Kamerbrief over medezeggenschap en instemmingsrecht op hoofdlijnen begroting funderend onderwijs

Op 4 februari 2019 stuurde minister Slob een brief naar de Tweede Kamer over de introductie van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor de MR in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs (funderend onderwijs). Op 1 februari 2019 had de minister al bekend gemaakt dat de ministerraad had ingestemd met zijn voorstellen. Met de invoering van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting wordt uitvoering gegeven aan afspraken uit het regeerakkoord.

Wijziging Wms; adviesrecht wordt instemmingsrecht

Op dit moment is de positie van de MR in het funderend onderwijs ten aanzien van de financiën onvoldoende. De bevoegdheden van de (G)MR zijn wat betreft de begroting momenteel beperkt tot een adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. Door de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) te wijzigen krijgt de medezeggenschapsraad instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Met het instemmingsrecht wordt de rol van de medezeggenschap verder verstevigd en aangescherpt. De MR kan daardoor zijn rol als kritische partner van bestuurder of schoolleider beter vervullen.

Versterken waarborgen rondom schoolbestuur ten aanzien van de financiën

Het kabinet bewandelt drie sporen om de waarborgen rondom het schoolbestuur in het funderend onderwijs ten aanzien van de financiën te versterken:

  • een wetswijziging van de Wms waarmee het instemmingsrecht wordt geregeld.
  • het vergroten van de kwaliteit van de MR, onder andere door in te zetten op het project Versterking medezeggenschap.
  • het derde spoor is erop gericht om met het veld te bezien hoe eraan kan worden gewerkt dat het samenspel met de MR zo constructief mogelijk verloopt. Bij de gesprekken met het veld komt ook de nadere uitwerking van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting ter sprake.

Uitkomsten veldconsultatie

Bij de invulling van de hierboven genoemde drie sporen gaat de minister de uitkomsten van de veldconsultatie ‘Instemmingsrecht op de hooflijnen van het meerjarig financieel beleid’ betrekken. Uit de veldconsultatie bleek onder andere:

  • dat er behoefte is om de onderwerpen die tot ‘de hoofdlijnen van de begroting’ behoren nader te beschrijven. Wat precies hoofdlijnen van de begroting zijn, wordt de komende tijd bepaald met verenigingen van schoolbestuurders, leraren, ouders en leerlingen.
  • dat een goede informatiepositie van de MR, met tijdige toegang tot de benodigde stukken, noodzakelijk is. De wetswijziging ziet er op dat hiervoor de voorwaarden geborgd zijn.
  • dat het cruciaal is dat de MR voldoende financieel deskundig is. Dit vergt extra scholing en ondersteuning.

Project Versterking medezeggenschap

Het project Versterking medezeggenschap speelt een belangrijke rol in de plannen van het kabinet. In het kader van het project Versterking medezeggenschap wordt een handreiking opgesteld met betrekking tot financiële kwesties die van belang zijn binnen de MR’s.

Planning en toezeggingen die in het wetsvoorstel worden meegenomen

In het wetsvoorstel worden ook de al eerder aangekondigde wijzigingen meegenomen:

  • het instemmingsrecht van de ondersteuningsplanraad (OPR) op de hoofdlijnen van de begroting bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
  • het adviesrecht over de groepsgrootte.

Het kabinet beoogt deze wijziging van de Wms op 1 januari 2021 van kracht te laten worden.

Downloaden en meer informatie