Veelgestelde vragen

Reglementen en statuten

 • Als de Wms wijzigt, moeten wij dan ook het medezeggenschapsreglement en -statuut aanpassen?
  Niet elke aanpassing van de wet heeft gevolgen voor het reglement of het statuut. Als dat wel het geval is, worden de modelreglementen en modelstatuten op infowms aangepast. Bij elke aanpassing wordt vermeld wat er is aangepast, zodat u de wijzigingen ook in uw eigen reglement of statuut kunt doorvoeren.
 • Waar vind ik actuele modelreglementen en modelstatuten?
  Op infowms staan de actuele, geldende modelreglementen en modelstatuten. Deze modellen kunt u gebruiken en desgewenst aanpassen aan uw eigen situatie.
 • Moeten wij het modelreglement en modelstatuut precies zo overnemen of kunnen we ook andere afspraken maken?
  In artikel 22 respectievelijk 24 van de Wms staat wat er in ieder geval in het medezeggenschapsstatuut/-reglement moet zijn opgenomen. Het bevoegd gezag kan met de MR aanvullende of andere afspraken maken dan datgene wat in de modelreglementen is opgenomen.

Bevoegdheden

 • Welke bevoegdheden heeft de (G)MR of de ondersteuningsplanraad?
  Een volledig en actueel overzicht van de wettelijke bevoegdheden van de (G)MR en de geledingen staat op de pagina bevoegdheden. Veel informatie vindt u ook in het Zakboek medezeggenschap Wms. Het zakboek kost € 5,-. U kunt het bestellen via het bestelformulier publicaties WMS.
 • Ik wil weten of de MR instemmings- of adviesrecht heeft
  In de artikelen 10 t/m 14 Wms zijn de bevoegdheden van de MR en zijn geledingen opgenomen. Daarnaast dient ook altijd het MR-reglement geraadpleegd te worden. Een overzicht van de wettelijke bevoegdheden vindt u op deze pagina: bevoegdheden.

Ondersteuning

Waar kan ik terecht met vragen over de praktijk van de medezeggenschap of voor ondersteuning?

 • Voor vragen over de praktijk van de medezeggenschap of voor ondersteuning kunt u terecht bij Sterk Medezeggenschap op of bij één van de organisaties via de contactpagina.

Geschillen

 • Waar kunnen wij een medezeggenschapsgeschil voorleggen?
  Dat kan bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). Deze Commissie is ondergebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen. U kunt een geschil aan de Commissie voorleggen door een zaak in te dienen. Ga daarvoor naar de pagina Zaak indienen.
 • Zijn er voor kosten verbonden aan een procedure bij de LCG WMS?
  Aan een procedure bij de Commissie zijn geen kosten verbonden. Als men zich laat bijstaan door een juridisch deskundige zijn daaraan wel kosten verbonden. Raadpleeg hiervoor artikel 28 lid 2 Wms.

 • Kunnen wij een beroep doen op mediation?
  Voor de oplossing van geschillen bij de LCG WMS biedt Onderwijsgeschillen ook mediation aan. Informatie over mediation kan worden verkregen bij de mediationdesk, het centrale informatiepunt voor mediation bij Onderwijsgeschillen. Mediation is bedoeld om tot een oplossing te komen zonder uitspraak van de Commissie.
 • Is mediation nog mogelijk als het geschil al in behandeling is bij de Commissie?
  Ja, dit is mogelijk. De Commissie kan op verzoek van partijen de behandeling van het geschil aanhouden in afwachting van het resultaat van de mediation.
 • Wat is de gemiddelde doorlooptijd van een procedure bij de geschillencommissie?
  Gemiddeld duurt de procedure bij de LCG WMS ongeveer drie maanden. Als een zaak een spoedeisend karakter heeft (dat is ter beoordeling van de Commissie) dan kan het geschil versneld behandeld worden. Deze procedure neemt dan een kortere tijd.
 • Is voor het voeren van procedures bij de geschillencommissie bijstand van een advocaat verplicht?
  Nee, dat is niet het geval. Maar beide partijen kunnen zich laten bijstaan door een advocaat, adviseur of andere gemachtigde. De kosten die de MR in verband daarmee maakt kunnen, onder bepaalde voorwaarden, voor bekostiging door het bevoegd gezag in aanmerking komen. Dit is geregeld in artikel 28 lid 2 van de Wms.
 • Zijn de uitspraken van de geschillencommissie bindend?
  Ja, de uitspraken van de Commissie zijn bindend voor beide partijen.
 • Is er hoger beroep mogelijk tegen een uitspraak van de LCG WMS
  Tegen een uitspraak van de LCG WMS kan beroep worden ingesteld bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (artikel 36 lid 1 Wms). Voor het voeren van procedures bij de Ondernemingskamer is bijstand van een advocaat verplicht. De termijn voor het indienen van beroep is een maand nadat de indiener van het beroep op de hoogte is gesteld van de uitspraak van de Commissie.

Termijnen bij geschillen

 • Schorten de termijnen op tijdens de zomervakantie?
  Nee, dat is niet het geval. De wet gaat uit van kalenderweken, niet van werkweken. 
 • Wat is de termijn voor het voorleggen van een instemmingsgeschil?
  Over instemmingsgeschillen voorgelegd door de MR: de MR kan een instemmingsgeschil voorleggen aan de LCG WMS, als het bevoegd gezag een besluit neemt zonder de vereiste instemming van de MR of zonder toestemming van de Commissie, én de MR binnen 6 weken nadat het besluit is genomen, de nietigheid van het besluit heeft ingeroepen bij het bevoegd gezag.
  Als de MR niet op de hoogte is gesteld van het genomen besluit, gaat de termijn van 6 weken voor het inroepen van de nietigheid pas in op het moment dat de MR erachter is gekomen dat het bevoegd gezag uitvoering of toepassing geeft aan het besluit.
  Over instemmingsgeschillen voorgelegd door het bevoegd gezag: Het bevoegd gezag kan, als de MR niet heeft ingestemd met het voorstel, binnen 6 weken een verzoek bij de Commissie indienen om het besluit toch te mogen nemen. Dee termijn van 6 weken gaat in op het moment dat de MR instemming heeft geweigerd. Als de MR de nietigheid van een besluit heeft ingeroepen, kan het bevoegd gezag ook een instemmingsgeschil voorleggen en daarbij de commissie vragen te verklaren dat de MR ten onrechte een beroep op de nietigheid heeft gedaan. Voor het indienen van dit verzoek bij de Commissie geldt geen termijn, hoewel het natuurlijk aan te raden is niet lang hiermee te wachten. Hiervoor is dus geen termijn.
 • Wat is de termijn voor het voorleggen van een reglementsgeschil?
  Voor een reglementsgeschil geldt qua termijn hetzelfde als voor een instemmingsgeschil.
 • Wat is de termijn voor het voorleggen van een adviesgeschil
  De termijn voor het indienen van een adviesgeschil door de MR is 6 weken. Deze termijn gaat in op het moment dat het bevoegd aan de MR heeft laten weten dat hij een besluit toch wil uitvoeren, ondanks een negatief advies van de MR. De uitvoering van het genomen besluit wordt dan 6 weken opgeschort, tenzij de MR heeft aangegeven dat hij tegen uitvoering geen bezwaar heeft.
  De MR kan ook een adviesgeschil aan de Commissie voorleggen binnen 6 weken nadat is gebleken dat het bevoegd gezag ten onrechte geen advies heeft gevraagd over een besluit en toch uitvoering of toepassing geeft aan dat besluit.
 • Wat is de termijn voor het voorleggen van een nalevingsgeschil?
  De Wms geeft geen termijn voor het voorleggen van een nalevingsgeschil. Maar ook hierbij geldt dat het natuurlijk aan te raden is niet lang hiermee te wachten.

Nietigheid

 • Wanneer kan de MR de nietigheid van een besluit inroepen?
  De MR kan binnen 6 weken tegenover het bevoegd gezag de nietigheid van een besluit inroepen, als het bevoegd gezag een besluit neemt of uitvoering geeft aan een besluit zonder de vereiste instemming van de MR of zonder toestemming van de Commissie.
 • Wat kan de Commissie uitspreken over besluiten waarvan de MR de nietigheid heeft ingeroepen?
  De nietigheid van een besluit kan een rol spelen bij besluiten waarvoor het bevoegd gezag de instemming van de MR nodig heeft, niet krijgt, maar dan vervolgens wel het besluit neemt. Als de MR een beroep heeft gedaan op de nietigheid van het besluit, en het bevoegd gezag voert het besluit toch uit, kan de Commissie, als de MR daarom heeft verzocht, het bevoegd gezag verplichten om zich te onthouden van uitvoering of toepassing van een nietig besluit. Heeft de MR ten onrechte een beroep op de nietigheid van het besluit gedaan dan zal de Commissie dat verklaren en kan het bevoegd gezag verder gaan met de uitvoering daarvan.

Alle informatie over geschillen vindt u hier.