Wijziging Wms: raadplegen ouders bij fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school wordt verplicht

Op 21 juni 2017 werd de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs gepubliceerd. De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Deze wet beoogt dat schoolbesturen in het primair onderwijs de negatieve gevolgen van leerlingendaling beter het hoofd kunnen bieden. De wet neemt belemmeringen bij de omzetting en verplaatsing van scholen weg. Daardoor kan een toekomstbestendig onderwijsaanbod gerealiseerd worden. 

De wet bevat de volgende maatregelen:

 • bestaande belemmeringen voor omzetting, uitbreiding met een richting of verplaatsing van scholen worden weggenomen;
 • het wordt mogelijk om een nevenvestiging in stand te houden met een andere richting dan de hoofdvestiging van de school;
 • het wordt mogelijk om een splitsing van de gemeentelijke opheffingsnorm eerder in te laten gaan;
 • de termijn voor het melden van de vrijwillige opheffing van een openbare school wordt versoepeld.

Wijziging Wms: raadplegen achterban bij fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school wordt verplicht

De wet bevat ook wijzigingen van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). In de Wms wordt opgenomen dat het bevoegd gezag de ouders moet raadplegen voordat het:

 • een voorgenomen besluit tot (wijziging van het beleid ten aanzien van) overdracht of fusie van de school ter instemming aan de MR voorlegt;
 • een voorgenomen besluit tot wijziging van (het beleid ten aanzien van) de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan ter instemming aan de MR voorlegt;
 • een voorgenomen besluit tot sluiting van de school voor advies voorlegt aan de MR.

Dit wordt geregeld in art. 15 derde lid van de Wms. In art. 15 derde lid Wms wordt bepaald dat de ouders moeten worden geraadpleegd voordat besluiten worden genomen als bedoeld in:

 • art. 10, eerste lid, onderdeel h Wms;
 • art. 11, eerste lid, onderdeel c, voor zover het de beĆ«indiging van de school betreft, en onderdeel p Wms;
 • art. 13, eerste lid, onderdelen b en h Wms.

Zo wordt geborgd dat ouders bij deze ingrijpende besluiten ten volle zijn betrokken en vertegenwoordigd. Hoewel de wet bedoeld is voor het primair onderwijs, is de voorgestelde wijziging van artikel 15 derde lid Wms met betrekking tot de raadpleging van de ouders ook van toepassing op het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Huidige instemmings- en adviesrecht t.a.v. fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school 

De MR of een geleding van de MR heeft nu al de volgende bevoegdheden:

bij fusie:

 • de MR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van overdracht en fusie van de school en van de fusie-effectrapportage (fer) (art. 10, eerste lid, onderdeel h Wms).

bij sluiting:

 • de MR heeft adviesbevoegdheid op het terrein van, onder andere, de beĆ«indiging van de school (artikel 11, eerste lid, onderdeel c Wms);
 • het personeelsdeel van de MR heeft tevens een instemmingsbevoegdheid op de regeling van de gevolgen voor het personeel van de sluiting (art. 12 lid 1 onderdeel a Wms);
 • het ouders/leerlingendeel van de MR heeft tevens instemmingsbevoegdheid op de regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen (art. 13 lid 1 onderdeel a, art. 14 lid 2 onderdeel a, art. 14 lid 3 onderdeel a Wms).

bij verandering grondslag of omzetting van de school:

 • bij verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake heeft het ouders/leerlingendeel van de MR instemmingsbevoegdheid (art. 13 lid 1 onderdeel b, art. 14 lid 2 onderdeel b Wms);
 • de MR heeft adviesbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan (art. 11 lid 1 onderdeel g Wms).

Technische wijzigingen Wms

Naast de hierboven genoemde inhoudelijke wijzigingen van de Wms bevat de wet ook nog een aantal technische wijzigingen, waarmee enkele onvolledige verwijzingen naar artikelen worden verbeterd. 

Downloaden

website: Netcreators