Wijzigingen Wms per 1 augustus 2014 i.v.m. passend onderwijs

Artikel 1. Begripsbepalingen
1. Onderdeel d wordt vervangen door: 
d. «samenwerkingsverband»: een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs. 
2. In onderdeel i wordt «dan wel het regionaal expertisecentrum» vervangen door: dan wel het samenwerkingsverband.

Artikel 2. Aard bepalingen
«en de regionale expertisecentra» wordt vervangen door: en de samenwerkingsverbanden.

Artikel 3. Medezeggenschapsraad
1. In het eerste en in het tweede lid wordt «en een regionaal expertisecentrum» telkens vervangen door: en een samenwerkingsverband
2. In het vijfde lid wordt «en van een regionaal expertisecentrum» vervangen door: en van een samenwerkingsverband. 
3. In het twaalfde lid wordt «het regionaal expertisecentrum» vervangen door: het samenwerkingsverband.

Artikel 9. Van overeenkomstige toepassing verklaring van de artikelen 6, 7 en 8
«een regionaal expertisecentrum» wordt vervangen door: een samenwerkingsverband.

Artikel 10. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
In artikel 10, onderdeel b, vervalt: en het zorgplan.

Artikel 38. Inhouding bekostiging
In artikel 38, eerste lid, wordt «of een regionaal expertisecentrum» vervangen door: of een samenwerkingsverband.

Artikel 39. Wet op de ondernemingsraden
In artikel 39 wordt «regionale expertisecentra» vervangen door: samenwerkingsverbanden.