Reactie minister Slob op rapport De medezeggenschapsketen in passend onderwijs

Minister Slob stuurde op 23 januari 2019 een brief naar de Tweede Kamer over verschillende toezeggingen over passend onderwijs. In deze brief reageert de minister onder meer op het onderzoeksrapport ‘De medezeggenschapsketen in passend onderwijs, juridische knelpunten en oplossingen’. Dit onderzoek werd in opdracht van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen uitgevoerd onder leiding prof. mr. Pieter Huisman.

Juridische knelpunten in de medezeggenschap bij passend onderwijs

Het onderzoeksrapport benoemt twee thema’s waarbij juridische knelpunten gevonden zijn:

  • De reikwijdte van de bevoegdheden van de ondersteuningsplanraad (OPR) en de medezeggenschapsraad van het personeel van het samenwerkingsverband (MR SWV) is onduidelijk. Als het gaat om de bevoegdheden rondom de governance van het samenwerkingsverband, is er een overlap van bevoegdheden. De onderlinge positie van OPR en MR SWV kan verbeterd worden.
  • Er is onvoldoende aansluiting tussen de bevoegdheden van de OPR en de medezeggenschap op schoolniveau. Ook is de positie van de bovenschoolse medezeggenschap (GMR) onduidelijk.

Beleidsreactie bij het onderzoekrapport

Minister Slob wil het eigenaarschap van passend onderwijs meer bij scholen en leraren neerleggen en de medezeggenschap daarbij versterken. De minister kondigt aan dat hij de aandachtspunten en oplossingsrichtingen uit het onderzoeksrapport in de komende periode nader zal verkennen en zal betrekken bij de eindevaluatie van passend onderwijs. Daarbij komen de onderlinge positie en bevoegdheden van de OPR, de MR SWV, de GMR en de MR op schoolniveau aan bod.

Verder benoemt het onderzoek de onduidelijkheid rondom de instemming op het ondersteuningsplan, bijvoorbeeld bij de verdeling van de middelen. Dat wil de minister gaan aanpakken door binnen het project Versterking medezeggenschap in te zetten op de ondersteuning van OPR’s bij het opbouwen van hun financiële expertise. De minister gaat ook het instemmingsrecht van de OPR op de meerjarenbegroting bij het ondersteuningsplan meenemen in het wetstraject gericht op het instemmingsrecht van de MR op de hoofdlijnen van de begroting.

Meer informatie en downloaden