlijnen begroting funderend onderwijs
    Op 9 mei 2016 is de internetconsultatie gestart over de instemmingsbevoegdheid van de (G)MR op de hoofdlijnen van de begroting. Het concept-wetsvoorstel regelt een wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), waarmee een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting wordt toegevoegd aan de instemmingsbevoegdheden van de (G)MR (artikel 10 Wms). Lees meer...
website: Netcreators