» WMS » Home

Welkom op de site van InfoWMS

Deze site wordt onderhouden door Stichting Onderwijsgeschillen en is geactualiseerd op 
30 juni 2014

De website geeft informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de Wms. Met de afsluiting van het project Wms in 2009 hebben de onderwijsorganisaties de voorlichting over medezeggenschap overgenomen.


Volg Onderwijsgeschillen op Twitter en LinkedIn
Ook voor alle nieuwsberichten op InfoWMS


Inschrijving WMS congres 12 november a.s. nu geopend!

Medezeggenschap: sterker, beter, passend. 
Onder deze titel vindt het 8e WMS congres plaats op woensdag 12 november 2014 in de Reehorst in Ede.
De inhoudelijke organisatie van het congres is dit jaar door drie partijen ter hand genomen: Onderwijsgeschillen, het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs en het project Versterking medezeggenschap.

Het congres biedt dit jaar 46 workshops aan, verdeeld over drie ronden. De workshops worden verzorgd door de ouder- en leerlingorganisaties, de vakorganisaties, de Raden en samenwerkingsverbanden. Maar ook door het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs, projectgroep Versterking medezeggenschap en Onderwijsgeschillen, de organisatoren van dit congres. Het aanbod van de workshops sluit aan bij de thema’s en onderwerpen die samenhangen met de invoering van passend onderwijs en versterking van medezeggenschap. Download hier het volledige congresprogramma.  Lees meer......


Ingrijpende wijzigingen Wms: internetconsultatie Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

Op 8 mei 2014 werd het concept-wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen aangeboden voor internetconsultatie op overheid.nl. Dit wetsvoorstel bevat voorstellen tot wijziging van de onderwijswetten, waaronder de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), ter versterking van de bestuurskracht in het onderwijs. Alle betrokkenen, waaronder (G)MR’s, bestuurders en interne toezichthouders, kunnen tot 12 juni 2014 reageren op het concept-wetsvoorstel. Het voorstel geeft uitwerking aan de brief Versterking governance in de praktijk, die minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW op 5 februari 2014 naar de Tweede Kamer stuurden. Lees meer...


LCG WMS doet uitspraak in adviesgeschil over de sluiting van een basisschool

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) deed op 15 april 2014 uitspraak in een adviesgeschil over de sluiting van een basisschool (zaaknummer 106088). De MR heeft op grond van artikel 11 onder c Wms adviesrecht over het voornemen tot sluiting van de school. De MR had een negatief advies gegeven over de voorgenomen sluiting. Toch heeft het bevoegd gezag besloten de school te sluiten met ingang van het nieuwe schooljaar. Lees meer...


Jaarverslag 2013 van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) verschenen

Het jaarverslag 2013 van de LCG WMS is in gedrukte vorm naar alle scholen en besturen in het funderend onderwijs gestuurd. In dit jaarverslag doet de Commissie verslag van haar activiteiten en van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap in het funderend onderwijs. In het jaarverslag aandacht voor de recent aangekondigde wetswijzigingen in de Wms, die ook voor de praktijk van de Commissie relevant zijn. Ook de ontwikkelingen rond passend onderwijs en medezeggenschap komen aan bod. Net als in voorgaande jaren bevat het jaarverslag een bespreking van enkele richtinggevende overwegingen en beslissingen in de uitspraken van 2013.

Jaarverslagen uit voorgaande jaren kunt u hier nalezen.


Advies ‘goede medezeggenschap’ en het project Versterking Medezeggenschap

De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het Advies ‘goede medezeggenschap’ uitgebracht. Het advies is een uitvloeisel van de evaluatie van de Wms in 2012. Daarbij werd geconstateerd dat verbeteringen in de uitvoering van de Wms nodig waren. Het project Versterking Medezeggenschap heeft tot doel deze verbeteringen te realiseren. Het nu uitgebrachte advies vormt het uitgangspunt voor het project. In het project participeren de landelijke organisaties PO-Raad, VO-raad, AVS, VOO, FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties), AOb, CNV Onderwijs, LAKS, Landelijke Ouderraad en OUDERS & COO.
Doel van het advies ‘goede medezeggenschap’ is bij te dragen aan de versterking van de medezeggenschap in de onderwijspraktijk. Het vult de wetten en reglementen aan met een stelsel van adviezen voor de praktische uitvoering van de ‘kleine lettertjes’, met oog voor ieders belangen.  Lees meer...


Vacatures Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen sbo/(v)so

Onderwijsgeschillen zoekt onafhankelijke voorzitters en leden voor haar nieuwe Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal basisonderwijs ((v)so).
Deze Commissie behandelt m.i.v. 1 augustus 2014 bezwaren van schoolbesturen of ouders tegen de beslissing van het Samenwerkingsverband over toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs. Affiniteit met het onderwijs is een vereiste. Bekendheid met het speciaal onderwijs is een pré.

Meer informatie over de vacatures
Meer informatie over de Commissie


Vooraankondiging WMS congres 2014

Op woensdag 12 november a.s. vindt het 8e WMS congres plaats in de Reehorst in Ede. In juni zal het programma en mogelijkheid tot inschrijven beschikbaar zijn. Maar noteert u de datum nu alvast in uw agenda!


Recente uitspraak LCG WMS inzake instemmingsgeschil formatieplan

De voorzitter van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) deed op 20 maart 2014 uitspraak in vereenvoudigde behandeling (zaaknummer 106123). Het betrof een instemmingsgeschil tussen het bevoegd gezag en de PMR over het formatieplan 2013-2014. De voorzitter heeft het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk geoordeeld. Lees meer...


Nieuw: artikel in MR magazine over passend onderwijs en de Wms, door Maarten Smulders

De nieuwste aflevering van MR magazine (uitgave Kluwer, nr. 2, maart 2014) bevat het artikel ‘Passend onderwijs en de Wms : wat is er gewijzigd?’. Het artikel is geschreven door Maarten Smulders, secretaris bij Onderwijsgeschillen. In dit artikel worden alle zaken die betrekking hebben op medezeggenschap in het kader van passend onderwijs nog eens op een rij gezet. In het artikel wordt ingegaan op: het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan, de bevoegdheden van de verschillende medezeggenschapsorganen en de wijze waarop eventuele geschillen kunnen worden beslecht. 

Lees hier het hele artikel ‘Passend onderwijs en de Wms : wat is er gewijzigd?’
Lees hier meer over passend onderwijs en medezeggenschap op de website van Onderwijsgeschillen.


Aangenomen moties versterken medezeggenschap bij fusies

Op 20 februari 2014 werden in de Tweede Kamer enkele moties aangenomen over de fusietoets en de versterking van de medezeggenschap bij fusies. De moties waren ingediend bij het voortgezet algemeen overleg (VAO) over de fusies en voorzieningenplanning po en vo 2014. Met de moties wordt gevraagd de eerder voorgestelde versoepeling van de fusietoets aan te passen. Doel van deze versoepeling was om belemmeringen weg te nemen voor scholen die willen samenwerken in verband met de teruglopende leerlingenaantallen. Met de aangenomen moties:

  • wordt de fusietoets verplicht bij scholen die na fusie onderwijs gaan verzorgen aan 2.500 leerlingen of meer in het primair onderwijs en aan 5.000 leerlingen of meer in het voortgezet onderwijs.
  • krijgt de MR de mogelijkheid om de fusie-effectrapportage te laten beoordelen door de Commissie Fusietoets in het Onderwijs (CFTO), ook wanneer de fusietoets niet verplicht is.
  • krijgen ouders het initiatiefrecht, om binnen het experimenteerartikel in de WPO, de laatste dorpsschool op te nemen binnen een coöperatie.

Het is nog niet bekend hoe en wanneer aan de moties uitvoering wordt gegeven. Lees meer...


Versterking bestuurskracht en goed bestuur door aanpassingen in Wms

Verbeteren van de medezeggenschap door aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Dat is één van de onderwerpen in de brief Versterking governance in de praktijk, die minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW op 5 februari 2014 aan de Tweede Kamer stuurden. De bewindslieden bespreken in deze brief de voortgang op de onderwerpen medezeggenschap, publieke verantwoording en governancecodes. Ook gaan zij in op enkele toezeggingen en aangenomen moties op deze thema’s, waaronder de motie Van Dijk c.s. (Kamerstukken II 2012/13, 33 495, nr. 17), waarin wordt gevraagd om wijziging van de Wms op vier punten.
De aanpassingen van de Wms sluiten ook aan op het advies ‘Doeltreffender en meer effect’ dat door het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen in het kader van de evaluatie van de Wms in 2012 is uitgebracht. Lees meer...


Presentaties WMS congressen nu op de website

Onder de titel Medezeggenschap en passend onderwijs; 'van afstemming naar instemming' vond op 26 november 2013 het WMS congres plaats en op 28 januari 2014 een extra WMS congres. Met een record aantal bezoekers (ruim 450) en aangeboden workshops (ruim 55) kijken de organisatoren terug op twee geslaagde WMS congressen.

Een groot aantal van de aangeboden presentaties van beide congresdagen vindt u hier terug.


Veel OPR-leden op extra WMS congres

Steven Pont

Het extra WMS-congres op 28 januari 2014 over passend onderwijs was wederom in korte tijd helemaal volgeboekt. Deze dag werd wederom georganiseerd door Stichting Onderwijsgeschillen en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Ruim 120 (G)MR-leden, ouders, personeel en bestuurders lieten zich voorlichten over de medezeggenschap binnen passend onderwijs. Opvallend was het grote aantal OPR-leden dat zich deze dag liet informeren over passend onderwijs en het ondersteuningsplan. Alle OPR-leden van de samenwerkingsverbanden bekijken in februari het ondersteuningsplan en de instemming daarop.

Het congres werd geopend door Hilde Mertens, directeur Stichting Onderwijsgeschillen met de presentatie van 'het zakboek WMS' en 'de Wet medezeggenschap op scholen toegelicht'. Beide uitgaven zijn via de website te bestellen. Jan de Vos, projectleider Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs, nam de zaal mee in de huidige stand van zaken en de instemming op het ondersteuningsplan door de ondersteuningsplanraadsleden die de komende maand actueel is. Steven Pont sloot met een inspirerende voordracht het plenaire deel af. Centraal in zijn verhaal stond de relatie tussen het kind, het zelfbeeld van het kind en het oordeel van de omgeving op het gedrag van een kind.

Na het plenaire deel konden de bezoekers in drie verschillende ronden kiezen uit 18 workshops, allemaal in het teken van passend onderwijs en de medezeggenschap. 

Binnenkort worden de presentaties op de website www.onderwijsgeschillen.nl gepubliceerd.


Zojuist verschenen: De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht

Voor het goed functioneren van de medezeggenschap op school is van belang dat alle partijen op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Kennis van de Wms is daarom essentieel.  De auteur, mr. dr. J. Sperling,  geeft in bovengenoemd boek, een uitgave van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen, een uitvoerig artikelsgewijze toelichting op de Wms.
De opgenomen wetsgeschiedenis en relevante rechtspraak geven inzicht in de betekenis van de bepalingen van de Wms. Het boek is bedoeld als handleiding voor iedereen die in de praktijk met de Wms te maken heeft.
ISBN 978-90-817231-5-2, oktober 2013. Prijs € 15,- inclusief verzendkosten.
Klik hier voor het bestelformulier. 


Nu weer te bestellen: Geactualiseerd Zakboek medezeggenschap WMS

Er is een nieuwe geactualiseerde versie van het zakboek medezeggenschap WMS verschenen. Deze derde uitgave van het zakboek is uitgegeven in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen en aangepast aan de recente ontwikkelingen. Zo is de Wet medezeggenschap op scholen aangepast onder meer met betrekking tot de adviesbevoegdheid van de MR op de profielen van de toezichthouders en passend onderwijs. Het zakboek is bedoeld voor iedereen in het onderwijs - van leerling tot schoolbestuur - die vanuit de eigen verantwoordelijkheid meer wil weten over de medezeggenschap op school. Het boekje kost nog steeds maar € 5,- U kunt het bestelformulier hier downloaden. Alle benodigde informatie treft u daarop aan. 


Terugblik op het WMS congres 2013

‘Gewoon ouderwets goed’ en ‘vooral zo doorgaan’ zijn geluiden die deelnemers van het WMS congres 2013 ons op het evaluatieformulier meegaven.

Stichting Onderwijsgeschillen kijkt terug op een zeer geslaagd WMS congres, dat dit jaar tezamen met Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs werd georganiseerd. 
Het hoofdthema was ‘passend onderwijs’ en daar bleek volop belangstelling voor te zijn. De interesse was zo groot dat  het maximum aantal deelnemers van 350 al snel was aangemeld en helaas ruim 95 mensen niet geplaatst konden worden voor dit congres. Vooral voor deze groep willen wij een tweede aangepast WMS congres organiseren, zodat ook deze belangstellenden in de gelegenheid zijn om hun kennis en vaardigheden op gebied van de medezeggenschap via workshops te verbreden en te verdiepen. 

Ga hier naar een uitgebreide terugblik en een video-impressie


Wijzigingen Modelreglementen ondersteuningsplanraad PO en VO samenwerkingsverbanden passend onderwijs per november 2013

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft in nauwe samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad modellen ontwikkeld voor de reglementen van de ondersteuningsplanraad (OPR) van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In november 2013 zijn in deze modelreglementen een aantal wijzigingen aangebracht (bron: Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs).

Ga naar de gewijzigde modelreglementen OPR PO en VO van het samenwerkingsverband.


Modelstatuten geheel herzien per oktober 2013

De modelstatuten zijn door Onderwijsgeschillen geheel herzien in oktober 2013. Wij raden u aan om gebruik te maken van deze herziene modelstatuten en deze aan te passen aan uw eigen situatie.
Ga hier naar de modelstatuten.

Geheel herziene modelreglementen per 1 augustus 2013

De modelreglementen zijn door Onderwijsgeschillen geheel herzien per 1 augustus 2013. De aanpassingen zijn zowel redactioneel als inhoudelijk. De wijzigingen in de Wms per 1 augustus 2013 in verband met de inwerkingtreding van de Wet onderwijstijd vo, de Wet passend onderwijs en de Wet kwaliteit (v)so zijn er in verwerkt. Ook in andere bepalingen in de reglementen zijn inhoudelijke verbeteringen aangebracht. Alle modelreglementen zijn aangepast, met uitzondering van het modelreglement van de Regionale expertisecentra.
Wij raden u aan om gebruik te maken van deze geheel herziene modelreglementen en deze aan te passen aan uw eigen situatie. Als u toch wilt uitgaan van uw al bestaande reglement en deze wilt aanpassen aan de wetswijzigingen per 1 augustus 2013, kunt u gebruik maken van het overzicht van de gewijzigde artikelen in de modelreglementen.
Ga hier naar de modelreglementen.


Zojuist verschenen: Themabrief passend onderwijs en medezeggenschap

In deze derde Themabrief passend onderwijs, uitgegeven door Stichting Onderwijsgeschillen, wordt de regeling van de medezeggenschap bij passend onderwijs besproken. Speciale aandacht wordt daarbij besteed aan de beslechting van medezeggenschapsgeschillen.
Lees hier de Opent externe link in nieuw schermThemabrief passend onderwijs en medezeggenschap.
U kunt zich op de website van Onderwijsgeschillen  Opent interne link in huidig schermabonneren op de Themabrief passend onderwijs.
Meer over passend onderwijs vindt u in het Opent interne link in huidig schermThemadossier passend onderwijs.


Motie over wijziging Wms aangenomen door Tweede Kamer

Op 4 juni 2013 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over de wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De motie was ingediend door SP, CDA, PvdA en D66, tijdens een debat over governance in het onderwijs op 27 mei 2013. Met de motie wordt de regering verzocht om de Wms te wijzigen op de volgende onderwerpen:

  • het recht op rechtsbijstand;
  • de beslechting van nalevingsgeschillen;
  • de mogelijkheid om nietigheid van besluiten in te roepen;
  • het scholingsbudget rechtstreeks naar de mr.

Bij de evaluatie van de Wms in 2012 was ook aangedrongen op wijziging van de Wms op drie van deze punten. Een daartoe ingediende motie haalde het toen niet. Lees meer...


Nu beschikbaar: modelstatuten en modelreglementen samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft in nauwe samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad modellen ontwikkeld voor de reglementen van de ondersteuningsplanraad en de statuten van de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraad van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Er is ook een Model huishoudelijk reglement voor de ondersteuningsplanraad beschikbaar.

U vindt hier de modelreglementen van de ondersteuningsplanraad.
U vindt hier de modelstatuten van de MR en de OPR van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Op de website van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs zijn daarnaast ook voorbeelden van de reglementen en statuten en een Handreiking voor de vorming van de eerste ondersteuningsplanraad en het eerste OPR-reglement te vinden.


Verschenen: Jaarverslag Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 2012

In het jaarverslag legt de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) verantwoording af over de werkzaamheden die zij in 2012 heeft verricht als landelijke geschillencommissie die geschillen behandelt tussen het bevoegd gezag en het medezeggenschapsorgaan. Alle uitspraken en hun vindplaatsen zijn in het jaarverslag beschreven. Een aantal belangwekkende overwegingen van de Commissie is in een apart kader opgenomen. In het jaarverslag wordt ook aandacht besteed aan de baanbrekende uitspraak van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam inzake de vergoeding van kosten van rechtsbijstand voor de medezeggenschapsraad door het bevoegd gezag. Verder aandacht voor de evaluatie van de Wms, de wijzigingen die de Wet passend onderwijs met zich mee brengt voor de Wms, het WMS congres en de pilot mediation, waarbij voor de oplossing van bepaalde medezeggenschapsgeschillen Onderwijsgeschillen de mogelijkheid van mediation aanbiedt.

Het jaarverslag is in gedrukte vorm naar alle scholen en besturen in het funderend onderwijs gestuurd, en ook digitaal beschikbaar. Lees hier het jaarverslag LCG WMS 2012.

Noot: Voor het versturen van het jaarverslag is gebruik gemaakt van het adressenbestand van Duo. Mocht uw school geen jaarverslag hebben ontvangen dan kunt u een exemplaar opvragen bij info@remove-this.onderwijsgeschillen.nl


Stichting Onderwijsgeschillen is gestart met pilot Mediation bij medezeggenschapsgeschillen in het onderwijs

Stichting Onderwijsgeschillen is op 1 april 2013 gestart met een pilot Mediation op het gebied van klachten en medezeggenschapsgeschillen in het onderwijs. Onderwijsgeschillen wil zo onderzoeken of alternatieve conflictoplossing mogelijk is, waarbij partijen in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid dragen voor de oplossing. Lees hier meer over mediation bij medezeggenschapsgeschillen.
Lees meer......

Download hier het persbericht. 


Bekijk hier het interview met Hilde Mertens, directeur/bestuurder van Onderwijsgeschillen, over de pilot Mediation


De kwaliteit van de medezeggenschap op uw school

Wilt u weten hoe de medezeggenschap er op uw school voorstaat, doe dan de (G)MR Scan.

Unieke bezoekers Unieke bezoekers Unieke bezoekers Unieke bezoekers Unieke bezoekers Unieke bezoekers