Verkiezing van de MR en uitspraken van de Geschillencommissie LCG WMS

De meeste uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) gaan over aangelegenheden die in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) of in het medezeggenschapsreglement worden genoemd en de bevoegdheden van de (G)MR. Maar in 2019 deed de LCG WMS een aantal uitspraken over de MR zelf. Daarbij kwamen verschillende vragen aan de orde over de verkiezingen en de organisatie van de verkiezingen van MR-leden.

Relevante artikelen in de Wms over (de verkiezing van) de MR

Relevante artikelen in de Wms zijn:

 • Artikel 2 Wms bepaalt dat de voorschriften in de Wms regels zijn voor het openbaar onderwijs en voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs. Dit betekent dat een bevoegd gezag verantwoordelijk is en zorg dient te dragen voor goede medezeggenschap op de scholen.
 • Artikel 3 Wms bepaalt dat aan een school een medezeggenschapsraad is verbonden. Dit artikel bepaalt verder dat de MR drie geledingen kent (leerlingen, ouders en personeel) en hoe de aantallen leden van de geledingen zich tot elkaar verhouden.
 • Artikel 23 Wms bepaalt dat het bevoegd gezag een MR-reglement vaststelt.
 • Artikel 24 Wms bepaalt wat in ieder geval in het MR-reglement moet staan. Bijvoorbeeld het aantal leden van de MR, de wijze en organisatie van de verkiezingen van MR-leden en de zittingsduur van de MR-leden.
 • Artikel 35 lid 3 Wms maakt ontbinding van de MR slechts mogelijk als de Commissie in haar (eerdere) uitspraak aan de MR de verplichting heeft opgelegd handelingen te verrichten of na te laten en de MR een dergelijke verplichting niet nakomt.

Uitspraken van de LCG WMS over de MR

Enkele opvallende punten in de uitspraken van de LCG WMS in 2019 over de verkiezing van de MR zijn:

 • Het bevoegd gezag kan de MR niet ontbinden en zelf verkiezingen organiseren
  Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor een goed functionerende medezeggenschap. Maar dit betekent niet dat het bevoegd gezag de MR kan ontbinden en zelf kan overgaan tot de organisatie van de verkiezingen. De Wms verplicht het bevoegd gezag om de leiding van de verkiezingen van de leden van de MR aan de MR over te laten.
  Uitspraak LCG WMS, 21 januari 2019, 108524
 • Een MR-lid dient zelf af te treden
  Als een lid na afloop van zijn/haar termijn niet wil aftreden, kan het bevoegd gezag niet eigenmachtig overgaan tot het organiseren van verkiezingen. Het bevoegd gezag kan wel een nalevingsgeschil bij de LCG WMS indienen op de grond dat de MR de bij en krachtens de Wms geldende verplichtingen jegens het bevoegd gezag niet naleeft.
  Uitspraak LCG WMS, 21 januari 2019, 108524
 • Ontbinding van de MR is alleen mogelijk als de MR de uitspraak LCG WMS niet naleeft
  Ontbinding van de MR kan gevorderd worden als de Commissie in haar (eerdere) uitspraak aan de MR de verplichting heeft opgelegd handelingen te verrichten of na te laten en de MR een dergelijke verplichting niet nakomt.
  Uitspraak LCG WMS, 25 februari 2019, 108585/108586
 • Het bevoegd gezag dient erop toe te zien dat de regels over de verkiezingen worden gevolgd​
  Het bevoegd gezag is er verantwoordelijk voor dat de regels voor de medezeggenschap op de scholen onder zijn bestuur in acht worden genomen. Niet nakomen van de regels kan korting op de bekostiging tot gevolg hebben.​
  Uitspraak LCG WMS, 9 oktober 2020, 108825/108867/108904

Meer informatie