Wetsvoorstel afschaffen fusietoets verworpen door Eerste Kamer

Het wetsvoorstel over het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs is op 16 juni 2020 verworpen door de Eerste Kamer. Het wetvoorstel zou schoolbesturen meer ruimte geven voor lokale samenwerking zonder dat de Minister hier nog in zou treden. Tijdens het debat op 9 juni 2020 waren veel fracties kritisch over het wetsvoorstel, met name over de rol van de medezeggenschapsraden van de scholen en de menselijke maat.

Lichte fusietoets blijft bestaan

De lichte fusietoets blijft bestaan. DUO voert sinds 1 augustus 2018 alleen nog een lichte fusietoets uit. Dit betekent dat aan de hand van de fusie-effectrapportage (FER) wordt beoordeeld of het fusieproces zorgvuldig is doorlopen en of de betrokken medezeggenschapsraden hebben ingestemd met het voornemen tot fusie.

Wijziging Wms gaat niet door

Het wetsvoorstel bevatte ook een technische en een inhoudelijke wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De inhoudelijke wijziging ging over de verplichting tot structureel overleg bij een voorgenomen fusie. Nu het wetsvoorstel is verworpen gaan deze wetswijzigingen niet door.

Meer informatie