Evaluatie Wms 2012

In 2012 vond de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) plaats. Hoewel de Tweede Kamer kritisch was over de wijze waarop de Wms werd uitgevoerd, leidde de evaluatie niet tot een wetswijziging. Wel zegde voormalig minister Van Bijsterveldt toe afspraken te gaan maken met het onderwijsveld over een plan van aanpak om verbeteringen in de uitvoering van de Wms te realiseren. Dit leidde tot het Project Versterking medezeggenschap.

In 2013 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarmee opnieuw werd gevraagd de Wms te wijzigen. Deze motie leidde in 2014 tot een concept-wetvoorstel in het kader van de discussie over governance in het onderwijs. Met dit wetsvoorstel worden ook de knelpunten in de uitvoering van de Wms aangepakt die bij de evaluatie van de Wms in 2010 werden geconstateerd.

Ingrijpende wijzigingen Wms: internetconsultatie Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

Op 8 mei 2014 werd het concept-wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen aangeboden voor internetconsultatie op overheid.nl. Dit wetsvoorstel bevat voorstellen tot wijziging van de onderwijswetten, waaronder de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Doel is de versterking van de bestuurskracht in het onderwijs. Het voorstel geeft uitwerking aan de brief Versterking governance in de praktijk, die minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW op 5 februari 2014 naar de Tweede Kamer stuurden.

Motie over wijziging Wms aangenomen door Tweede Kamer

Op 4 juni 2013 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over de wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De motie was ingediend door SP, CDA, PvdA en D66, tijdens een debat over governance in het onderwijs op 27 mei 2013. Met de motie wordt de regering verzocht om de Wms te wijzigen op de volgende onderwerpen:

  • het recht op rechtsbijstand;
  • de beslechting van nalevingsgeschillen;
  • de mogelijkheid om nietigheid van besluiten in te roepen;
  • het scholingsbudget rechtstreeks naar de mr.

Bij de evaluatie van de Wms in 2012 was ook aangedrongen op wijziging van de Wms op drie van deze punten. Een daartoe ingediende motie haalde het toen niet. Lees meer...

Wms niet gewijzigd na evaluatie Wms

Op 27 juni 2012 is in een Algemeen Overleg van de vaste commissie van OCW de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) behandeld. Hoewel de vaste commissie kritisch is over de wijze waarop de Wms wordt uitgevoerd, blijft demissionair minister Van Bijsterveldt bij haar standpunt dat de Wms voldoet en verbeteringen mogelijk zijn zonder de wet te wijzigen. De minister gaat afspraken maken met het onderwijsveld over een plan van aanpak en stelt een budget ter beschikking om verbeteringen in de uitvoering van de Wms te realiseren. Lees hier het verslag van het Algemeen Overleg op 27 juni.

Op 5 juli 2012 is in de Tweede Kamer gestemd over de motie, die op 4 juli was voorgesteld naar aanleiding van het Algemeen Overleg. De motie is verworpen. In de motie werd verzocht om de Wms op drie punten aan te passen: het recht op rechtsbijstand, de beslechting van nalevingsgeschillen en de mogelijkheid om de nietigheid van besluiten in te roepen. De motie sloot daarmee aan bij het eerder door het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen uitgebrachte advies ‘Doeltreffender en meer effect’ en de brieven van diverse onderwijsorganisaties.

Werkgroep NVOR over Evaluatie Wms (33 223) en aanpassing Wms in het wetsvoorstel Passend Onderwijs (33 106)

Op 8 juni 2012 heeft mr. dr. J. Sperling namens de werkgroep Medezeggenschaps- en klachtrecht van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) een brief gestuurd naar de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs van de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wms (33 223) en de wijziging van de Wms in het wetsvoorstel Passend Onderwijs (33 106). In deze brief doet de werkgroep een aantal suggesties met betrekking tot deze twee onderwerpen ten behoeve van het Algemeen Overleg op 27 juni a.s. Lees hier de brief. 

Evaluatie Wms: Onderwijsorganisaties onderschrijven aanbevelingen uit rapport ‘Doeltreffender en meer effect’

In een brief van 21 mei 2012 aan de minister van OCW hebben de onderwijsorganisaties CNV Onderwijs, AOb, Federatie van Onderwijsorganisaties/ CMHf, LAKS, LOBO, NKO, OUDERS&COO, PO-Raad, VOO en de VO-raad gereageerd op de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en beleidsreactie op deze evaluatie. De onderwijsorganisaties onderschrijven in deze brief de aanbevelingen voor de aanpassing van de Wms uit de publicatie ‘Doeltreffender en meer effect’. Dit advies werd geschreven door mr. drs. F. Brekelmans en mr. dr. J. Sperling in opdracht van het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen en is verschenen in de reeks publicaties van het Expertisecentrum. 
De aanbevelingen hebben betrekking op:

  • het recht op rechtsbijstand;
  • de beslechting van nalevingsgeschillen, en
  • de mogelijkheid om nietigheid van besluiten in te roepen.

Lees hier de brief d.d.  21 mei 2012 van de Onderwijsorganisaties over de aanpassing van de Wms.
In aansluiting op de brief van 21 mei jl. hebben de Onderwijsorganisaties opnieuw de leden van de Vaste Commissie Onderwijs benaderd met een gemeenschappelijke reactie als bijdrage aan het Algemeen Overleg van 27 juni 2012. Lees hier de brief.

Klik hier voor het eindrapport van Research voor Beleid; Evaluatie Wet medezeggenschap op scholen, maart 2012 

Evaluatie Wms naar Eerste en Tweede Kamer: Wetgeving medezeggenschap op scholen doeltreffend

Minister Marja van Bijsterveldt heeft de evaluatie van de WMS naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het gaat hier om de wettelijke evaluatie van de Wms sinds deze in 2007 is ingevoerd. Uit de evaluatie blijkt dat de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) personeel, ouders en leerlingen in positie brengt om een positieve en sterke rol te spelen in het besluitvormingsproces op scholen. Op 99% van de scholen zijn medezeggenschapsraden (MR’s) aanwezig, die een geaccepteerde en gewaardeerde functie kennen en serieus genomen worden door de leden en door het bevoegd gezag. Lees meer...

Het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen en de LCG WMS bieden inhoudelijke juridische bijdrage aan de evaluatie Wms aan minister en Kamerleden aan

Stichting Onderwijsgeschillen en de LGC WMS hebben in 2010 onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de werkzaamheden en de uitspraken van de Commissie. Dit onderzoek Een geschil is geen ruzie (juni 2010) is uitgevoerd door Actis Onderzoek. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zijn in 2011 enkele onderdelen van de Wms die direct het functioneren van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS raken, onderwijsjuridisch nader geanalyseerd. Deze juridische analyse is gepubliceerd onder de titel Doeltreffender en meer effect’ (augustus 2011). Op basis hiervan zijn rond een viertal onderwerpen concrete voorstellen voor wijziging van de Wms geformuleerd. Deze wijzigingsvoorstellen zijn aangeboden aan de minister van OCW en de leden van de Vaste commissie voor OCW als bijdrage aan de evaluatie van de Wms