Wijziging Wms per 1 augustus 2015 door Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so

Met de Variawet worden artikelen 11, 12, 13, 14 en 14a van de WMS aangepast en wordt een nieuw artikel 11a toegevoegd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de geledingen van de ondersteuningsplanraad (OPR) krijgen instemmingsrecht op de faciliteitenregeling (op de invulling van de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten die door hen in de ondersteuningsplanraad worden verricht, waaronder bijvoorbeeld scholingskosten of kosten voor inhuur van deskundigen).
  • de OPR krijgt adviesrecht op de door het samenwerkingsverband vast te stellen competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan van het samenwerkingsverband. De MR van het samenwerkingsverband wordt uitgezonderd van het adviesrecht op de competentieprofielen, omdat anders een dubbel adviesrecht zou ontstaan.

Downloaden

Variawet
Memorie van Toelichting