Ondernemingskamer bevestigt uitspraak geschillencommissie WMS

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) deed op 24 april 2020 uitspraak in een instemmingsgeschil over een plan van aanpak aangaande de besteding van overschotten als gevolg van invoering van de functiemix en nalevingsgeschillen over het verstrekken van informatie en over de verplichting tot het voeren van overleg. De LCG WMS wees de verzoeken van de personeelsgeleding van de GMR ((P)GMR) af. De (P)GMR ging in hoger beroep tegen deze uitspraak bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer verwerpt op 1 juni 2021 het beroep en bevestigt de uitspraak van de LCG WMS.

Uitspraak LCG WMS

De (P)GMR had bij het bevoegd gezag de nietigheid ingeroepen van het plan van aanpak over de besteding van de overschotten. Maar volgens de Commissie is het plan van aanpak nog niet te beschouwen als een definitief besluit. Daarom kon de nietigheid niet worden ingeroepen. Bovendien bevat het plan van aanpak geen instemmingsplichtige besluiten.
Verder oordeelde de Commissie dat het bevoegd gezag de gevraagde informatie over de besteding van de overschotten aan de (P)GMR heeft verschaft en dat er geen overlegverplichting is voor het bevoegd gezag aangaande dat onderwerp. Deze overlegverplichting was opgenomen in de voorheen geldende cao en staat nu niet meer in de cao.

Oordeel Ondernemingskamer

Het hoger beroep van de (P)GMR bij de Ondernemingskamer is gericht tegen het oordeel van de LCG WMS over de informatievoorziening en de overlegverplichting van het bevoegd gezag.
Informatievoorziening
Net als de Commissie is de Ondernemingskamer van oordeel dat het bevoegd gezag op alle vragen van de (P)GMR over de functiemixgelden heeft gereageerd en dat deze informatieverstrekking voldoet aan de eisen die daar redelijkerwijs aan gesteld kunnen worden. De gegeven informatie geeft voldoende inzicht in de ontvangen functiemixgelden en de besteding daarvan. Bovendien kon het bevoegd gezag volstaan met de mededeling dat de gelden zijn besteed aan andere zaken dan de functiemix, namelijk aan het personeel en de inhuur van personeel in verband met ziektevervanging.
Overleg
Naar het oordeel van de Ondernemingskamer heeft het bevoegd gezag in de periode 2014 tot en met 2017 niet aan zijn overlegverplichtingen met betrekking tot de functiemix(cijfers) en de besteding van de overschotten voldaan. Maar daaraan verbindt de Ondernemingskamer geen consequenties, omdat de (P)GMR in die periode ook niet gevraagd heeft om overleg over de functiemix. Daarnaast kan van het bevoegd gezag niet worden verlangd om alsnog overleg met de (P)GMR te voeren over de besteding van de overschotten in de genoemde periode, omdat er geen nog te besteden overschotten meer zijn.
Voor de periode die daarna komt geldt dat het bevoegd gezag een plan van aanpak heeft opgesteld, dat het voor overleg heeft aangeboden aan de (P)GMR. Het was echter de (P)GMR, die het overleg toen niet meer wilde voeren. 

Downloaden​

Meer uitspraken Ondernemingskamer

Ga naar uitspraken Ondernemingskamer voor alle uitspraken van de Ondernemingskamer over de Wms