Wijziging van de Wms per 1 januari 2013 in verband met Wet passend onderwijs

Op 13 december 2012 werd bekend gemaakt dat een aantal artikelen van de Wet passend onderwijs (Stb. 2012 533) in werking treedt per 1 januari 2013. Voor de Wms betekent dit dat per 1 januari 2013 een nieuw artikel wordt toegevoegd aan de Wms. Dit betreft:

Artikel 4a. Ondersteuningsplanraad 
1. Het samenwerkingsverband stelt naast de medezeggenschapsraad, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, een ondersteuningsplanraad in. 
2. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd uit* en door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de in artikel 18a, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs, respectievelijk van de in artikel 17a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, bedoelde scholen en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit personeel onderscheidenlijk uit ouders of leerlingen, elk de helft van het aantal leden van de raad bedraagt. 
3. Artikel 3, zevende, achtste, twaalfde en dertiende lid, is van overeenkomstige toepassing op de ondersteuningsplanraad.

Verder treden per 1 januari 2013 onder andere artikel 17a WPO en artikel 24d WVO in werking, waarin wordt geregeld dat bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht van het samenwerkingsverband de ondersteuningsplanraad in de gelegenheid wordt gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid.

Artikel 4a Wms is ook van toepassing op de scholen in de zin van de Wet op de Expertisecentra (WEC), die bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten. Omdat in de ondersteuningsplanraad ook afgevaardigden zitten van de mr’s van scholen in de zin van de WEC, hebben deze scholen ook een voordrachtrecht voor een lid van de raad van toezicht van het samenwerkingsverband, al wordt de WEC op dit punt niet gewijzigd.

-------------

* Dit is geregeld in de Veegwet van 7 februari 2013.