Wijziging Wms in verband met Wet kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

De volledige titel van de wet is:

Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, nr. 545)

De toelichting bij het wetsvoorstel vindt u hier: Kamerstukken II 2010/11, 32812, nr. 3

Het wetsvoorstel kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet is op 11 oktober in het Staatsblad gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding is 1 augustus 2013, met uitzondering van enkele artikelen.

De Wet kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs heeft tot doel een kwaliteitsverbetering in het (voortgezet) speciaal onderwijs tot stand te brengen. De belangrijkste onderdelen van de wet zijn:

  • het vergroten van de opbrengstgerichtheid;
  • het inrichten van drie uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs;
  • het verplicht stellen van een ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen.

Meer over de inhoud van de wet leest u hier op de website van Stichting Onderwijsgeschillen. Met deze wet wordt ook de Wms gewijzigd (de artikelen 8, 10, 13 en 14 WMS).
In het kader van deze website komt verder alleen het onderdeel Wms hier aan bod.

Samenhang met Wet onderwijstijd voortgezet onderwijs

Met de Wet kwaliteit speciaal onderwijs wordt de Wms niet rechtsreeks gewijzigd, maar worden wijzigingen aangebracht in het onderdeel Wms in de Wet onderwijstijd vo. Voor wat betreft de wijzigingen in de Wms moeten dus beide wetten (Wet onderwijstijd vo en Wet kwaliteit (v)so) in samenhang gezien worden.