Overzicht wijzigingen Wms per 1 augustus 2013 in verband met de Wet passend onderwijs

Artikel 5. Voorzitter (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad [de wijziging van dit artikel treedt in werking per 1 augustus 2013]
1. Het opschrift komt te luiden: 
Artikel 5. Voorzitter (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad
2. In de eerste volzin wordt «en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad» vervangen door: , de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad.

Artikel 11. Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad [de wijziging van dit artikel treedt in werking per 1 augustus 2013]
In artikel 11, wordt in onderdeel p «; en» vervangen door een punt-komma, wordt in onderdeel q de slotpunt vervangen door «; en» en wordt toegevoegd: 
r. vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Na artikel 14 wordt ingevoegd artikel 14a, luidend:

Artikel 14a. Instemmingsrecht ondersteuningsplanraad [dit artikel treedt in werking per 1 augustus 2013]
Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande instemming van de ondersteuningsplanraad met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan, bedoeld in artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs, respectievelijk artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Na artikel 29 wordt ingevoegd:

Artikel 29a. Bepalingen van overeenkomstige toepassing op ondersteuningsplanraad [dit artikel treedt in werking per 1 augustus 2013]
De artikelen 21, 22, 23, 24, eerste lid, en 28 zijn van overeenkomstige toepassing op de ondersteuningsplanraad.

Artikel 30. Commissie voor geschillen [de wijziging van dit artikel treedt in werking per 1 augustus 2013]
In artikel 30, eerste en derde lid, wordt «regionaal expertisecentrum» telkens vervangen door: samenwerkingsverband.

Artikel 37. Overeenkomstige toepassing [de wijziging van dit artikel treedt in werking per 1 augustus 2013]
In artikel 37 wordt «bedoeld in artikel 20, eerste en tweede lid en» vervangen door «bedoeld in artikel 20, eerste en tweede lid, « en wordt na «ingesteld» toegevoegd: en de ondersteuningsplanraad.