Wijzigingen in de Wms op komst

Om de (G)MR tijdig te informeren over aankomende wetswijzigingen, vindt u hier de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Wms wijzigt door wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Op 5 juli 2022 is het wetsvoorstel ‘Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs’ aangenomen in de Tweede Kamer. Deze wet geeft de minister meer mogelijkheden om in te grijpen bij misstanden in het onderwijs. Bij de wet is ook een amendement aangenomen dat de Wms wijzigt. Dit amendement regelt dat het bevoegd gezag de medezeggenschapsraad pro-actiever informeert over zaken die de school aangaan en over de rechten die de medezeggenschapsraad heeft. Daarnaast verruimt dit amendement de grondslag van de informatieplicht in de Wms.
Het wetsvoorstel is voor verdere behandeling doorgestuurd naar de Eerste Kamer. De wijziging van de Wms treedt pas in werking nadat ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel en de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs in werking treedt. Lees meer...

Internetconsultatie wijziging Wms: versterking medezeggenschap scholen

Op 13 juli 2020 is een concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) voor internetconsultatie aangeboden.
Het wetsvoorstel bevat vier onderdelen:

  • De (G)MR krijgt een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.
  • De ondersteuningsplanraad (OPR) krijgt een instemmingsrecht op de meerjarenbegroting behorende bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
  • Het schoolondersteuningsprofiel van de school wordt jaarlijks vastgesteld en wordt onderdeel van de schoolgids. Het schoolondersteuningsprofiel wordt op dit moment één keer in de vier jaar vastgesteld met advies van de (G)MR.
  • De (G)MR in het primair onderwijs krijgt een adviesrecht bij de vaststelling van de groepsgrootte.

Meer informatie vindt u hier: Internetconsultatie wijziging Wms: versterking medezeggenschap scholen