Wie kan waarover een geschil indienen?

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) behandelt medezeggenschapsgeschillen in het primair en voortgezet onderwijs. Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de centrale diensten, zijn op basis van artikel 30 lid 1 Wet medezeggenschap op scholen (Wms) bij deze Commissie aangesloten. U vindt hieronder een overzicht van wie waarover een geschil kan voorleggen aan de Commissie, wat de Commissie kan uitspreken en de beroepsmogelijkheden bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam.

 • Door het bevoegd gezag:
  een instemmingsgeschil indien de vereiste instemming door de (G)MR dan wel de groeps-MR, een geleding, een deelraad, de themaraad of de ondersteuningsplanraad ten aanzien van een te nemen besluit is onthouden en het bevoegd gezag het besluit wel wil nemen.
 • Door de (G)MR, de groeps-MR, een geleding, de deelraad, de themaraad dan wel de ondersteuningsplanraad:
  een instemmingsgeschil indien het bevoegd gezag een besluit heeft genomen zonder de vereiste instemming en het medezeggenschapsorgaan binnen zes weken tegenover het bevoegd gezag schriftelijk de nietigheid van het besluit heeft ingeroepen. 
 • Door de (G)MR, de groeps-MR, een geleding, de deelraad, de themaraad dan wel de ondersteuningsplanraad:
  een adviesgeschil indien het bevoegd gezag een besluit heeft genomen waarvoor niet het vereiste advies is gevraagd of waarover door het medezeggenschapsorgaan advies is uitgebracht en het bevoegd gezag het advies niet of niet geheel volgt en het medezeggenschapsorgaan van oordeel is dat daardoor de belangen van de school of het medezeggenschapsorgaan ernstig worden geschaad.
 • Door het bevoegd gezag:
  een statuutsgeschil dan wel reglementsgeschil indien de vereiste instemming door de (G)MR dan wel de groeps-MR, een geleding, een deelraad, de themaraad of de ondersteuningsplanraad ten aanzien van de inhoud van het medezeggenschapsstatuut dan wel het medezeggenschapsreglement voor wat betreft de onderwerpen als bedoeld in artikel 24, eerste, derde en vierde lid Wms geheel of gedeeltelijk is onthouden en het bevoegd gezag het statuut of reglement wil vaststellen of wijzigen.
 • Door de(G)MR dan wel de groeps-MR, een geleding, een deelraad, de themaraad of de ondersteuningsplanraad:
  een statuuts- of reglementsgeschil indien het bevoegd gezag het statuut of reglement heeft gewijzigd zonder de vereiste instemming en het medezeggenschapsorgaan binnen zes weken tegenover het bevoegd gezag schriftelijk de nietigheid van het besluit heeft ingeroepen.
 • Door de (G)MR dan wel de groeps-MR, een geleding, de deelraad, de themaraad of de ondersteuningsplanraad:
  een nalevingsgeschil indien het bevoegd gezag de verplichtingen jegens het medezeggenschapsorgaan die volgen uit de Wms of een onderwijswet, niet naleeft.
 • Door het bevoegd gezag:
  een nalevingsgeschil indien het medezeggenschapsorgaan de verplichtingen jegens het bevoegd gezag die volgen uit de Wms of een onderwijswet niet naleeft.

Downloaden

Informatiebrochure over de procedure bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS  (pdf)

Overzicht rechtsgang bij geschillen

 

instemmingsgeschil

geschillencommissie

beroep ondernemingskamer

adviesgeschil

geschillencommissie

beroep ondernemingskamer

geschil reglement of statuut

geschillencommissie

beroep ondernemingskamer

vordering naleving verplichtingen bevoegd gezag of medezeggenschapsorgaan

geschillencommissie

beroep ondernemingskamer

 

Welk geschil kan door wie worden ingediend en wat kan de geschillencommissie uitspreken?

Instemmingsgeschillen

​Artikel 31 onder 1 jo artikel 32 en 37 Wms​
 

Wie kan het geschil voorleggen?

Wat kan de Commissie uitspreken?

Het bevoegd gezag, als instemming gevraagd en geweigerd is. Binnen 6 weken nadat de instemming geweigerd is. 

De Commissie geeft toestemming om het besluit te nemen indien het medezeggenschapsorgaan niet in redelijkheid tot het onthouden van instemming heeft kunnen komen of indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden die het te nemen besluit van het bevoegd gezag rechtvaardigen (art. 32 lid 1 Wms).

De MR als een besluit genomen is zonder vereiste instemming én de MR binnen 6 weken nadat het bevoegd gezag het besluit heeft genomen de nietigheid van het besluit heeft ingeroepen bij het bevoegd gezag.

Als de MR niet op de hoogte is gesteld van het genomen besluit gaat de termijn van 6 weken pas in op het moment dat de MR er achter is gekomen dat het bevoegd gezag uitvoering of toepassing geeft aan het besluit.

De Commissie kan het bevoegd gezag verplichten zich te onthouden van uitvoering of toepassing van een nietig besluit.

Het bevoegd gezag, als de MR de nietigheid van een besluit heeft ingeroepen.

De Commissie kan verklaren dat de MR ten onrechte een beroep op de nietigheid van het besluit heeft gedaan.

 

Geschillen inhoud medezeggenschapsreglement en medezeggenschapstatuut

Artikel 31 onder 1 jo artikel 33 en 37 Wms​
 

Wie kan het geschil voorleggen?

Wat kan de Commissie uitspreken?

Het bevoegd gezag, als instemming met het statuutsvoorstel of reglementsvoorstel geweigerd is. Binnen 6 weken nadat de instemming geweigerd is.

De Commissie geeft toestemming om het statuut of reglement vast te stellen tenzij het bevoegd gezag bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen komen. In dat laatste geval geeft de Commissie aan hoe het voorstel dient te worden gewijzigd.

De MR als het statuut of reglement is vastgesteld zonder vereiste instemming én de MR binnen 6 weken de nietigheid heeft ingeroepen. Als de MR niet op de hoogte is gesteld van de vaststelling of wijziging van de inhoud van het medezeggenschapsreglement of het medezeggenschapsstatuut gaat de termijn van 6 weken pas in op het moment dat de MR er achter is gekomen dat het bevoegd gezag uitvoering of toepassing geeft aan het besluit.

De Commissie kan het bevoegd gezag verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van een nietig statuut of reglement.

Het bevoegd gezag als de MR de nietigheid van het statuut of reglement heeft ingeroepen.

De Commissie verklaart dat het medezeggenschapsorgaan ten onrechte een beroep gedaan heeft op nietigheid van statuut of reglement.

 

Adviesgeschillen

​Artikel 31 onder 1 jo artikel 34 en 37 Wms
 

Wie kan het geschil voorleggen?

Wat kan de Commissie uitspreken?

De MR, als deze een negatief advies heeft uitgebracht en het bevoegd gezag het advies niet (geheel) volgt. Binnen 6 weken nadat het betrokken besluit door het bevoegd gezag is genomen.

De Commissie beoordeelt of het bevoegd gezag bij het niet (geheel) volgen van het advies bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen komen. Zij spreekt vervolgens uit of het besluit al dan niet in stand kan blijven. De Commissie kan voorzieningen opleggen (gevolgen besluit ongedaan maken en verbieden uitvoering besluit).

De MR, als het bevoegd gezag ten onrechte geen advies heeft gevraagd. Binnen 6 weken nadat is gebleken dat het bevoegd gezag uitvoering of toepassing geeft aan het besluit. De MR verstrekt dan bij haar verzoek aan de Commissie het negatief advies dat gegeven zou zijn indien advies gevraagd zou zijn.

De Commissie behandelt dit geschil als een geschil waarbij het bevoegd gezag het alsnog uitgebrachte advies niet (geheel) gevolgd heeft. De Commissie beoordeelt of het bevoegd gezag bij het niet (geheel) volgen van het advies bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen komen. Zij spreekt vervolgens uit of het besluit al dan niet in stand kan blijven. De Commissie kan voorzieningen opleggen (gevolgen besluit ongedaan maken en verbieden uitvoering besluit).

 

Nalevingsgeschillen

​Artikel 31 onder 1 jo artikel 35 en 37 Wms​
 

Wie kan het geschil voorleggen?

Wat kan de Commissie uitspreken?

Het bevoegd gezag en de MR, jegens wie een bepaalde verplichting uit de Wms of onderwijswetten niet is nagekomen.

De Commissie legt de MR dan wel het bevoegd gezag op om bepaalde handelingen te verrichten of na te laten.
Alleen aan het bevoegd gezag kan een dwangsom worden opgelegd.

 

Beroep tegen uitspraak van de geschillencommissie

Artikel 36 jo artikel 37 Wms
 

Wie kan het beroep instellen?

 

De MR en/of het bevoegd gezag, binnen een maand nadat de verzoekende partij van de uitspraak van de LCG WMS op de hoogte is gesteld.

Verzoekschriftprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

 

NB: 

 1. Bij de Ondernemingskamer geldt de verplichte procesvertegenwoordiging: men kan er alleen procederen met bijstand van een advocaat.
   
 2. Waar in bovengenoemd schema de MR genoemd is, is elk medezeggenschapsorgaan bedoeld dat terzake van het betrokken besluit adviesrecht of instemmingsrecht heeft dan wel jegens wie een verplichting geschonden is.
  Uitzondering geldt echter voor de bovenbestuurlijke MR: de geschillenregeling geldt niet voor de bovenbestuurlijke MR, omdat dit orgaan in art. 37 Wms daarvan is uitgesloten.
   
 3. Reglementsgeschillen kunnen niet gaan over de bevoegdhedenverdeling. Art. 33 lid 1 verwijst niet naar art. 24 lid 2 Wms. Als men geen akkoord bereikt over een andere bevoegdhedenregeling, geldt die van de Wms.