Internetconsultatie instemmingsbevoegdheid (G)MR op hoofdlijnen begroting

9 mei 2016 - 6 juni 2016

Van 9 mei 2016 tot 6 juni 2016 vond een internetconsultatie plaats over de instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsraad op de hoofdlijnen van de begroting van scholen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). Het concept-wetsvoorstel regelt een wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), waarmee een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting wordt toegevoegd aan de instemmingsbevoegdheden van de (G)MR (artikel 10 Wms).

De bevoegdheden van de (G)MR in het po, vo en (v)so zijn wat betreft de begroting momenteel beperkt tot een adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. Met een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting krijgt de medezeggenschap een sterkere positie bij het bepalen van het financiële beleid van scholen. Met de wetswijziging worden de rechten van de medezeggenschap in het funderend onderwijs op financieel gebied in overeenstemming gebracht met die in de andere onderwijssectoren.

Bezwaren tegen het concept-wetsvoorstel en veldconsultatie

Staatssecretaris Dekker heeft in een brief van 11 juli 2017 aangekondigd dat de regering naar aanleiding van een rapport van de Raad van State de voorstellen gaat heroverwegen. Daarna is een consultatie gehouden onder vertegenwoordigers uit het veld. In januari 2018 verscheen het eindrapport van deze veldconsultatie. Uit de veldconsultatie blijkt dat een meerderheid het wijzigen van het adviesrecht in een instemmingsrecht niet noodzakelijk of wenselijk vindt om de positie van de medezeggenschap op dit punt te versterken. Lees daarover meer op de pagina: Veldconsultatie: instemmingsrecht of adviesrecht op hoofdlijnen meerjarig financieel beleid?

Wat wordt verstaan onder hoofdlijnen van de begroting?

Volgens de Memorie van Toelichting bij het concept-wetsvoorstel moet onder hoofdlijnen van de begroting ten minste verstaan worden: "de door het bestuur beoogde verdeling van de middelen voor het begrotingsjaar op basis van de verdeelprincipes ten aanzien van de beleidsterreinen onderwijs, huisvesting en beheer, investeringen en personeel." In de consultatie is specifiek gevraagd wat een wenselijke en concrete invulling zou kunnen zijn van het begrip ‘hoofdlijnen van de begroting’ in dit voorstel.

Ga naar de Internetconsultatie instemmingsbevoegdheid (G)MR op hoofdlijnen begroting