Geschillencommissie WMS: ondersteuningsplan moet concrete inhoudelijke invulling hebben

Op 22 december 2020 deed de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) uitspraak in een instemmingsgeschil over de vaststelling van een ondersteuningsplan van een samenwerkingsverband passend onderwijs.

Wat was de situatie?

Het ondersteuningsplan van een samenwerkingsverband zou aflopen op 1 augustus 2020. Na veelvuldig overleg legt het samenwerkingsverband een voorstel voor een nieuw ondersteuningsplan ter instemming voor aan de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR stemt niet in met het voorstel. Daarop legt het samenwerkingsverband een instemmingsgeschil voor aan de LCG WMS en vraagt de Commissie om het besluit over het ondersteuningsplan toch te mogen nemen.

Beoordeling door de Commissie

De Commissie oordeelt dat de OPR in redelijkheid tot het onthouden van instemming heeft kunnen komen. Het ondersteuningsplan is onvoldoende concreet. De Commissie wijst het verzoek van het samenwerkingsverband om toestemming om het ondersteuningsplan vast te stellen af.

Toelichting

De Wet primair onderwijs (WPO) bepaalt dat in het ondersteuningsplan moet staan hoe het samenwerkingsverband een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen realiseert. Dat vraagt volgens de Commissie om een concrete en inhoudelijke invulling. In dit geval bevat het voorgestelde ondersteuningsplan slechts zeer algemene procesmatige schetsen. Uit het plan valt niet op te maken wat de voorzieningen voor basisondersteuning van de scholen zijn. Ook geeft het plan geen inzicht in de beoogde en bereikte resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en de daarmee samenhangende bekostiging. De beoogde resultaten zijn zeer algemeen geformuleerd en niet meetbaar. Ook is niet helder wat de criteria zijn voor de verdeling, besteding en toewijzing van de ondersteuningsmiddelen aan de scholen van het samenwerkingsverband.

Evenmin blijkt wanneer en hoe een leerling geplaatst wordt op het speciaal onderwijs of een speciale school voor basisonderwijs en wat de concrete procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing zijn.

Downloaden

* De foto boven dit artikel heeft geen betrekking op de zaak die in het artikel wordt besproken.