Wijziging Wms m.b.t. medezeggenschap cluster 1 en 2

Ouders van leerlingen, die regulier onderwijs volgen met een ondersteuningsarrangement van een instelling in cluster 1 of 2, hebben per 1 augustus 2017 medezeggenschap bij het beleid van de instelling die de ondersteuning verleent (Wms). Deze wijziging in de Wms is het gevolg van de inwerkingtreding van een wet die het instemmingsrecht van ouders op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief regelt. Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief wordt de ondersteuning en begeleiding van de leerling beschreven.

Medezeggenschap cluster 1 en 2

Instellingen in cluster 1 en 2 hebben een ondersteuningsplicht voor leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege hun visuele, auditieve of communicatieve beperking onderwijsondersteuning nodig hebben. Per 1 augustus 2017 is in de Wms geregeld dat in de MR van de instelling in cluster 1 of 2 ook een ouder van een leerling in het reguliere onderwijs, met ondersteuning van die instelling, zitting heeft.

Wat is er veranderd er in de Wms?

Artikel 3 Wms gaat onder andere over de samenstelling van de MR. 
Aan artikel 3, vierde lid, van de Wms is toegevoegd:

Voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra is een van de leden een ouder van een leerling van een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, die wordt ondersteund door die instelling. De in de vorige volzin bedoelde ouder wordt gekozen door de ouders van de in de vorige volzin bedoelde leerlingen.

Downloaden

Wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders (Stb. 2017, 71)