Internetconsultatie actualisatie deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Op 6 juli 2017 is het concept-wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs voor internetconsultatie aangeboden. De voorstellen in dit concept-wetsvoorstel hebben betrekking op de bekostigingsvoorwaarden voor en verplichtingen van scholen en het toezicht daarop. Er wordt onder andere geregeld dat als sprake is van een overtreding van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) die leidt tot een lichte sanctie, deze voortaan door de Inspectie van het Onderwijs kan worden opgelegd.

Technische verbeteringen Wms

Het conceptwetsvoorstel bevat ook wijzigingen van de Wms. Het gaat daarbij vooral om tekstuele en technische verbeteringen.

Sollicitatiecommissie bij benoeming bestuurder samenwerkingsverband

Een inhoudelijke wijziging is dat de benoeming van bestuurders in het samenwerkingsverband passend onderwijs in lijn wordt gebracht met de procedure voor de benoeming van het bevoegd gezag (schoolbestuur) van een school. Dit betekent dat bij de benoeming van een bestuurder in het samenwerkingsverband een sollicitatiecommissie wordt ingesteld waarin een lid uit of namens de personeelsgeleiding van de MR van het samenwerkingsverband, een lid uit of namens de personeelsgeleding van de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband en tevens een lid uit of namens de ouder-/leerlinggeleding van de OPR deelneemt.

De einddatum van de consultatie is 1 september 2017.

Ga naar de internetconsultatie Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

website: Netcreators