Veldconsultatie: instemmingsrecht of adviesrecht op hoofdlijnen meerjarig financieel beleid?

Het ministerie van OCW heeft een veldconsultatie laten uitvoeren naar de vraag of het gewenst is om de (G)MR instemmingsrecht te geven op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. De (G)MR heeft op dit moment adviesrecht op dit onderwerp. Uit de veldconsultatie blijkt dat een meerderheid het wijzigen van het adviesrecht in een instemmingsrecht niet noodzakelijk of wenselijk vindt om de positie van de medezeggenschap op dit punt te versterken.

Aanleiding tot de veldconsultatie

Van 9 mei 2016 tot 6 juni 2016 vond een internetconsultatie plaats over de instemmingsbevoegdheid van de (G)MR op de hoofdlijnen van de begroting. Met een instemmingsrecht zou de medezeggenschap een sterkere positie krijgen bij het bepalen van het financiële beleid van scholen. Ook zouden daarmee de rechten van de medezeggenschap in het funderend onderwijs op financieel gebied in overeenstemming gebracht worden met die in de andere onderwijssectoren.
Het concept-wetsvoorstel stuitte echter op bezwaren. Op advies van de Raad van State liet de staatssecretaris van OCW daarna een veldconsultatie uitvoeren naar het draagvlak voor een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid.

Uitkomst van de veldconsultatie: geen instemmingsrecht

De veldconsultatie werd uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Panteia en Oberon. Uit de consultatie blijkt dat een meerderheid van de partijen het niet noodzakelijk of wenselijk vindt om de positie van de medezeggenschap op dit punt te versterken. De belangrijkste reden hiervan is dat op dit moment (G)MR leden weinig kennis van en affiniteit met financieel beleid hebben. Het instemmingsrecht zal dan weinig tot niets bijdragen aan de beoogde doelen, volgens betrokkenen. Men verwacht ook niet dat het instemmingsrecht de kans op incidenten zal verminderen.

Alternatief: handhaven adviesrecht op hoofdlijnen meerjarig financieel beleid

In het onderzoek is een aantal alternatieven op tafel gekomen voor de invoering van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. Het meest genoemde alternatief is het handhaven van de huidige situatie, waarin de medezeggenschap adviesrecht op hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid heeft.

Verbeterpunten

In de consultatie is ook een aantal verbeterpunten en randvoorwaarden genoemd:

  • Er moet beter worden afgebakend welke onderwerpen behoren tot de hoofdlijnen.
    Er blijkt wel consensus te bestaan over de onderwerpen die er in ieder geval toe behoren: de verdeling van de bekostiging over scholen en bovenschools, de vermogenspositie en reserves, de verdeling van uitgaven aan personeel en materieel en de meerjareninvesteringen voortvloeiend uit het strategisch beleidsplan. De begroting rekenen betrokkenen niet tot de hoofdlijnen.
  • Er moet ingezet worden op scholing en facilitering van de medezeggenschap, onder andere op het vlak van financieel beleid.
  • De medezeggenschap moet tijdig beschikken over relevante informatie en tijdig bij beleidskeuzes worden betrokken. Een van de suggesties die werd gedaan is om de wettelijke bepalingen aan te scherpen over ‘tijdige’ adviesaanvragen door het bevoegd gezag.

Tenslotte geven veel betrokkenen aan dat zij belang hechten aan de continuering van de landelijke ondersteuning via het project Versterking medezeggenschap.

Downloaden

Eerdere berichten over dit onderwerp