Overzicht wijzigingen Wms in verband met Wet onderwijstijd voortgezet onderwijs

Alle onderstaande wijzigingen treden in werking met ingang van 1 augustus 2013.

Let op: een deel van onderstaande wijzigingen van de WMS wordt met de Wet kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs opnieuw gewijzigd [1]

Artikel 8 Algemeen informatierecht medezeggenschapsraad

Artikel 8 tweede lid: na onderdeel h wordt een onderdeel toegevoegd, luidend: 

i. jaarlijks na afloop van het schooljaar doch uiterlijk 1 oktober daaropvolgend gegevens over het aantal daadwerkelijk verzorgde uren van een op de school verzorgd onderwijsprogramma als bedoeld in artikel 6f[g] van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 10 Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad

Na onderdeel h [bedoeld wordt: i] wordt een onderdeel toegevoegd, luidend:
i [bedoeld wordt:  j]. vaststelling of wijziging van de data, bedoeld in artikel 17 van het Inrichtingsbesluit W.V.O en artikel 6f[g], vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 12 Instemmingsbevoegdheid personeelsdeel medezeggenschapsraad

Artikel 12 eerste lid: na onderdeel q wordt een onderdeel toegevoegd, luidend: 
r. vaststelling of wijziging van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de dagen, bedoeld in artikel 10, onderdeel i [bedoeld wordt j].

Artikel 14. Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel medezeggenschapsraad bij een school als bedoeld in de WVO of een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de WEC

1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt na «onderwijstijd» ingevoegd: indien het een bevoegd gezag betreft van een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra. [2]

2. Toegevoegd wordt een lid, luidend:

4. Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs behoeft voorafgaand aan instemming met betrekking tot de vaststelling van de gehele schoolgids als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, afzonderlijk instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders en de leerlingen is gekozen voor het in die schoolgids opgenomen onderdeel met betrekking tot de jaarlijkse vaststelling van het totaal aantal uren en het soort activiteiten dat als onderwijstijd wordt geprogrammeerd [3] alsmede voor het onderdeel met betrekking tot het beleid ten aanzien van lesuitval als bedoeld in artikel 24a, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

-------------------------------------

[1] Zie ook Wet kwaliteit (v)so. In de artikelen 8, 10 en 14 WMS wordt na de verwijzingen naar de artikelen in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) toegevoegd de overeenkomstige artikelen in de Wet op de expertisecentra (WEC).

[2] Met de Wet kwaliteit (v)so vervalt Artikel 14 eerste lid, onderdeel c WMS.

[3] In de Wet onderwijstijd voortgezet onderwijs staat hier nog «de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van een onderwijsprogramma». Met de Veegwet, die op 8 maart 2013 werd gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2013, 88), is het onderdeel «de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van een onderwijsprogramma» gewijzigd in «het totaal aantal uren en het soort activiteiten dat als onderwijstijd wordt geprogrammeerd».