InfoWMS biedt:

  • Informatie over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms)
  • Informatie over het project Versterking medezeggenschap
  • Ondersteuning bij de uitvoering van de Wms in de praktijk

Volg Versterking-MR en Onderwijsgeschillen

 

Deze website wordt onderhouden door Onderwijsgeschillen. Volg Onderwijsgeschillen voor nieuws over de Wms.

Volg Versterking-MR op twitter voor nieuws over het project Versterking medezeggenschap.

14-09-16

Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen treedt in werking op 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 worden alle wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) ten gevolge van de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen van kracht. Dit werd vandaag bekend gemaakt in het Staatsblad.
Per 1 januari 2017 moeten ook de medezeggenschapsreglementen en -statuten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving. Op dit moment wordt gewerkt aan de aanpassing van de modelreglementen en -statuten op deze website. De modellen zullen dit najaar via infowms gepubliceerd worden.

Lees meer over de wijzigingen in de Wms in het overzicht wijzigingen Wms door Wetsvoorstel versterking bestuurskracht

Nieuwe programmamanager Versterking medezeggenschap Kitty Ramakers

Foto Kitty Ramakers

‘Met elkaar de verbinding zoeken

Per 1 augustus 2016 is Kitty Ramakers de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap. Ramakers komt uit het onderwijs, heeft veel ervaring met medezeggenschap en is een groot voorstander van samenwerking.

Ramakers vindt dan ook dat bestuur en MR zoveel mogelijk moeten samenwerken. 'Het is belangrijk dat bestuurders de MR in een vroeg stadium betrekken bij plannen en daar helder over communiceren, zodat de leden ook daadwerkelijk inbreng kunnen hebben en invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. 
Lees meer...

15-08-16

Heeft u zich al ingeschreven voor het 10e WMS congres 'Medezeggenschap en good governance' ?

Het 10e WMS congres op woensdag 9 november 2016 staat in het teken van 'Medezeggenschap en good governace' en vindt plaats in de ReeHorst in Ede. De landelijke onderwijsorganisaties verzorgen 46 workshops en lezingen verdeeld over 3 rondes. In één dag bent u weer helemaal bij!
Inschrijven; Buro Bombarie Kosten € 90,- p.p. inclusief lunch. Lees meer......

Downloaden 
Uitnodiging 10e WMS congres

21-06-16

Programmamanager Versterking medezeggenschap neemt afscheid

foto Philippe Abbing

Pleidooi voor een professionelere medezeggenschap
Hij heeft bijna 2,5 jaar leiding gegeven aan het project Versterking medezeggenschap van de ouder- en onderwijsorganisaties. Per 1 augustus neemt hij afscheid en wordt hij rayonbestuurder bij de AOb. Philippe Abbing blikt terug op een boeiende periode.

Abbing: ‘Er mogen best wat zakelijker en pittiger gesprekken plaatsvinden. Een bestuurder moet er ook voor openstaan om tegenspraak te krijgen. In de praktijk blijkt dat het beleid er alleen maar sterker door wordt. Aan de andere kant is het goed dat je je als MR-lid realiseert dat het er niet om gaat dat je altijd je gelijk moet halen. Je moet er toch samen uitkomen.’ 

Ga naar het afscheidsinterview met Philippe Abbing

14-06-16

Eerste Kamer stemt in met Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

De Eerste Kamer stemde op 14 juni in met het Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. De nieuwe wet treedt waarschijnlijk per 1 augustus 2016 in werking. Dit betekent dat de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) per die datum ingrijpend wijzigt. Wat verandert er voor de medezeggenschap in het primair- en voortgezet onderwijs?

Lees meer in het overzicht wijzigingen Wms door Wetsvoorstel versterking bestuurskracht

30-05-16

Handreiking oprichting MR voor personeel in het samenwerkingsverband

Elk samenwerkingsverband passend onderwijs moet een medezeggenschapsraad voor het personeel (MRp) vormen. Veel samenwerkingsverbanden hebben dat nog niet gedaan. Om deze samenwerkingsverbanden te ondersteunen heeft het project Versterking medezeggenschap een handreiking samengesteld voor de oprichting en opzet van een MRp.

Downloaden: Handreiking voor de oprichting en opzet van een MR voor personeel in het samenwerkingsverband

12-05-16

Internetconsultatie instemmingsbevoegdheid (G)MR op hoofdlijnen begroting

Op 9 mei 2016 is de internetconsultatie gestart over de instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsraad op de hoofdlijnen van de begroting van scholen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so).
Belanghebbenden, waaronder MR-leden en besturen van scholen, kunnen tot 6 juni 2016 reageren op het concept-wetsvoorstel. Het concept-wetsvoorstel regelt een wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), waarmee een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting wordt toegevoegd aan de instemmingsbevoegdheden van de (G)MR (artikel 10 Wms). Lees meer...

20-04-16

Jaarverslag 2015 Commissie voor Geschillen WMS: aantal geschillen blijft gelijk

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS deed in 2015 uitspraak in 13 medezeggenschapsgeschillen. Het aantal uitspraken is daarmee ongeveer gelijk gebleven aan het aantal uitspraken in voorgaande jaren. Er werden 10 geschillen ingetrokken, waarvan 3 na een mediation. Dit blijkt uit het zojuist verschenen jaarverslag van de Commissie over het jaar 2015. Lees meer....

Downloaden: Jaarverslag LCG WMS 2015


04-04-16

MR Handboek voor leerlingen in de MR

LAKS, de landelijke organisatie voor scholieren, heeft een ’survivalgids’ voor leerlingen in de medezeggenschapsraad opgesteld. Het is een handig naslagwerk over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en over de benodigde skills, met tips&tricks en praktijkvoorbeelden. De gids bevat ook checklists bij de belangrijkste onderwerpen waar je als leerling in de MR mee te maken kunt krijgen. Je kunt het handboek downloaden of gratis bestellen bij LAKS via info@laks.nl.

Downloaden: MR Handboek, survivalgids voor leerlingen in de medezeggenschapsraad

16-03-16

Richtinggevende uitspraken 2015 WMS-geschillencommissie

Elk jaar zet Onderwijsgeschillen belangrijke lijnen in de uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) op een rij. Op de website van Onderwijsgeschillen vindt u een overzicht van de bepalende overwegingen en beslissingen in de uitspraken van de Commissie in 2015. Dit overzicht staat ook in het jaarverslag van de Commissie dat binnenkort wordt gepubliceerd.

22-02-16

Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school

Welke procedure kan de Medezeggenschapsraad (MR) volgen bij het voorstellen van een alternatief als het schoolbestuur voornemens is de school te sluiten of te laten fuseren met een andere school?
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een ‘Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school’ opgesteld. Lees meer.....

17-02-16

Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen aangenomen door Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is op 16 februari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat belangrijke wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). In de Tweede Kamer is uitgebreid gedebatteerd over het wetsvoorstel en er is een groot aantal amendementen en moties ingediend. Er zijn twee amendementen aangenomen die betrekking hebben op de Wms. Eén van de amendementen gaat over de instelling van een sollicitatiecommissie bij het benoemen van een bestuurder. Een ander amendement gaat over het leerlingenparticipatiebeleid. Alle aangenomen amendementen worden verwerkt in een gewijzigd voorstel van wet dat naar de Eerste Kamer wordt gestuurd. Het streven is dat de nieuwe wet in werking treedt per 1 augustus 2016. Lees meer...

16-02-16

Schoolbesturen en MR’s krijgen mogelijkheid bij fusies pre-toets aan te vragen bij CFTO

Schoolbesturen en medezeggenschapsraden krijgen de mogelijkheid om bij de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) een vertrouwelijke pre-toets te vragen aan de hand van een compleet aangeboden fusie-effectrapportage. De Tweede Kamer nam hierover op 15 december 2015 een motie aan. De motie was ingediend tijdens het overleg over krimp in het onderwijs en de initiatiefnota ‘Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans’.
Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet fusietoets heeft in januari 2016 een veldraadpleging plaatsgevonden waarbij OCW met deskundigen, ouders, leerkrachten en andere belanghebbenden in gesprek ging over de uitwerking van de aanbevelingen van de Commissie fusietoets en het evaluatieonderzoek. De uitkomsten van deze veldraadpleging worden uiterlijk 1 maart 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Lees meer over de evaluatie van de Wet fusietoets op de website van Onderwijsgeschillen.

14-01-16

Project Versterking Medezeggenschap gaat door!

Vanaf 1 januari 2016 gaat het project Versterking Medezeggenschap met een aantal activiteiten door. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het project slechts anderhalf jaar zou duren. Het ministerie van OCW heeft echter aangegeven nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning en de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per 1 augustus 2016 betekenen dat het de bewindslieden menens is met medezeggenschap in het onderwijs. Lees meer

07-12-15

Video's en artikelen WMS congres 2015

Op de website van Onderwijsgeschillen kunt u vanaf vandaag vinden:
Artikelen in Infomr (AOb) over het WMS congres 2015
Video-impressie van het WMS congres 2015

02-12-15

Evaluatie Wet fusietoets: heroverweging gewenst

De Wet fusietoets in het onderwijs werkt in de praktijk niet goed uit als het gaat om de menselijke maat, de feitelijke keuzevrijheid op lokaal niveau en bij de aanpak van krimp. Een heroverweging van de wet is daarom gewenst. Dit is één van de conclusies van de evaluatie van de Wet fusietoets.
Het evaluatierapport werd op 11 november 2015 met een beleidsreactie naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De minister en staatssecretaris van OCW gaan naar aanleiding van het rapport in gesprek met het onderwijsveld. Eén van de aandachtspunten daarbij is de versterking van de medezeggenschap.
De fusietoets werd ingevoerd in 2011 en bracht en wijziging van de Wms met zich mee. De medezeggenschapsraad kreeg instemmingsrecht op een fusie en op de fusie-effectrapportage. 
Lees meer over de evaluatie van de Wet fusietoets op de website van Onderwijsgeschillen.

24-11-15

Informatiebrochure LAKS over onderwijstijd

LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren, heeft een informatiebrochure over onderwijstijd gepubliceerd. De brochure is bestemd voor leerlingen in de medezeggenschapsraad. In de brochure worden de wetswijzigingen van de Wms in 2013 en 2015 met betrekking tot onderwijstijd toegelicht.

17-11-15

Presentaties workshops en inleidingen WMS congres nu beschikbaar

De presentaties van de workshops en de inleidingen WMS congres zijn nu beschikbaar op de website van Onderwijsgeschillen.

11-11-15

WMS congres 2015 ‘Ambitie en versterking’

Het 9e WMS congres ‘Ambitie en versterking’ is net als in andere jaren helemaal volgeboekt. Ruim 370 deelnemers vonden hun weg naar de ReeHorst in Ede. Het congres werd ook dit jaar georganiseerd door Stichting Onderwijsgeschillen. Tijdens de opening vroeg Hilde Mertens, directeur/bestuurder van Onderwijsgeschillen, aandacht voor de wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen, die op 1 augustus 2016 verwacht wordt. Ook werd de nieuwe herziene uitgave van het boek ‘De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht’ gepresenteerd. Daarna ging Philippe Abbing, projectleider Versterking medezeggenschap, in op hoe medezeggenschapspartners op een andere en meer effectieve manier gesprekken kunnen voeren. Ten slotte gaf illusionist George Parker een fascinerend optreden, waarna de deelnemers met de nodige inspiratie één van 46 de workshops in gingen. Lees meer op de website van Onderwijsgeschillen.

11-11-15

Herziene uitgave De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht

Op het WMS congres 2015 is een herziene uitgave van de publicatie ‘De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht’ gepresenteerd. De uitgave bevat een artikelsgewijze toelichting op de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Het boek is bedoeld als handleiding voor iedereen die in de praktijk met de Wms te maken heeft. De tweede druk is bijgewerkt tot 1 augustus 2015.
Het boek is uitgegeven in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen. De prijs € 15,- inclusief verzendkosten.
Ga naar het bestelformulier om de publicatie te bestellen.

15-09-15

Wijzigingen modelreglementen PMR en OPR samenwerkingsverband per 1 augustus 2015

In verband met de inwerkingtreding van de Variawet per 1 augustus 2015 zijn de modelreglementen van de PMR en van de ondersteuningsplanraad (OPR) PO en VO van het samenwerkingsverband aangepast. In het modelreglement van de PMR is verwijderd de instemmingsbevoegdheid van de PMR op de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan.
In de modelreglementen van de OPR-PO en OPR-VO is toegevoegd de instemmingsbevoegdheid op de faciliteitenregeling en de adviesbevoegdheid op de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan van het samenwerkingsverband.
U kunt de herziene modelreglementen downloaden op deze website of uw reglementen aanpassen aan de hand van het overzicht van de wijzigingen

19-08-15

Aanpassing ondersteuningsplan in verband met integratie lwoo en pro in passend onderwijs

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het voortgezet onderwijs moeten uiterlijk 1 september 2015 een nieuw concept-ondersteuningsplan voor instemming voorleggen aan de ondersteuningsplanraad (OPR). In dit ondersteuningsplan is voor het eerst het beleid van het samenwerkingsverband ten aanzien het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) opgenomen. Er is sprake van een aangepaste procedure. Het nieuwe ondersteuningsplan treedt per 1 januari 2016 in werking. Lees meer...

11-08-15

Wms gewijzigd per 1 augustus 2015

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is per 1 augustus 2015 gewijzigd in verband met de inwerkingtreding van twee nieuwe wetten: de Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so en de Wet modernisering en vereenvoudiging onderwijstijd voortgezet onderwijs.
Met de Variawet krijgt de ondersteuningsplanraad (OPR) per 1 augustus 2015 instemmingsrecht op de faciliteitenregeling en adviesrecht op de door het samenwerkingsverband vast te stellen competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan. De Wet ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs bevat technische wijzigingen van artikelen 8, 10, 13 en 14 Wms in verband met het nieuwe artikel 6g WVO over onderwijstijd.
De modelreglementen worden zo spoedig mogelijk aangepast aan de wijzigingen. Lees meer...

24-07-15

Twee uitspraken van de Ondernemingskamer inzake uitspraken van de LCG WMS

De Ondernemingskamer bij het gerechtshof Amsterdam heeft zich uitgesproken over twee uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). Op 20 juli 2015 heeft de Ondernemingskamer een beroep tegen een uitspraak van de LCG WMS in een instemmingsgeschil (106275) over de fusie van twee basisscholen verworpen. Lees meer....

Op 13 juli 2015 heeft de Ondernemingskamer een uitspraak van de LCG WMS in een interpretatiegeschil (106563) over de vraag of invoering nieuwe digitale rekenmethode een wijziging van het schoolplan is, vernietigd. Lees meer....

10-07-15

Wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen gepubliceerd!

Dit wetsvoorstel houdt onder meer in:

  • uitbreiding bevoegdheden medezeggenschapsorganen t.a.v. bestuursbenoemingen
  • verplicht overleg tussen toezichthouder en medezeggenschapsorgaan
  • wettelijke faciliteitenregeling voor de MR in het primair en voortgezet onderwijs
  • nieuwe bevoegdheden LCG WMS 

In het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht zijn alle onderdelen verwerkt van het onafhankelijk advies ‘Doeltreffender en meer effect’ dat door mr.drs. F.H.J.G. Brekelmans en mr.dr. J. Sperling, LLM. in opdracht van het Expertisecentrum in 2011 is uitgebracht.  Lees meer ......

Wat is onderwijstijd?
Het moet gaan om onderwijsactviteiten die onder de verantwoordelijkheid van de school bewust gepland en verzorgd worden. Op schoolniveau moet met instemming van de medezeggenschap worden afgesproken welke activiteiten meetellen als onderwijstijd.

21-04-15

Nieuwe regeling van de onderwijstijd: wat betekent dit voor de medezeggenschap?

Na jarenlange discussie wordt de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs per 1 augustus 2015 vereenvoudigd en gemoderniseerd. De nieuwe wetgeving biedt scholen meer ruimte om het onderwijsprogramma flexibel in te vullen. Er ontstaan ook meer mogelijkheden voor maatwerk voor individuele leerlingen. Bij besluiten over onderwijstijd moet de school overleggen met de (G)MR of met zijn geledingen. Op een aantal punten heeft de medezeggenschap op grond van de Wms instemming- of adviesrecht. Zij kan daarmee bijdragen aan een goede invulling van de onderwijstijd en aan de kwaliteit van het onderwijs.
Lees meer...

01-04-15

Aandachtspunten relatie ondersteuningsplanraad en MR’s

Tussen de ondersteuningsplanraad (OPR) en medezeggenschapsraden in het samenwerkingsverband passend onderwijs bestaan nauwe banden. Hoe kan de relatie tussen de OPR en de MR’s in het samenwerkingsverband concreet worden vormgeven? Het project Versterking medezeggenschap en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs hebben als hulpmiddel een aantal aandachtspunten en ideeën op een rij gezet.
Download hier de Aandachtspunten relatie OPR-MR.

30-01-15

Advisering over fusie-effectrapportage aan medezeggenschapsraden

Medezeggenschapsraden hebben instemmingsrecht voor fusies in het onderwijs. Als u zich als MR onvoldoende toegerust voelt om de fusie-effectrapportages van uw schoolbestuur te beoordelen, kunt u vanaf nu de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) om advies vragen. Het gaat om fusies die niet-toetsplichtig zijn. Dergelijke fusies hoeven niet voor goedkeuring te worden voorgelegd aan de minister. Wel dient de fusie-effectrapportage te worden ingevuld en de medezeggenschapsraad te worden geraadpleegd.
Lees meer op de website van de Commissie Fusietoets Onderwijs.

10-09-14

Aanpassing Regelgeving fusietoets: MR kan advies vragen bij fusies in krimpgebieden

De regelgeving over de fusietoets is aangepast, omdat deze in de praktijk belemmerend werkte voor scholen en besturen in krimpgebieden. Aanvragen van schoolbesturen die te kampen hebben met forse leerlingendaling zullen in de toekomst direct door de minister worden afgedaan zonder tussenkomst van de Adviescommissie fusietoets (CFTO). Nieuw is dat de MR in dat geval de mogelijkheid krijgt om een advies te vragen aan de Adviescommissie fusietoets over de aan hen voorgelegde fusie-effectrapportage. Lees meer...


website: Netcreators