Wanneer is een verzoek aan de Geschillencommissie WMS niet-ontvankelijk?

In het aprilnummer van MR magazine* legt Hilde Mertens uit aan welke voorwaarden een verzoek aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) moet voldoen. Als het verzoek daar niet aan voldoet, bestaat de mogelijkheid dat de Commissie het verzoek niet-ontvankelijk verklaart. Dit betekent dat het geschil dan niet inhoudelijk behandeld wordt. In 2020 oordeelde de geschillencommissie 6 van de 14 geschillen (gedeeltelijk) niet-ontvankelijk. Mertens legt uit waarom.

Voorwaarden waaraan een verzoek aan de LCG WMS moet voldoen

De Wms bepaalt dat afhankelijk van het geschil, alleen het bevoegd gezag of het medezeggenschapsorgaan een geschil kunnen voorleggen. De bovenbestuurlijke MR, ouders, individuele MR-leden of kandidaat MR-leden hebben geen toegang tot de Commissie. Daarbij is het zo dat alleen het medezeggenschapsorgaan dat medezeggenschapsrecht uitoefent een geschil kan indienen. Komt de MR een recht toe dan kan niet de ouder- of personeelsgeleding (of andersom) een geschil indienen.
Verder moet een verzoek binnen een in de Wms bepaalde termijn van zes weken (na blijken van uitvoering van het besluit) worden ingediend. Als het verzoek na deze termijn wordt ingediend, oordeelt de geschillencommissie het verzoek niet-ontvankelijk.
In sommige instemmingsgeschillen moet de MR eerst binnen zes weken de nietigheid van een besluit inroepen bij het bevoegd gezag. Als dat is nagelaten is het verzoek niet-ontvankelijk.
Tot slot kan het bevoegd gezag een nalevingsgeschil voorleggen als de MR de verplichtingen jegens het bevoegd gezag niet naleeft. De MR kan een nalevingsgeschil voorleggen als het bevoegd gezag de verplichtingen jegens de MR niet naleeft. Voorwaarde is wel dat het gaat om verplichtingen die volgen uit de Wms of een onderwijswet. Gaat het verzoek daar niet over, dan is het verzoek niet-ontvankelijk.

Downloaden

Hilde Mertens, Niet-ontvankelijke verzoeken aan de geschillencommissie. Is de Wms niet te ingewikkeld?MR magazine april 2021, p. 16-17.

* MR magazine is een uitgave van Wolters Kluwer.