Zakboek medezeggenschap Wms

Het Zakboek is bedoeld voor iedereen in het onderwijs - van leerling tot schoolbestuur - die vanuit de eigen verantwoordelijkheid meer wil weten over de medezeggenschap op school. 
Uitgegeven in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen. De 10e herziene druk, bevat de wettekst geldend vanaf 1 augustus 2022. 
ISBN 978-90-831002-4-1 september 2022. Prijs € 5,- inclusief verzendkosten.
Ga naar het bestelformulier publicaties WMS.

De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht (De Wms toegelicht) (5e druk)

Voor het goed functioneren van de medezeggenschap op school is van belang dat alle partijen op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Kennis van de Wms is daarom essentieel. De auteur, mr. dr. J. Sperling,  geeft in bovengenoemd boek, een uitgave van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen, een uitvoerig artikelsgewijze toelichting op de Wms. 
De opgenomen wetsgeschiedenis en relevante rechtspraak geven inzicht in de betekenis van de bepalingen van de Wms. Het boek is bedoeld als handleiding voor iedereen die in de praktijk met de Wms te maken heeft. De herziene 5e uitgave is bijgewerkt tot 1 oktober 2020.
ISBN 978-90-831002-0-3, oktober 2020. Prijs € 15,- inclusief verzendkosten.
Ga naar het bestelformulier publicaties WMS.

Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs. Casus, knelpunten en oplossingen voor de regeling in de Wms

Het advies ‘Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs’ is digitaal gepubliceerd in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen. Het advies is in opdracht van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen uitgebracht door mr.dr. F.H.J.G. Brekelmans, prof. mr. P.W.A.Huisman en mr. dr. L.C.J.Sprengers. De onderzoekers hebben de regeling van de medezeggenschap op basis van de Wms uiteengezet en hoe holdings daarin in te passen zijn op dit moment.
Als resultaat van dit onderzoek geven de auteurs aan op welke onderdelen aanpassing van de Wms zou kunnen worden overwogen met betrekking tot vormgeven van de medezeggenschap bij holdings in het onderwijs. Dit leest u in het advies vanaf pagina 83 e.v. , Utrecht november 2020

Downloaden: Downloaden (pdf)

De medezeggenschapsketen in passend onderwijs: juridische knelpunten en oplossingen

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een beknopte literatuurstudie en een aantal casestudies in verschillende samenwerkingsverbanden.De eerste bevindingen zijn getoetst tijdens een ronde tafelbijeenkomst, waarna het conceptrapport gepresenteerd werd tijdens een symposium, dat het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen organiseerde op 20 april 2018. De onderzoekers hebben het rapport aangescherpt naar aanleiding van de uitkomsten van discussiegroepen tijdens het symposium. Zij komen tot de volgende aanbevelingen voor de korte, middellange en langere termijn:

  • Korte termijn: er is meer ondersteuning nodig bij het implementeren van bestaande wetgeving en het verbeteren van de afstemming tussen medezeggenschapsorganen.
  • Middellange termijn: de Wms moet worden aangepast zodat duidelijk wordt wie welke bevoegdheden heeft. 
  • Langere termijn: een meer fundamentele herziening van de medezeggenschap in passend onderwijs. Omdat het samenwerkingsverband geen schoolbestuur is, zou een ander medezeggenschapsregime wellicht geschikter zijn. Aanbevolen wordt een model waarin de WOR van toepassing is voor het personeel van het samenwerkingsverband en waarin een ouder/leerlingenraad de belangen van ouders en leerlingen behartigt. Deze aanbeveling houdt verband met mogelijke verschuivingen in het bestuur van onderwijsinstellingen. Als samenwerking meer regionaal gaat plaatsvinden en zorg en gemeenten ook een rol gaan spelen,is het noodzakelijk de medezeggenschap aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen. 

Downloaden: Downloaden (pdf)

MR Handboek voor leerlingen in de MR

LAKS, de landelijke organisatie voor scholieren, heeft een ’survivalgids’ voor leerlingen in de medezeggenschapsraad opgesteld. Het is een handig naslagwerk over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en over de benodigde skills, met tips&tricks en praktijkvoorbeelden. De gids bevat ook checklists bij de belangrijkste onderwerpen waar je als leerling in de MR mee te maken kunt krijgen. Je kunt het handboek downloaden of gratis bestellen bij LAKS via info@laks.nl.
Downloaden: MR Handboek, survivalgids voor leerlingen in de medezeggenschapsraad (pdf)​

De OPR, vijf jaar in bedrijf

In opdracht van het project Versterking medezeggenschap is onderzoek gedaan naar het functioneren van ondersteuningsplanraden (OPR) in de praktijk. Het rapport geeft aanknopingspunten om de medezeggenschap op dit niveau te verbeteren.​
Downloaden: Rapport ‘De OPR, 5 jaar in bedrijf’, januari 2019, verbeterde versie maart 2019 (pdf)

Evaulatie project Versterking medezeggenschap

Het project Versterking medezeggenschap is door Ecorys geëvalueerd in najaar 2018. 
Downloaden: Evaluatierapport Project Versterking Medezeggenschap (pdf)

Evaluatie Wet Medezeggenschap op Scholen : eindrapport

Onderzoek, verricht door Research voor Beleid in opdracht van het Ministerie van OCW, met een evaluatie van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De evaluatie laat zien dat de WMS in de praktijk de gewenste effecten heeft, maar dat in de uitvoering verbetering is te realiseren. Zoetermeer: Research voor Beleid, 2012
Downloaden: Evaluatie Wet Medezeggenschap op Scholen (pdf)

Doeltreffender en meer effect. Bijdrage evaluatie WMS

In opdracht van het Expertisecentrum van de Stichting Onderwijsgeschillen hebben twee deskundigen, mr. drs. F.H.J.G. Brekelmans en mr. dr. J. Sperling de knelpunten, die de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS en het onderwijsveld in de praktijk ondervinden, geanalyseerd en voorstellen voor verbetering gedaan. Uitgave 4 in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen. ISBN 978-90-817231-0-7, augustus 2011.
Downloaden: Doeltreffender en meer effect (pdf)

'Een geschil is geen ruzie' - onderzoek naar de doorwerking van medezeggenschapsgeschillen in het primair en voortgezet onderwijs

Onderzoek naar de doorwerking van de uitspraken van de LCG WMS: wat speelt zich af op school en tussen geschilpartijen tijdens en na de procedure voor de geschillencommissie. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de zelfevaluatie van de LCG WMS in opdracht van Onderwijsgeschillen door Actis Advies. Uitgave 2 in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen, 2010.
Downloaden: Een geschil is geen ruzie (pdf)