Werkgroep medezeggenschapsrecht VvO stuurt voorstellen voor verbetering Wms naar minister Slob

De Werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) heeft op 18 februari 2021 een brief naar minister Slob gestuurd met voorstellen voor verbetering van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De lijst met 23 verbeterpunten is onderverdeeld in wetstechnische gebreken, praktische gebreken en overige verbeterpunten.
Ook de landelijke organisaties VOO, Ouders & Onderwijs, AVS, LAKS, de PO- en VO-raad, CNV, FvOv en AOb zijn betrokken bij de totstandkoming van de voorstellen. De werkgroep en de organisaties vragen de minister om de voorstellen mee te nemen binnen een toekomstig wetstraject.

Technische en praktische verbeterpunten

Een deel van de verbeterpunten gaan over technische gebreken in de Wms die gemakkelijk hersteld kunnen worden. De praktische verbeterpunten gaan vooral over bepalingen die in de praktijk onduidelijkheden opleveren. Zo kan bijvoorbeeld de definitie van het begrip ‘school’ onduidelijkheid geven. Andere praktische verbeterpunten gaan over de regeling van de medezeggenschap van bovenschools personeel en medezeggenschap bij besturen die zowel scholen voor primair als voor voortgezet onderwijs in stand houden en over de rechtsmiddelen voor belanghebbenden, zoals ouders of personeelsleden, die niet in de MR zitten.

Overige verbeterpunten

Tot slot worden nog als verbeterpunten genoemd dat in de geschillenregeling de schoolvakanties geen opschortende werking hebben en dat er onnodige overlap is tussen de bepalingen over het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement.

Downloaden