Wijziging Wms: raadplegen ouders bij fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school wordt verplicht

Op 1 januari 2018 is de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs in werking getreden. Deze wet beoogt dat schoolbesturen in het primair onderwijs de negatieve gevolgen van leerlingendaling beter het hoofd kunnen bieden. De wet neemt belemmeringen bij de omzetting en verplaatsing van scholen weg. Daardoor kan een toekomstbestendig onderwijsaanbod gerealiseerd worden.

De wet bevat de volgende maatregelen:

 • bestaande belemmeringen voor omzetting, uitbreiding met een richting of verplaatsing van scholen worden weggenomen;
 • het wordt mogelijk om een nevenvestiging in stand te houden met een andere richting dan de hoofdvestiging van de school;
 • het wordt mogelijk om een splitsing van de gemeentelijke opheffingsnorm eerder in te laten gaan;
 • de termijn voor het melden van de vrijwillige opheffing van een openbare school wordt versoepeld.

Wat verandert er in de Wms?

De wet bevat ook wijzigingen van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De wet regelt dat vanaf 1 januari 2018 eerst de ouders moeten worden geraadpleegd, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt over:

 • overdracht of fusie van de school of wijziging van het beleid ten aanzien daarvan;
 • wijziging van (het beleid ten aanzien van) de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan;
 • sluiting van de school.

Dit is geregeld in artikel 15 derde lid van de Wms. In dit artikel wordt bepaald dat de ouders moeten worden geraadpleegd voordat besluiten worden genomen als bedoeld in:

 • artikel 10, eerste lid, onderdeel h Wms;
 • artikel 11, eerste lid, onderdeel c, voor zover het de beëindiging van de school betreft, en onderdeel p Wms;
 • artikel 13, eerste lid, onderdelen b en h Wms.

Zo wordt geborgd dat ouders bij deze ingrijpende besluiten ten volle zijn betrokken en vertegenwoordigd. De wijzigingen in de Wms gelden ook voor het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Instemmings- en adviesrecht t.a.v. fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school 

De MR of een geleding van de MR heeft de volgende bevoegdheden:

bij fusie:

 • de MR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van overdracht en fusie van de school en van de fusie-effectrapportage (fer) (artikel 10, eerste lid, onderdeel h Wms).

bij sluiting:

 • de MR heeft adviesbevoegdheid op het terrein van, onder andere, de beëindiging van de school (artikel 11, eerste lid, onderdeel c Wms);
 • het personeelsdeel van de MR heeft tevens een instemmingsbevoegdheid op de regeling van de gevolgen voor het personeel van de sluiting (artikel 12 lid 1 onderdeel a Wms);
 • het ouders/leerlingendeel van de MR heeft tevens instemmingsbevoegdheid op de regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen (artikel 13 lid 1 onderdeel a, artikel 14 lid 2 onderdeel a, artikel 14 lid 3 onderdeel a Wms).

bij verandering grondslag of omzetting van de school:

 • bij verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake heeft het ouders/leerlingendeel van de MR instemmingsbevoegdheid (artikel 13 lid 1 onderdeel b, artikel 14 lid 2 onderdeel b Wms);
 • de MR heeft adviesbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan (artikel 11 lid 1 onderdeel g Wms).

Technische wijzigingen Wms

Naast de hierboven genoemde inhoudelijke wijzigingen van de Wms bevat de wet ook nog een aantal technische wijzigingen, waarmee enkele onvolledige verwijzingen naar artikelen worden verbeterd. 

Downloaden