Wms wijzigt door wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Op 5 juli 2022 is het wetsvoorstel ‘Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs’ aangenomen in de Tweede Kamer. Deze wet geeft de minister meer mogelijkheden om in te grijpen bij misstanden in het onderwijs. Bij de wet is ook een amendement aangenomen dat de Wms wijzigt. Dit amendement regelt dat het bevoegd gezag de medezeggenschapsraad pro-actiever informeert over zaken die de school aangaan en over de rechten die de medezeggenschapsraad heeft. Daarnaast verruimt dit amendement de grondslag van de informatieplicht in de Wms.
Het wetsvoorstel is voor verdere behandeling doorgestuurd naar de Eerste Kamer. De wijziging van de Wms treedt pas in werking nadat ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel en de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs in werking treedt.

Wat verandert er in de Wms?

In de Wms wordt een nieuw artikel 7a ingevoegd. Daarin staat dat als het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan de (G)MR of een geleding, daarbij uitdrukkelijk moet wijzen op de instemmings- of adviesbevoegdheid.
Artikel 8 Wms regelt het algemeen informatierecht van de medezeggenschapsraad. De wijziging van dit artikel houdt in dat het bestuur de medezeggenschapsraad, ongevraagd, tijdig alle inlichtingen moet verstrekken die de medezeggenschapsraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig kan hebben. Daarmee komt de grondslag van de informatieplicht in de Wms meer in lijn te liggen met de grondslag van de informatieplicht in het hoger onderwijs.

Downloaden

Kijk voor alle toekomstige wijzigingen van de Wms bij Wijzigingen in de Wms op komst