Wet afschaffen fusietoets in het funderend onderwijs aangenomen door Tweede Kamer; MR wordt eerder bij fusies betrokken

De Tweede Kamer heeft op 10 september 2019 de wet aangenomen die regelt dat de fusietoets in het funderend onderwijs wordt afgeschaft.

De Kamer nam ook enkele amendementen aan. Dit betekent dat het wetsvoorstel op een aantal punten wordt aangepast voordat het naar de Eerste Kamer wordt gestuurd. Een van de amendementen bevat een wijziging van artikel 10 van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De wijziging houdt in dat de medezeggenschapsraden (MR’s) en de schoolbesturen tijdens het gehele fusieproces, dus vanaf het fusievoornemen tot het fusiebesluit, geregeld bijeen moeten komen om de voorgenomen fusie te bespreken. Daarmee wordt voorkomen dat de MR pas instemming aan de fusie moet verlenen als de voorbereiding al is afgerond en het eigenlijke fusiebesluit al is genomen. De verplichting tot geregeld overleg gaat gelden zodra ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen en de wet in werking is getreden. Ook de andere aangenomen amendementen zijn van belang voor de MR.
Het gewijzigde wetsvoorstel, waarin de aangenomen amendementen zijn verwerkt, is naar de Eerste Kamer gestuurd.

Aangenomen amendementen

Hieronder een overzicht van alle aangenomen amendementen:

 • Amendement over vastleggen afspraken in de FER
  Dit amendement wijzigt in de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de expertisecentra (WEC) de bepalingen over de fusie-effectrapportage (FER). In de FER moeten (als het wetsvoorstel in werking is getreden) de afspraken tussen het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad worden vastgelegd over wat het bevoegd gezag gaat doen in het geval van een negatieve evaluatie. Bij het maken van deze afspraken kan onder meer worden gedacht aan afspraken rond ontvlechting (in het geval van een institutionele fusie) of opting-out (in het geval van de bestuurlijke fusie).​​​
  Downloaden ​amendement op overheid.nl: Kamerstukken II 2018/19, 35104, nr. 8
   
 • Amendement over structureel overleg met de MR
  Met dit amendement wordt een wijziging van artikel 10 Wms in het wetsvoorstel opgenomen. Het oorspronkelijk wetsvoorstel bevatte al een technische wijziging van artikel 10, maar daar wordt met dit amendement een inhoudelijke wijziging aan toegevoegd. Het amendement regelt dat vanaf een voornemen tot een fusie tot het besluit tot fusie het bevoegd gezag dan wel de bevoegde gezagsorganen en de medezeggenschapsraad geregeld bijeenkomen om de voorgenomen fusie te bespreken. Daardoor zijn de medezeggenschapsraden gedurende het gehele fusieproces betrokken en wordt voorkomen dat zij als het eigenlijke besluit al genomen is en de voorbereiding is afgerond nog instemming moeten verlenen.​​
  Downloaden amendement op overheid.nl: Kamerstukken II 2018/19, 35104, nr. 13
   
 • Amendement over een evaluatiebepaling
  Met dit amendement wordt in de WPO, de WVO en de WEC een evaluatiebepaling opgenomen die inhoudt dat binnen drie jaar na de afschaffing van de fusietoets de doeltreffendheid en effecten van fusie-effectrapportages in de praktijk wordt geëvalueerd. Indien noodzakelijk vindt vervolgens telkens na drie jaar nogmaals een evaluatie plaats. Hiermee kan de Kamer een vinger aan de pols houden als het gaat om schaalvergroting in het funderend onderwijs.​
  Downloaden amendement op overheid.nl: Kamerstukken II 2018/19, 35104, nr. 14
   
 • Amendement over het bewaren van de FER
  ​Met dit amendement wordt in de WPO, de WVO en de WEC de verplichting voor het bevoegd gezag opgenomen om de fusie-effectrapportage voor een periode van tien jaar te bewaren.
  Downloaden ​amendement op overheid.nl: Kamerstukken II 2018/19, 35104, nr. 15

Aangenomen motie

De Kamer nam ook een motie aan. Deze motie verzoekt de regering de voor- en nadelen in kaart te brengen van verschillende schaalgrootten in het onderwijs en hierbij rekening te houden met de menselijke maat, goed bestuur en regionale factoren.

Aangehouden motie

Een andere motie werd aangehouden. Deze motie verzoekt de regering om de regelgeving aan te scherpen, opdat ook bij een pseudofusie een fusie-effectrapportage en inspraak van de (G)MR verplicht wordt.

Meer informatie

Lees meer over de Wms en het wetsvoorstel Afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs