Uitspraken van de Ondernemingskamer

Tegen de uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS staat beroep open  bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (artikel 36 Wms).

Vanaf 1 januari 2017

Met de inwerkingtreding van de Wet Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is de rol van de Ondernemingskamer veranderd:

  • de Ondernemingskamer is alleen nog bevoegd om kennis te nemen van een beroep tegen een uitspraak van de LCG WMS. Het voorschrift in de Wms dat de Ondernemingskamer alleen toetst of de LCG WMS de Wms juist heeft toegepast, is geschrapt. De Ondernemingskamer heeft een ruimere beoordelingsbevoegdheid;
  • nalevingsgeschillen kunnen vanaf 1 januari 2017 niet meer aan de Ondernemingskamer maar aan de LCG WMS worden voorgelegd.

Tot 1 januari 2017

De Ondernemingskamer kon op grond van de Wms in twee soorten geschillen uitspraak doen:

  • in beroepen tegen uitspraken van de LCG WMS; de Ondernemingskamer gaf dan een beschikking waarbij zij zich uitsprak of de LCG WMS een onjuiste toepassing heeft gegeven aan de Wms;
  • in vorderingen tot naleving van de Wms, die de (G)MR, geleding, deelraad of themaraad had ingesteld tegen het bevoegd gezag; de Ondernemingskamer wees dan een arrest.

Alle uitspraken Ondernemingskamer