Infowms.nl wordt onderhouden door Onderwijsgeschillen. Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van infowms.nl kunt u gebruik maken van het Contactformulier webredactie.
Medezeggenschapsorganen kunnen voor ondersteuning terecht op de website www.sterkmedezeggenschap.nl.

Deze website heeft als doel om medezeggenschapsorganen en schoolbesturen te informeren over:

Ook onderhoudt Onderwijsgeschillen de modelreglementen en de modelstatuten en publiceert deze op infowms.
Onderwijsgeschillen geeft verder het Zakboek medezeggenschap Wms en de Wet medezeggenschap op scholen toegelicht uit en organiseert het jaarlijkse WMS congres.