Wijziging Wms op 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs. De wijzigingen van de Wms zijn vooral technische wijzigingen. Een inhoudelijke wijziging is dat de benoeming van een bestuurder in een samenwerkingsverband in lijn wordt gebracht met de procedure voor benoeming van het bevoegd gezag van een school.

Sollicitatiecommissie voor benoeming bestuurder samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2021 moet voor het benoemen van een bestuurder van het samenwerkingsverband een sollicitatiecommissie worden ingesteld, waarvan in elk geval deel uitmaken:

  • een lid uit of namens de personeelsgeleding van de MR van het samenwerkingsverband;
  • een lid uit of namens de personeelsgeleding van de OPR;
  • een lid uit of namens de ouder-/leerlinggeleding van de OPR.

De modelreglementen voor de ondersteuningsplanraden van samenwerkingsverbanden in het primair en het voortgezet onderwijs worden in januari 2021 aangepast.

Meer informatie