Rapport ‘De OPR, 5 jaar in bedrijf’ verschenen, onderzoek naar het functioneren van de OPR

Onderzoek naar functioneren OPR

In opdracht van het project Versterking medezeggenschap is onderzoek gedaan naar het functioneren van ondersteuningsplanraden (OPR) in de praktijk. Bij de invoering van passend onderwijs zijn deze raden in het leven geroepen om de medezeggenschap op het niveau van de  regionale samenwerkingsverbanden te regelen. Onderzoeker Joost Vreuls keek naar wat goed gaat en wat beter kan. Hij geeft in het rapport ‘De OPR, 5 jaar in bedrijf’ aanknopingspunten om de medezeggenschap op dit niveau te verbeteren, wie daarbij aan zet zijn en wat er voor nodig is. Ook keek hij naar het toekomstperspectief van de medezeggenschap in de 152 samenwerkingsverbanden.

Er zijn vijftien samenwerkingsverbanden bezocht en er is gesproken over de inrichting en organisatie van de OPR, de positie en positionering, de ondersteuningsbehoefte en de inhoud van passend onderwijs. Uit de gesprekken is gebleken dat de mensen in de OPR hun werk naar beste vermogen doen en proberen er iets goeds van te maken. Ondanks de smalle opdracht: slechts een keer per vier jaar al of niet instemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Aanbevelingen

Het onderzoek heeft het project Versterking medezeggenschap een aantal concrete aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn:

1. Het project Versterking medezeggenschap verstrekt veel informatie over medezeggenschap op www.infowms.nl, maar is nog te weinig bekend onder OPR-leden. Aangeraden wordt meer actief informatie te verspreiden, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief, en dan niet alleen over medezeggenschap maar ook over passend onderwijs.

2. Er is behoefte aan een goed uitgewerkt ‘handvat’ om meer structuur aan te brengen in de (meerjaren-)jaarplanning en een handreiking met inhoudelijke vragen die de OPR kan stellen bij de bespreking van het ondersteuningsplan. Ook willen OPR-leden meer mogelijkheden hebben tot ‘kruisbestuiving’ om van elkaar te leren.

3. Het project Versterking medezeggenschap zou aandachtspunten moeten agenderen, zodat beleidsmakers en andere relevante partners ertoe kunnen bijdragen dat de positie van de OPR wordt versterkt. Hierbij valt te denken aan een verruiming van de bevoegdheden van de OPR (bijvoorbeeld instemmingsrecht op het jaarplan als afgeleide van het ondersteuningsplan) en het aanknopen van contacten met strategische partners die de positionering van de OPR ten goede komen. Ook een heroverweging van de positie van de GMR op het terrein van passend onderwijs wordt aangeraden. In een eerder rapport van Stichting Onderwijsgeschillen over medezeggenschap en passend onderwijs wordt dit eveneens als mogelijkheid geopperd.

Reactie Versterking medezeggenschap

De stuurgroep van Versterking medezeggenschap vindt het een gedegen onderzoek en de conclusies zijn voor zowel de opdrachtgever als de deelnemende OPR’en herkenbaar. Versterking medezeggenschap neemt de praktische aanbevelingen echter niet over, omdat het op dit moment onvoldoende resultaat oplevert ten opzichte van de kosten die ermee gemoeid zijn. Zoals uit het onderzoek blijkt, staat er al veel bruikbaar informatiemateriaal op infowms.nl. Dit kan het project de komende periode opnieuw onder de aandacht brengen. Voor het ontwikkelen van nieuw ondersteuningsmateriaal is te weinig budget beschikbaar. Het project kan bij vragen en in individuele gevallen wel de nodige ondersteuning bieden aan OPR’en.

Het rapport wordt aangeboden aan het ministerie van OCW om het gesprek over het functioneren van de OPR aan te gaan.

Downloaden