Wetswijzigingen Wms sinds 2007

De Wms is ingegaan op 1 januari 2007. Sindsdien is de wet een aantal keer gewijzigd. Op deze pagina vindt u helemaal onderaan de oorspronkelijke wet en de Memorie van toelichting bij de wet. Verder vindt u er alle wetswijzigingen, met een beknopte toelichting.

Wijziging Wms per 1 augustus 2022 door Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

Op 1 augustus 2022 is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd. Het gaat voor een deel om technische wijzigingen. Een aantal artikelen is vernummerd vanwege de inwerkingtreding van de Wet voortgezet onderwijs 2020.
Er is daarnaast een inhoudelijke wijziging van artikel 4a Wms, als gevolg van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs. Deze wijziging betreft de vertegenwoordiging in de ondersteuningsplanraad (OPR)  van de vo-school binnen een verticale scholengemeenschap. U leest daar meer over op de pagina Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs wijzigt Wms.

Wijziging Wms per 1 januari 2021 i.v.m. Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Op 1 januari 2021 is de Wms gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs. Deze wet bevat enkele tekstuele en technische verbeteringen van de Wms. Een inhoudelijke wijziging is dat de benoeming van bestuurders in het samenwerkingsverband passend onderwijs in lijn is gebracht met de procedure voor benoeming van het bevoegd gezag van een school. Lees meer...

Wijziging Wms per 1 januari 2018: raadplegen ouders bij fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school wordt verplicht

Op 1 januari 2018 is de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs in werking getreden. De wet beoogt dat schoolbesturen in het primair onderwijs de negatieve gevolgen van leerlingendaling beter het hoofd kunnen bieden. Het wetsvoorstel bevat ook wijzigingen van de Wms. De wijzigingen gelden ook voor het vo en (v)so. Lees meer... 

Wijziging Wms i.v.m. medezeggenschap cluster 1 en 2 per 1 augustus 2017 

Ouders van leerlingen in het regulier onderwijs, met extra ondersteuning door instellingen in cluster 1 en 2, krijgen per 1 augustus 2017 medezeggenschap op het beleid van de instelling die de ondersteuning verleent. Instellingen in cluster 1 en 2 hebben een ondersteuningsplicht voor leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege hun visuele, auditieve of communicatieve beperking onderwijsondersteuning nodig hebben. Per 1 augustus 2017 is in de Wms geregeld dat in de MR van de instelling in cluster 1 of 2 ook een ouder van een leerling in het reguliere onderwijs, met ondersteuning van die instelling, zitting heeft. Lees meer...

Wijziging Wms per 1 januari 2017 i.v.m. Wet Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

Doel van de Wet Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is de versterking van de bestuurskracht en medezeggenschap in het onderwijs. In de Wms wordt het volgende gewijzigd:

 • de bevoegdheden ten aanzien van benoemingen van bestuurders worden uitgebreid;
 • de MR krijgt rechtstreeks de noodzakelijke kosten vergoed van het bevoegd gezag;
 • de leerlingengeleding in het vo krijgt instemmingsrecht op het leerlingenparticipatiebeleid;
 • de geschillenregeling wordt aangepast;
 • de bevoegdheid van de LCG WMS wordt uitgebreid;
 • de rol van de Ondernemingskamer verandert.

Verder wordt in de sectorwetten geregeld dat er ten minste twee keer per jaar overleg plaatsvindt tussen het medezeggenschapsorgaan en de interne toezichthouder. Lees meer...

Wijziging Wms per 1 augustus 2015 in verband met de Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so

Met deze wijziging van de Wms krijgt de ondersteuningsplanraad (OPR) per 1 augustus 2015 instemmingsrecht op de faciliteitenregeling en adviesrecht op de door het samenwerkingsverband vast te stellen competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan. Lees meer...

Wijziging Wms per 1 augustus 2015 in verband met Wet modernisering en vereenvoudiging onderwijstijd vo

Met ingang van 1 augustus 2015 is de Wms gewijzigd in verband met de inwerkingtreding van de Wet ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. De wet bevat onder andere wetstechnische wijzigingen van artikelen 8, 10, 13 en 14 Wms in verband met het nieuwe artikel 6g WVO over onderwijstijd. Lees meer...

Wijziging Wms per 4 maart 2015 in verband met de Reparatiewet OCW 2015

Op 4 maart 2015 is de Reparatiewet OCW 2015 in werking getreden. Met deze wet is ook de Wms gewijzigd. Het gaat om technische aanpassing van verwijzingen in de artikelen 8, 10, 14, 15 en 34.
Artikel 34 regelt de bevoegdheid van de LCG WMS in adviesgeschillen. Aan artikel 34 is toegevoegd: art. 11a. 
In artikel 11a wordt de adviesbevoegdheid van de ondersteuningsplanraad met betrekking tot de competentieprofielen van toezichthouders en het toezichthoudend orgaan van het samenwerkingsverband geregeld.

Wijziging Wms per 1 augustus 2014 in verband met Wet passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 treden de laatste wijzigingen in de Wms ten gevolge van de invoering van de Wet passend onderwijs in werking. Een overzicht van deze wijzigingen vindt u hier.

Wijziging Wms per 1 augustus 2013 i.v.m. Wet onderwijstijd vo, Wet passend onderwijs en Wet kwaliteit (v)so

Per 1 augustus 2013 is de Wms gewijzigd ten gevolge van de inwerkingtreding van:

 • Wet onderwijstijd voortgezet onderwijs.
  Met de Wet onderwijstijd voortgezet onderwijs worden de artikelen 8, 10, 12 en 14 Wms gewijzigd:
  • de (G)MR moet geïnformeerd worden over de realisatie van de onderwijstijd in het afgelopen schooljaar om de voorstellen voor het daarop volgende schooljaar te kunnen beoordelen (art. 8 Wms);
  • de (G)MR krijgt instemmingsrecht op de planning van de roostervrije dagen (art. 10 Wms);
  • het personeelsdeel van de (G)MR krijgt instemmingsrecht op de invulling ervan (art. 12 Wms);
  • het ouders/leerlingendeel van de (G)MR krijgt instemmingsrecht op de vaststelling van het totaal aantal uren en het soort activiteiten dat als onderwijstijd wordt geprogrammeerd en het lesuitvalbeleid (art. 14 Wms). 
   Lees meer...
 • Wet passend onderwijs (een aantal artikelen uit deze wet treedt per 1 augustus 2013 in werking). Met de Wet passend onderwijs wordt een groot aantal artikelen in de Wms gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • Het samenwerkingsverband stelt naast de medezeggenschapsraad een ondersteuningsplanraad in, waarvan de leden afgevaardigden zijn van de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen;
  • de medezeggenschapsraad krijgt adviesrecht op de vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel; het instemmingsrecht op het zorgplan vervalt;
  • de ondersteuningsplanraad krijgt instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband
   Lees meer...
 • Wet kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs (met uitzondering van enkele artikelen, die niet per 1 augustus 2013 in werking treden).
  Met deze wet worden de artikelen 8, 10, 13 en 14 WMS gewijzigd
            Lees meer...

Wijziging Wms per 4 juli 2013 in verband met inwerkingtreding “Veegwet van 7 februari 2013”

Op 4 juli 2013 treedt de Veegwet van 7 februari 2013 in werking (Stb. 2013, 88), met uitzondering van enkele artikelen. Met de Veegwet worden enkele wijzigingen aangebracht in de Wet Medezeggenschap op scholen (Wms). Het gaat om de volgende aanpassingen:

 • In artikel 1, onderdeel e, wordt subonderdeel 3 vervangen door:
  3. een samenwerkingsverband: het bestuur van een samenwerkingsverband.
 • In artikel 4a, tweede lid, wordt «uit en door» vervangen door: door.
 • In artikel 9 wordt «betreft, en» vervangen door «betreft,» en wordt na «artikel 3, zesde lid» ingevoegd: , en op de ondersteuningsplanraad.

De wijziging van artikel 4a Wms betekent dat de leden van de ondersteuningsplanraad niet noodzakelijk lid hoeven te zijn van een van de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen.
Met de wijziging van artikel 9 Wms worden de algemene bevoegdheden, taken en informatierechten van overeenkomstige toepassing verklaard op de ondersteuningsplanraad.

De Veegwet heeft ook indirect gevolgen voor de Wms. Met de Veegwet worden namelijk ook enkele bepalingen die betrekking hebben op de Wms in de Wet onderwijstijd vo, de Wet passend onderwijs, en de Wet kwaliteit (v)so aangepast. Deze wijzigingen treden op 1 augustus 2013 in werking.

Wijziging van de Wms per 1 januari 2013 in verband met Wet passend onderwijs

Op 13 december 2012 werd bekend gemaakt dat een aantal artikelen van de Wet passend onderwijs (Stb. 2012 533) in werking treedt per 1 januari 2013 (zie Stb. 2012 626). Voor de Wms betekent dit dat per 1 januari 2013 een nieuw artikel wordt toegevoegd aan de Wms. Dit betreft:

Artikel 4a. Ondersteuningsplanraad
1. Het samenwerkingsverband stelt naast de medezeggenschapsraad, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, een ondersteuningsplanraad in.
2. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd [uit en]* door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de in artikel 18a, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs, respectievelijk van de in artikel 17a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, bedoelde scholen en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit personeel onderscheidenlijk uit ouders of leerlingen, elk de helft van het aantal leden van de raad bedraagt.
3. Artikel 3, zevende, achtste, twaalfde en dertiende lid, is van overeenkomstige toepassing op de ondersteuningsplanraad.

Lees meer...

Wijziging van de Wms per 16 mei 2012 in verband met verzelfstandiging van dislocaties

Op 16 mei 2012 is, met uitzondering van enkele artikelen, de Wet van 25 februari 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties (Stb. 2012, 209) in werking getreden. Met deze wet wordt naast de Wet op het primair onderwijs (WPO) ook de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd. De MR krijgt instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het besluit om een dislocatie of nevenvestiging te verzelfstandigen. Daartoe wordt art. 10 Wms uitgebreid met onderdeel i. Lees hier het hele bericht.

Wijziging van de Wms per 1 oktober 2011 in verband met de invoering van de fusietoets in het onderwijs

Met ingang van 1 oktober 2011 zijn de Wet fusietoets in het onderwijs en de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs in werking getreden. Met de Wet fusietoets is onder andere de Wms gewijzigd. De wet heeft tot doel om te bevorderen dat onderwijsinstellingen zich op een menselijke maat organiseren en om bij fusies de medezeggenschap op onderwijsinstellingen te versterken. De Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs geeft nader invulling aan de wet en bevat ondermeer de beleidsregels met betrekking tot de toetsingscriteria.
De fusietoets is bedoeld om na te gaan of besturen die willen fuseren een zorgvuldig besluitvormingsproces hebben doorlopen. Daarnaast wordt getoetst of de keuzevrijheid voor leerlingen en hun ouders is gewaarborgd. Hiertoe worden twee nieuwe instrumenten geïntroduceerd: de fusie-effectrapportage (FER) en de fusietoets.
In de fusie-effectrapportage moeten onder andere de motieven, doelen en effecten van de voorgenomen fusie worden toegelicht. De fusie-effectrapportage moet ter instemming worden voorgelegd aan de mr of aan de gmr en biedt een goed instrument om een afweging te kunnen maken of de fusie gewenst is of niet. Een model van de FER is opgenomen in de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs.
De inwerkingtreding van de wet betekent een uitbreiding van artikel 10 Wms, waarin de instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsraad is vastgelegd.

Artikel 10 onderdeel h luidt met ingang van 1 oktober 2011:

Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden:
h. overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs, artikel 66b van de Wet op de expertisecentra en artikel 53f van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Lees meer: staatsblad 

Wijziging Wms per 1 augustus 2010 ten gevolge van Wet Goed onderwijs, goed bestuur

Per 1 augustus 2010 is de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ in werking getreden. Met deze wet worden de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) gewijzigd. De functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht wordt verplicht. De medezeggenschapsraad van de school wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor de benoeming van een lid in de raad van toezicht.

Daarnaast wordt met de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ de WMS gewijzigd. De medezeggenschapsraad krijgt adviesbevoegdheid met betrekking tot de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan.
De adviesbevoegdheid van de medezeggenschapsraad (artikel 11 onder q Wms) is aangevuld met:

q. vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan.

Oorspronkelijke wettekst