Richtinggevende uitspraken 2019 Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Elk jaar doet de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) uitspraken die betekenis hebben voor meer gevallen dan die waarin de uitspraak is gedaan. Ook in 2019 is weer een aantal richtinggevende uitspraken gedaan.

Hieronder een overzicht van de richtinggevende uitspraken van de LCG WMS in 2019:

 • De betrokkenheid van de MR bij de totstandkoming van het profiel van de te werven directeur en deelname van twee leden van de MR in de benoemingsadviescommissie, is niet op één lijn te stellen met een juiste en volledige invulling van het wettelijk adviesrecht van de MR.
  22 mei 2019, 108719 – 19.04
 • De school kent terugloop van het leerlingaantal van 81 leerlingen in 2012 naar 34 leerlingen in het schooljaar 2018-2019, de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk en de door de teruggang in leerlingen veroorzaakte financiële druk leveren zwaarwegende omstandigheden als bedoeld in artikel 32 lid 1 Wms op, die de sluiting van de school rechtvaardigen.
  17 juni 2019, 108729 – 19.05
 • De MR dient een instemmingsgeschil over wijziging van de samenstelling van de formatie in, maar de PMR komt hierin instemmingsrecht toe. Daarom is de MR niet-ontvankelijk in zijn verzoek.
  10 juli 2019, 108706 – 19.06
 • Het bevoegd gezag heeft het overleg over de wijziging van de organisatie- en managementstructuur zorgvuldig gevoerd. De zorgen van de GMR dat bepaalde negatieve gevolgen zullen optreden zijn onvoldoende concreet gemaakt.
  4 september 2019108777 – 19.09
 • De nalevingsverzoeken betreffen onderwerpen waar de OMR geen zeggenschap over heeft. Deze verzoeken zijn daarom niet-ontvankelijk. De ingediende instemmingsgeschillen zijn niet-ontvankelijk omdat de OMR heeft nagelaten de nietigheid van de besluiten in te roepen.  
  7 oktober 2019, 108255/108519/108726 – 19.11
 • De Wms en het geldende medezeggenschapsreglement bevatten geen bepalingen dat de MR adviesrecht heeft over de jaarbegroting. Dat het bevoegd gezag al jaren advies heeft gevraagd, betekent niet dat de MR daar nu recht op heeft. Daarom is het verzoek niet-ontvankelijk.
  19 november 2019, 108866 – 19.14
 • Het voorgenomen besluit gaat over samenwerking van het bevoegd gezag met drie andere onderwijspartijen in de Raad van Inbesteders. Dit is een besluit over duurzame samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Daarom is de GMR ​instemmingsbevoegd. 
  19 december 2019, 108929 – 19.15

Meer informatie