Wijzigingen in de Wms op komst

Om de (G)MR tijdig te informeren over aankomende wetswijzigingen, vindt u hier de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Wijziging Wms door Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

Op 15 november 2021 is de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs gepubliceerd. Deze wet vereenvoudigt de samenwerking tussen mbo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs. Daardoor krijgen zij meer mogelijkheden om de gevolgen van krimp op te vangen.
De wet maakt onder meer de vorming van nieuwe verticale scholengemeenschappen bestaande uit en mbo-instelling en een school voor praktijkonderwijs, vbo en/of mavo mogelijk. Voor de vo-school binnen de verticale scholengemeenschap gaat net als voor de mbo-instelling de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gelden.
Om de vertegenwoordiging van de vo-school in de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband passend onderwijs te regelen, wordt ook de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd.
Deze wet treedt deels inwerking met ingang van 1 januari 2022 en deels met ingang van 1 augustus 2022. De Wms wijzigt per 1 augustus 2022. Lees meer…

Internetconsultatie wijziging Wms: versterking medezeggenschap scholen

Op 13 juli 2020 is een concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) voor internetconsultatie aangeboden.
Het wetsvoorstel bevat vier onderdelen:

  • De (G)MR krijgt een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.
  • De ondersteuningsplanraad (OPR) krijgt een instemmingsrecht op de meerjarenbegroting behorende bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
  • Het schoolondersteuningsprofiel van de school wordt jaarlijks vastgesteld en wordt onderdeel van de schoolgids. Het schoolondersteuningsprofiel wordt op dit moment één keer in de vier jaar vastgesteld met advies van de (G)MR.
  • De (G)MR in het primair onderwijs krijgt een adviesrecht bij de vaststelling van de groepsgrootte.

Meer informatie vindt u hier: Internetconsultatie wijziging Wms: versterking medezeggenschap scholen